Защита на данните

  1. Решение на ЕЦБ от 17 април 2007 година за приемане на правила за прилагане на защита на данните в ЕЦБ  (ЕЦБ/2007/1), OВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 64..
  2. Решение на ЕЦБ от 11 януари 2013 година за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2013/1), OВ L 74, 16.3.2013 г., стр. 30..
    1. Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/1 за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2015/46), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 100..
  3. Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година относно достъпа до електронните приложения, системи, платформи и услуги на ЕНМ и тяхното използване от ЕЦБ и националните компетентни органи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/47), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 104..