Sukčiavimo prevencija

  1. 2016 m. kovo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2016/456 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų ECB tyrimų, susijusių su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų  (ECB/2016/3), OL L 79, 2016 3 30, p. 34.Papildoma informacija