Menu

ECB/2016/3

 1. ECB:s beslut (EU) 2016/456 av den 4 mars 2016 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av ECB för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen  (ECB/2016/3), EUT L 79, 30.3.2016, s. 34.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 3 juni 2004 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av ECB:s för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för ECB:s personal (ECB/2004/11), EUT L 230, 30.6.2004, s. 56.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 16 november 1999 om att utse ledamöter i ECB:s bedrägeribekämpningskommitté (ECB/1999/8), EGT L 299, 20.11.1999, s. 40.Mål C-11/00, kommissionen mot ECB (REG 2003, s. I-7147)
   2. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 7 oktober 1999 om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5), EGT L 291, 13.11.1999, s. 36.Mål C-11/00, kommissionen mot ECB (REG 2003, s. I-7147)