Στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλω&

 1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της EKT, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2012/24), EE  L 305 της 1.11.2012, σ. 6.
  1. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/730 της EKT, της 16ης Απριλίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (EKT/2015/18), EE  L 116 της 7.5.2015, σ. 5.
  2. Ανεπίσημη κωδικοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της EKT, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2012/24)  EE    της 27.5.2015, σ. .
  3. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1384 της EKT, της 2ας Αυγούστου 2016, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (EKT/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2016/22), EE  L 222 της 17.8.2016, σ. 24.
  4. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/318 της EKT, της 22ας Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2018/7), EE  L 62 της 5.3.2018, σ. 4.
 2. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 22ας Μαρτίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2013/7), EE  L 125 της 7.5.2013, σ. 17.
  1. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/948 της EKT, της 16ης Απριλίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2015/19), EE  L 157 της 19.6.2015, σ. 15.
  2. Κατευθυντήρια γραμμή 2016/1386 της EKT, της 2ας Αυγούστου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2016/23), EE  L 222 της 17.8.2016, σ. 85.Πρόσθετες πληροφορίες
  3. Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE    της 17.8.2016, σ. .
  4. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/323 της EKT, της 22ας Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2018/8), EE  L 62 της 5.3.2018, σ. 38.
 3. Σύσταση της EKT, της 2ας Αυγούστου 2016, σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας δεδομένων όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2016/24), EE  C 297 της 17.8.2016, σ. 1.