Menu

ECB/2016/3

 1. Besluit (EU) 2016/456 van de ECB van 4 maart 2016 betreffende de voorwaarden voor onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding ten aanzien van de ECB, op het gebied van fraudepreventie, corruptie en elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt  (ECB/2016/3), PB L 79 van 30.3.2016, blz. 34.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 3 juni 2004 betreffende de voorwaarden voor en de wijze van uitvoering van onderzoeken binnen de ECB, door het Europees Bureau voor fraudebestrijding, op het gebied van de bestrijding van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad en tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de ECB (ECB/2004/11), PB L 230 van 30.6.2004, blz. 56.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 16 november 1999 betreffende de benoeming van de leden van het Comité voor fraudebestrijding van de ECB (ECB/1999/8), PB L 299 van 20.11.1999, blz. 40.Zaak C-11/00 Commissie v. ECB [2003] Jurispr. I-7147
   2. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 7 oktober 1999 betreffende de preventie van fraude (ECB/1999/5), PB L 291 van 13.11.1999, blz. 36.Zaak C-11/00 Commissie v. ECB [2003] Jurispr. I 7147