Menu

Podmienky zamestnávania a obdobné predpisy

  1. Etický rámec ECB Ú. v. EÚ C 204, 20. 6. 2015, s. 3.Dodatočné informácie
    1. Zmeny etického rámca ECB (Týmto textom sa nahrádza článok 36a v texte uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie C 204 EÚ z 20. júna 2015, s. 3)  Ú. v. EÚ C 31, 28. 1. 2016, s. 3.
  2. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/855 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca Eurosystému a zrušuje sa usmernenie ECB/2002/6 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB  (ECB/2015/11), Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015, s. 23.
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/856 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu  (ECB/2015/12), Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015, s. 29.
  4. Kódex správania pre vysokopostavených úradníkov ECB Ú. v. EÚ C 89, 8. 3. 2019, s. 2.Dodatočné informácie