ЕЦБ/2013/23

 1. Насоки на ЕЦБ от 25 юли 2013 година относно държавната финансова статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2013/23), OВ L 57, 7.1.2014 г., стр. 12..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 31 юли 2009 година относно статистиката на държавните финанси (преработени) (ЕЦБ/2009/20), OВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 25..
   1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 17 февруари 2005 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси (ЕЦБ/2005/5), OВ L 109, 29.4.2005 г., стр. 81..
   2. Насоки на ЕЦБ от 3 февруари 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси  (ЕЦБ/2006/2), OВ L 40, 11.2.2006 г., стр. 32..
   3. Насоки на ЕЦБ от 18 декември 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ 2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на правителствените финанси (ЕЦБ/2006/27), OВ C 17, 25.1.2007 г., стр. 1..
   4. Насоки на ЕЦБ от 15 ноември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси (ЕЦБ/2007/14), OВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 49..
   5. Насоки на ЕЦБ от 5 септември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 от 17 февруари 2005 г. относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси (ЕЦБ/2008/7), OВ L 276, 17.10.2008 г., стр. 32..
   6. Неофициална консолидирана версия [2 a) - e)]. Изготвена от Службата за официални публикации на Европейските общности , 1.10.2008.