Öppenhet

  1. ECB:s beslut av den 10 november 2000 om offentliggörande av vissa av ECB:s rättsakter och rättsliga instrument (ECB/2000/12), EGT L 55, 24.2.2001, s. 68.
  2. ECB:s beslut av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar (ECB/2004/3), EUT L 80, 18.3.2004, s. 42.Ytterligare information
    1. ECB:s beslut av den 9 maj 2011 om ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar  (ECB/2011/6), EUT L 158, 16.6.2011, s. 37.
    2. ECB:s beslut (EU) 2015/529 av den 21 januari 2015 om ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar  (ECB/2015/1), EUT  84, 28.3.2015, s. 64.
    3. Beslut ECB/2004/3. Inofficiell konsoliderad version från Europeiska unionens publikationsbyrå 29.3.2015.