Menu

ECB/2016/3

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/456 zo 4. marca 2016 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie  (ECB/2016/3), Ú. v. EÚ L 79, 30. 3. 2016, s. 34.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 3. júna 2004 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v ECB v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov ECB (ECB/2004/11), Ú. v. EÚ L 230, 30. 6. 2004, s. 56.