Finansräkenskaper

  1. ECB:s riktlinje av den 25 juli 2013 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2013/24), EUT L 2, 7.1.2014, s. 34.Ytterligare information
    1. ECB:s riktlinje (EU) 2016/66 av den 26 november 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper  (ECB/2015/40), EUT L 14, 21.1.2016, s. 36.
  2. ECB:s riktlinje av den 25 juli 2013 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (omarbetning) (ECB/2013/23), EUT L 57, 7.1.2014, s. 12.Ytterligare information
    1. ECB:s riktlinje av den 3 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (ECB/2014/21), EUT L 267, 6.9.2014, s. 9.
    2. ECB:s riktlinje (EU) 2018/861 av den 24 april 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser (ECB/2018/13), EUT L 153, 15.6.2018, s. 161.
    3. Riktlinje (ECB/2013/23). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 15.6.2018, s. .