Γενικά στατιστικά στοιχεία

  1. Σύσταση της EKT για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την EKT (EKT/1998/10), EE  C 246 της 6.8.1998, σ. 12.
    1. Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την EKT  (EKT/2008/9), EE  C 251 της 3.10.2008, σ. 1.
    2. Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την EKT (ΕΚΤ/2014/13)  (EKT/2014/13), EE  C 188 της 20.6.2014, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες