Menu

ECB/2016/23

  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 85.

    Dodatočné informácie

    1. Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23) , Ú. v. EÚ L 238, 6. 9. 2016, s. 7.