Uvjeti zapošljavanja i slične odredbe

  1. Etički okvir ESB-a  SL C 204, 20.6.2015., str. 3.
    1. Izmjene etičkog okvira ESB-a (Ovaj tekst zamjenjuje članak 36.a. teksta objavljenog u Službenom listu C 204 od 20. lipnja 2015., str. 3.)  SL C 31, 28.1.2016., str. 3.
  2. Dopunski kodeks etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora ESB SL C 104, 23.4.2010., str. 8.
  3. Kodeks ponašanja članova Nadzornog odbora ESB  SL C 93, 20.3.2015., str. 2.
  4. Smjernica (EU) 2015/855 ESB оd 12. ožujka 2015. o utvrđivanju načela etičkog okvira Eurosustava i o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2002/6 o minimalnim standardima za Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a  (ESB/2015/11), SL L 135, 2.6.2015., str. 23.
  5. Smjernica (EU) 2015/856 ESB оd 12. ožujka 2015. o utvrđivanju načela etičkog okvira jedinstvenog nadzornog mehanizma  (ESB/2015/12), SL L 135, 2.6.2015., str. 29.