Preventie van fraude

  1. Besluit (EU) 2016/456 van de ECB van 4 maart 2016 betreffende de voorwaarden voor onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding ten aanzien van de ECB, op het gebied van fraudepreventie, corruptie en elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt  (ECB/2016/3), PB L 79 van 30.3.2016, blz. 34.Aanvullende informatie