Účtovná závierka

  1. Usmernenie ECB z 25. júla 2013 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (ECB/2013/24), Ú. v. EÚ L 2, 7. 1. 2014, s. 34.Dodatočné informácie
    1. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/66 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov  (ECB/2015/40), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 36.
  2. Usmernenie ECB z 25. júla 2013 o štatistike financií verejnej správy (prepracované znenie)  (ECB/2013/23), Ú. v. EÚ L 57, 7. 1. 2014, s. 12.Dodatočné informácie
    1. Usmernenie ECB z 3. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2014/21), Ú. v. EÚ L 267, 6. 9. 2014, s. 9.
    2. Usmernenie ECB (EÚ) 2018/861 z 24. apríla 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2018/13), Ú. v. EÚ L 153, 15. 6. 2018, s. 161.
    3. Usmernenie (ECB/2013/23). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 15. 6. 2018, s. .