Warunki zatrudnienia i podobne regulacje

  1. Zasady etyki zawodowej EBC  Dz.U. C 204 z 20.6.2015, str. 3.Dodatkowe informacje
    1. Zmiany zasad etyki zawodowej EBC (Niniejsze brzmienie uchyla art. 36a opublikowany w Dzienniku Urzędowym C 204 z dnia 20 czerwca 2015 r., s. 3)  Dz.U. C 31 z 28.1.2016, str. 3.
  2. Uzupełniający kodeks kryteriów etycznych dla członków Zarządu EBC  Dz.U. C 104 z 23.4.2010, str. 8.Dodatkowe informacje
  3. Kodeks postępowania członków Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. C 93 z 20.3.2015, str. 2.
  4. Wytyczne EBC (UE) 2015/855 z dnia 12 marca 2015 r. określające podstawy Zasad etyki Eurosystemu i uchylające wytyczne EBC/2002/6 w sprawie minimalnych norm dla EBC oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC  (EBC/2015/11), Dz.U. L 135 z 2.6.2015, str. 23.
  5. Wytyczne EBC (UE) 2015/856 z dnia 12 marca 2015 r. określające podstawy zasad etyki dla jednolitego mechanizmu nadzorczego  (EBC/2015/12), Dz.U. L 135 z 2.6.2015, str. 29.