Условия за работа на персонала и други сходни разпоредби

  1. Етична рамка на ЕЦБ  OВ C 204, 20.6.2015 г., стр. 3..Допълнителна информация
    1. Изменения на етичната рамка на ЕЦБ (Настоящият текст заменя член 36а от текста, публикуван в Официален вестник C 204 от 20 юни 2015 г., стр. 3)  OВ C 31, 28.1.2016 г., стр. 3..
  2. Насоки (ЕС) 2015/855 на ЕЦБ от 12 март 2015 година за определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2002/6 относно минималните стандарти за ЕЦБ и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/11), OВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 23..
  3. Насоки (ЕС) 2015/856 на ЕЦБ от 12 март 2015 година за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/12), OВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 29..
  4. Кодекс за поведение за високопоставени служители на ЕЦБ  OВ C 89, 8.3.2019 г., стр. 2..Допълнителна информация