Menu

ЕЦБ/2013/24

 1. Насоки на ЕЦБ от 25 юли 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки (преработен текст) (ЕЦБ/2013/24), OВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 21 ноември 2002 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2002/7), OВ L 334, 11.12.2002 г., стр. 24..
  2. Насоки на ЕЦБ от 17 ноември 2005 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2005/13), OВ L 30, 2.2.2006 г., стр. 1..
  3. Насоки на ЕЦБ от 20 април 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2006/6), OВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 46..
  4. Насоки на ЕЦБ от 15 ноември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2007/13), OВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 47..
  5. Насоки на ЕЦБ от 26 август 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2008/6), OВ L 259, 27.9.2008 г., стр. 12..
  6. Неофициална консолидирана версия [1 a) - e)]. Изготвена от Службата за официални публикации на Европейските общности , 1.10.2008.