Финансови отчети

  1. Насоки на ЕЦБ от 25 юли 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки (преработен текст) (ЕЦБ/2013/24), OВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34..Допълнителна информация
    1. Насоки (ЕС) 2016/66 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2015/40), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36..
  2. Насоки на ЕЦБ от 25 юли 2013 година относно държавната финансова статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2013/23), OВ L 57, 7.1.2014 г., стр. 12..Допълнителна информация
    1. Насоки на ЕЦБ от 3 юни 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика (ЕЦБ/2014/21), OВ L 267, 6.9.2014 г., стр. 9..
    2. Насоки (ЕС) 2018/861 на ЕЦБ от 24 април 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика  (ЕЦБ/2018/13), OВ L 153, 15.6.2018 г., стр. 161..
    3. Насоки (ЕЦБ/2013/23). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 15.6.2018 г., стр. ..