Διαφάνεια

  1. Απόφαση της EKT της 10ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τη δηµοσίευση των νοµικών πράξεων και κειµένων της EKT (EKT/2000/12), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 68.
  2. Απόφαση της ΕΚΤ της 4ης Μαρτίου 2004 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της EKT (EKT/2004/3), EE  L 80 της 18.3.2004, σ. 42.Πρόσθετες πληροφορίες
    1. Απόφαση της EKT, της 9ης Μαΐου 2011, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/3 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της EKT  (EKT/2011/6), EE  L 158 της 16.6.2011, σ. 37.
    2. Απόφαση (EE) 2015/529 της EKT, της 21ης Ιανουαρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/3 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της EKT  (EKT/2015/1), EE   84 της 28.3.2015, σ. 64.
    3. Απόφαση ΕΚΤ/2004/3. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.3.2015.