Bedrägeribekämpning

  1. ECB:s beslut (EU) 2016/456 av den 4 mars 2016 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av ECB för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen  (ECB/2016/3), EUT L 79, 30.3.2016, s. 34.Ytterligare information