Menu

Прозрачност

  1. Решение на ЕЦБ от 4 март 2004 година относно публичния достъп до документите на ЕЦБ  (ЕЦБ/2004/3), OВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 42..
    1. Решение на ЕЦБ от 9 май 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на ЕЦБ (ЕЦБ/2011/6), OВ L 158, 16.6.2011 г., стр. 37..
    2. Решение (EС) 2015/529 на ЕЦБ от 21 януари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на ЕЦБ (ЕЦБ/2015/1), OВ  84, 28.3.2015 г., стр. 64..
    3. Решение ЕЦБ/2004/3. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 29.3.2015.