Įdarbinimo sąlygos ir panašios nuostatos

  1. ECB etikos kodeksas  OL C 204, 2015 6 20, p. 3.Papildoma informacija
    1. ECB etikos kodekso daliniai pakeitimai (Šiuo tekstu pakeičiamas teksto, paskelbto 2015 m. birželio 20 d. Oficialiajame leidinyje C 204, p. 3, 36a straipsnis)  OL C 31, 2016 1 28, p. 3.
  2. 2015 m. kovo 12 d. ECB gairės (ES) 2015/855, kuriomis nustatomi Eurosistemos etikos kodekso principai ir panaikinamos Gairės ECB/2002/6 dėl minimalių standartų Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis ir valdant ECB užsienio atsargas (ECB/2015/11), OL L 135, 2015 6 2, p. 23.
  3. 2015 m. kovo 12 d. ECB gairės (ES) 2015/856, kuriomis nustatomi Bendro priežiūros mechanizmo etikos kodekso principai  (ECB/2015/12), OL L 135, 2015 6 2, p. 29.
  4. ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas  OL C 89, 2019 3 8, p. 2.Papildoma informacija