Πρόληψη της απάτης

  1. Απόφαση (ΕΕ) 2016/456 της EKT, της 4ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην EKT στο πλαίσιο καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης (EKT/2016/3), EE  L 79 της 30.3.2016, σ. 34.Πρόσθετες πληροφορίες