Στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλω&

 1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της EKT, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2012/24), EE  L 305 της 1.11.2012, σ. 6.
  1. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/730 της EKT, της 16ης Απριλίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (EKT/2015/18), EE  L 116 της 7.5.2015, σ. 5.
  2. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1384 της EKT, της 2ας Αυγούστου 2016, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (EKT/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2016/22), EE  L 222 της 17.8.2016, σ. 24.
  3. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/318 της EKT, της 22ας Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2018/7), EE  L 62 της 5.3.2018, σ. 4.
  4. Κανονισμός ΕΚΤ/2012/24. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.3.2018.
 2. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 22ας Μαρτίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2013/7), EE  L 125 της 7.5.2013, σ. 17.
  1. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/948 της EKT, της 16ης Απριλίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2015/19), EE  L 157 της 19.6.2015, σ. 15.
  2. Κατευθυντήρια γραμμή 2016/1386 της EKT, της 2ας Αυγούστου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2016/23), EE  L 222 της 17.8.2016, σ. 85.Πρόσθετες πληροφορίες
  3. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/323 της EKT, της 22ας Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2018/8), EE  L 62 της 5.3.2018, σ. 38.
  4. Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  5.3.2018.
 3. Σύσταση της EKT, της 2ας Αυγούστου 2016, σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας δεδομένων όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2016/24), EE  C 297 της 17.8.2016, σ. 1.