Anställningsvillkor m.m

 1. ECB:s beslut av den 9 juni 1998 om antagandet av anställningsvillkoren för ECB:s personal, ändrade den 31 mars 1999 (ECB/1998/4), EGT L 125, 19.5.1999, s. 32.
  1. ECB:s beslut av den 5 juli 2001 om ändring av beslut ECB/1998/4 om antagandet av anställningsvillkoren för ECB:s personal (ECB/2001/6), EGT L 201, 26.7.2001, s. 25.
  2. Inofficiell konsoliderad text [1 a) - b)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 5.7.2001.
 2. ECB:s etiska ramverk  EUT C 204, 20.6.2015, s. 3.Ytterligare information
  1. Ändring av ECB:s etiska ramverk (Denna text ersätter artikel 36a i den text som offentliggjordes i EUT C 204 den 20 juni 2015, s. 3)  EUT C 31, 28.1.2016, s. 3.
 3. ECB:s riktlinje (EU) 2015/855 av den 12 mars 2015 om principerna för Eurosystemets etiska ramverk och om upphävande av riktlinje ECB/2002/6 om minimistandarder för ECB och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2015/11), EUT L 135, 2.6.2015, s. 23.
 4. ECB:s riktlinje (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/12), EUT L 135, 2.6.2015, s. 29.
 5. Uppförandekod för medlemmar i organ på hög nivå inom ECB  EUT C 89, 8.3.2019, s. 2.Ytterligare information