Όροι απασχόλησης και συναφείς διατάξεις

 1. Απόφαση της EKT της 9ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την έγκριση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της EKT, όπως τροποποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1999 (EKT/1998/4), EE  L 125 της 19.5.1999, σ. 32.
  1. Απόφαση EKT της 5ης Ιουλίου 2001 που τροποποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/1998/4 σχετικά µε την έγκριση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της EKT (EKT/2001/6), EE  L 201 της 26.7.2001, σ. 25.
  2. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [1 a) - b)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 5.7.2001.
 2. Πλαίσιο δεοντολογίας της ΕΚΤ  EE  C 204 της 20.6.2015, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Τροποποιήσεις του πλαισίου δεοντολογίας της ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το άρθρο 36α του κειμένου το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 204 της 20ής Ιουνίου 2015, σ. 3)  EE  C 31 της 28.1.2016, σ. 3.
 3. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/855 της EKT, της 12ης Μαρτίου 2015, για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος και την κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2002/6 για τους ελάχιστους κανόνες που η EKT και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εφαρμόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ  (EKT/2015/11), EE  L 135 της 2.6.2015, σ. 23.
 4. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/856 της EKT, της 12ης Μαρτίου 2015, για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού  (EKT/2015/12), EE  L 135 της 2.6.2015, σ. 29.
 5. Κώδικας συμπεριφοράς ανωτάτων λειτουργών της EKT  EE  C 89 της 8.3.2019, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες