Arbeidsvoorwaarden en soortgelijke bepalingen

 1. Besluit van de ECB van 9 juni 1998 inzake de goedkeuring van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de ECB, zoals gewijzigd op 31 maart 1999 (ECB/1998/4), PB L 125 van 19.5.1999, blz. 32.
  1. Besluit van de ECB van 5 juli 2001 houdende wijzigingen op Besluit ECB/1998/4 inzake de goedkeuring van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de ECB (ECB/2001/6), PB L 201 van 26.7.2001, blz. 25.
  2. Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - b)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 5.7.2001.
 2. Het ethische kader van de ECB  PB C 204 van 20.6.2015, blz. 3.Aanvullende informatie
  1. Wijzigingen van het Ethisch Kader van de ECB (Deze tekst vervangt artikel 36 bis van de tekst die is bekendgemaakt in het Publicatieblad C 204 van 20 juni 2015, blz. 3)  PB C 31 van 28.1.2016, blz. 3.
 3. Gedragscode voor de leden van de Raad van bestuur PB C 123 van 24.5.2002, blz. 9.
  1. Memorandum van overeenstemming tot wijziging van het memorandum van overeenstemming van de gedragscode voor de leden van de Raad van bestuur PB C 10 van 16.1.2007, blz. 6.
  2. Inofficiële geconsolideerde versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van bestuur 10.3.2008.
 4. Aanvullende Code met Ethische Criteria voor de leden van de directie van de ECB PB C 104 van 23.4.2010, blz. 8.Aanvullende informatie
 5. Gedragscode voor de leden van de raad van toezicht van de ECB  PB C 93 van 20.3.2015, blz. 2.
 6. Richtsnoer (EU) 2015/855 van de ECB van 12 maart 2015 tot vaststelling van beginselen van een Ethisch Kader voor het Eurosysteem en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2002/6 betreffende door de ECB en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe reserves van de ECB  (ECB/2015/11), PB L 135 van 2.6.2015, blz. 23.
 7. Richtsnoer (EU) 2015/856 van de ECB van 12 maart 2015 houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch Kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme  (ECB/2015/12), PB L 135 van 2.6.2015, blz. 29.