Palvelussuhteen ehdot ja niitä vastaavat määräykset

 1. EKP:n päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 1998, EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtojen hyväksymisestä, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1999 (EKP/1998/4), EYVL L 125, 19.5.1999, s. 32.
  1. EKP:n päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2001, jolla muutetaan EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtojen hyväksymisestä tehtyä päätöstä EKP/1998/4 (EKP/2001/6), EYVL L 201, 26.7.2001, s. 25.
  2. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-b)] 5.7.2001.
 2. EKP:n eettiset säännöt  EUVL C 204, 20.6.2015, s. 3.Lisätietoja
  1. EKP:n eettisiin sääntöihin tehtävät muutokset (Tämä teksti korvaa virallisessa lehdessä C 204, 20. kesäkuuta 2015, s. 3 julkaistun tekstin 36 a artiklan)  EUVL C 31, 28.1.2016, s. 3.
 3. EKP:n Suuntaviivat (EU) 2015/855, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista ja Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia annettujen suuntaviivojen EKP/2002/6 kumoamisesta  (EKP/2015/11), EUVL L 135, 2.6.2015, s. 23.
 4. EKP:n Suuntaviivat (EU) 2015/856, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista  (EKP/2015/12), EUVL L 135, 2.6.2015, s. 29.
 5. EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeet  EUVL C 89, 8.3.2019, s. 2.Lisätietoja