Transparentnosť

  1. Rozhodnutie ECB z 10. novembra 2000 o uverejnení určitých právnych aktov a nástrojov ECB (ECB/2000/12), Ú. v. ES L 55, 24. 2. 2001, s. 68,
  2. Rozhodnutie ECB zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB (ECB/2004/3), Ú. v. EÚ L 80, 18. 3. 2004, s. 42,
    1. Rozhodnutie ECB z 9. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB  (ECB/2011/6), Ú. v. EÚ L 158, 16. 6. 2011, s. 37,
    2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/529 z 21. januára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB (ECB/2015/1), Ú. v. EÚ 84, 28. 3. 2015, s. 64,
    3. Rozhodnutie ECB/2004/3. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie29. 3. 2015,