ECB/2004/3

  1. ECB:s beslut av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar (ECB/2004/3), EUT L 80, 18.3.2004, s. 42.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 3 november 1998 avseende allmänhetens tillgång till ECB:s dokument och arkiv (ECB/1998/12), EGT L 110, 28.4.1999, s. 30.