Darba līgumu nosacījumi un līdzīgi noteikumi

  1. ECB ētikas principi  OV C 204, 20.6.2015, 3. lpp..Papildus informācija
    1. Grozījumi ECB ētikas regulējumā (Ar šo tekstu aizstāj 36.a pantu tekstā, kas publicēts 2015. gada 20. jūnija “Oficiālajā Vēstnesī” C 204, 3. lpp.)  OV C 31, 28.1.2016, 3. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (es) 2015/855 (2015. Gada 12. Marts), ar ko nosaka Eurosistēmas ētikas regulējuma principus un atceļ Pamatnostādni ECB/2002/6 par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus  (ECB/2015/11), OV L 135, 2.6.2015, 23. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/856 (2015. gada 12. marts), ar ko nosaka Vienotā uzraudzības mehānisma ētikas regulējuma principus  (ECB/2015/12), OV L 135, 2.6.2015, 29. lpp..
  4. Augsta līmeņa ECB amatpersonu ētikas kodekss  OV C 89, 8.3.2019, 2. lpp..Papildus informācija