Töölepingutingimused ja lähedased sätted

  1. EKP eetikaraamistik ELT C 204, 20.6.2015, lk 3.Täiendav teave
    1. EKP eetikaraamistiku muutmine (käesolev tekst asendab artikli 36a muutmise teksti, mis avaldati 20. juuni 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 204, lk 3)  ELT C 31, 28.1.2016, lk 3.
  2. EKP juhatuse liikmete täiendav eetikakoodeks ELT C 104, 23.4.2010, lk 8.Täiendav teave
  3. EKP järelevalvenõukogu liikmete tegevusjuhend ELT C 93, 20.3.2015, lk 2.
  4. EKP suunis (EL) 2015/855, 12. märts 2015, millega kehtestatakse eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtted ja tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2002/6 miinimumnõuete kohta EKP ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel  (EKP/2015/11), ELT L 135, 2.6.2015, lk 23.
  5. EKP suunis (EL) 2015/856, 12. märts 2015, millega kehtestatakse ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistiku põhimõtted  (EKP/2015/12), ELT L 135, 2.6.2015, lk 29.