Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί

  1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 25ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (EKT/2013/24), EE  L 2 της 7.1.2014, σ. 34.Πρόσθετες πληροφορίες
    1. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/66 της EKT, της 26ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών  (EKT/2015/40), EE  L 14 της 21.1.2016, σ. 36.
  2. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 25ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών (αναδιατύπωση)  (EKT/2013/23), EE  L 57 της 7.1.2014, σ. 12.Πρόσθετες πληροφορίες
    1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 3ης Ιουνίου 2014, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών (EKT/2014/21), EE  L 267 της 6.9.2014, σ. 9.
    2. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/861 της EKT, της 24ης Απριλίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών  (EKT/2018/13), EE  L 153 της 15.6.2018, σ. 161.
    3. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΚΤ/2013/23). Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 15.6.2018, σ. .