Pettuse tõkestamine

  1. EKP otsus (EL) 2016/456, 4. märts 2016, Euroopa Pettustevastase Ameti poolt EKPs seoses liidu finantshuve mõjutava pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega läbiviidavate juurdluste tingimuste kohta (EKP/2016/3), ELT L 79, 30.3.2016, lk 34.Täiendav teave