Menu

Relaterade ECB-yttranden

 1. Yttrande om en reform av Sveriges riksbank (CON/2020/13), Sverige, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 2. Yttrande om ändringar av ramverket för banker och tillsynen över finansmarknaderna (CON/2019/21), Österrike, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Yttrande om den tillsyn Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta utövar över kreditupplysningsföretag och dess övervakning av betaltjänster (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Yttrande om ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) samt tillhörande rättsakter (CON/2018/55), 7.12.2018.Ytterligare information
 5. Yttrande om inrättandet av en nationell databas över försäkringsfall (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
 6. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och rättsakter som hör samman med denna (CON/2018/19), EUT C 255, 20.7.2018, s. 2.Ytterligare information
 7. Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn avseende bostadslån (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77, 1.3.2018, s. 2.Ytterligare information
 9. Yttrande om regelverket för täckta obligationer, rapportering av kreditdata, makrotillsynsbefogenheter och –verktyg samt gemensamma förfaranden inom den gemensamma tillsynsmekanismen (CON/2017/36), Slovakien, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Yttrande om rapportering av kreditdata (CON/2017/33), Österrike, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 12. Yttrande om att utöka de uppgifter som ingår i kreditregistret (CON/2017/13), Lettland, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. ECB:s yttrande av den 12 september 2016 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande  (CON/2016/44), 12.9.2016.Ytterligare information
 15. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Yttrande om en förordning om en integrerad data modell (CON/2016/29), Österrike, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Yttrande om regler avseende överlåtbara skuldförbindelser (CON/2016/20), Frankrike, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Yttrande om rapportering av betalningsbalans och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster (CON/2015/58), Österrike, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Yttrande om rapportering av vissa uppgifter med betydelse för den finansiella stabiliteten (CON/2015/30), Österrike, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Yttrande om användningen av en integrerad datamodell för rapportering av uppgifter till Österreichische Nationalbank (CON/2015/27), Österrike, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Yttrande om ändringar i lagen om Greklands statistiksystem och Greklands statistikmyndighet (CON/2015/24), Grekland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Yttrande om ett förslag till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1708/2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser (CON/2015/18), EUT C 209, 25.6.2015, s. 3.
 24. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (CON/2015/10), EUT C 175, 29.5.2015, s. 2.Ytterligare information
 25. Yttrande om ett nytt rättsligt ramverk för produktionen av officiell statistik i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Yttrande om publikationen av dokument och användning av pensionsreserven (CON/2014/91), Österrike, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (CON/2014/84), EUT C 31, 30.1.2015, s. 3.
 28. Yttrande om krav på rapportering av betalningsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Yttrande om en systemriskkommitté (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Yttrande om hur man mäter olika bankgruppers kredit- och landrisker (CON/2014/23), Österrike, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Yttrande om mandatet avseende makrotillsyn för NBB samt dess instrument (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
 32. Yttrande om överföring av uppgifter som behövs för att definiera penningpolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Yttrande om rapporteringsskyldigheten avseende uppgifter till stöd för Magyar Nemzeti Banks tillsynsuppgifter (CON/2013/88), Ungern, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (CON/2013/72), EUT C 14, 16.10.2013, s. 5.Ytterligare information
 35. Yttrande om ett nytt statistikuppdrag för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Belgien, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 36. Yttrande om betalningsbalansrapportering (CON/2013/22), Österrike, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (CON/2012/84), EUT C 374, 4.12.2012, s. 2.Ytterligare information
 38. Yttrande över ett förslag om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 om harmoniserade konsumentprisindex (HIKP): överföring och spridning av HIKP:s delindex, vad gäller införande av harmoniserade konsumentprisindex med konstant skattenivå, och ett förslag till kommissionens förordning med tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex vad gäller fastställande av egnahemsprisindex (CON/2012/77), EUT C 73, 13.3.2013, s. 5.
 39. Yttrande om rapporteringskrav för gränsöverskridande tjänstetransaktioner (CON/2012/67), Österrike, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Yttrande om rapporteringskrav avseende utrikeshandeln (CON/2012/66), Tyskland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Yttrande om statistik, interbankmarknaden och penningmarknaderna som förvaltas av Banca Naţională a României samt om valutapolitiken och kassakravsystemet (CON/2011/73), Rumänien, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Yttrande om gränsöverskridande transaktioner (CON/2011/54), Spanien, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen  (CON/2011/44), EUT C 203, 9.7.2011, s. 3.Ytterligare information
 44. Yttrande om flera ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 45. Yttrande över ett utkast till kommissionens förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 vad gäller minimistandarder för kvaliteten på vägningstalen för harmoniserade konsumentprisindex och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2454/97  (CON/2010/67), EUT C 252, 18.9.2010, s. 1.
 46. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om officiell statistik (CON/2010/66), Rumänien, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Yttrande om överföring av tillsynsuppgifter till den österrikiska finanstillsynsmyndigheten (CON/2010/57), Österrike, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Yttrande om Sveriges riksbanks rätt att från svenska utgivare samla in uppgifter om deras emitterade (CON/2010/49), Sverige, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 49. Yttrande om statistik, gränsöverskridande kontantrörelser samt Българска народна банка (Bulgarian National Bank) behörigheter (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2010/28), EUT C 103, 22.4.2010, s. 1.Ytterligare information
 51. Yttrande om en ändring av lagen om Danmarks Nationalbank avseende behörigheten att samla in information för att sammanställa statistik (CON/2010/24), Danmark, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Yttrande om inrättandet av det grekiska statistiksystemet och en oberoende statistikmyndighet (CON/2010/17), Grekland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Yttrande om ett nytt rättsligt ramverk för produktionen av nationell statistik (CON/2010/2), Estland, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Yttrande om rapporteringskrav avseende utrikeshandeln (CON/2009/97), Tyskland, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Yttrande om hur officiell statistik produceras och används i Rumänien (CON/2009/42), Rumänien, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Yttrande om standarder för behandling av säsongsprodukter i det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/2009/14), EUT C 58, 12.3.2009, s. 1.Ytterligare information
 57. Yttrande om Banque centrale du Luxembourgs roll vid sammanställningen av viss statistik (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Yttrande om en ny förordning om gränsöverskridande betalningar inom gemenskapen (CON/2009/1), EUT C 21, 28.1.2009, s. 1.Ytterligare information
 59. Yttrande om åtgärder för att göra stadgan för Magyar Nemzeti Bank förenlig med gemenskapsrätten (CON/2008/83), Ungern, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Yttrande om en utvidgning av den rättsliga ramen för Narodowy Bank Polski’s insamling av statistik (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Yttrande om ändringar i statistiklagen (CON/2008/29), Bulgarien, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Yttrande över en förordning om statistik över lediga platser i gemenskapen vad gäller förfaranden för säsongsjustering, kvalitetsrapporter, uppgiftsinsamling, specifikationer för uppgiftsöverföring samt genomförbarhetsstudier (CON/2008/22), EUT C 134, 31.5.2008, s. 10.
 63. Yttrande om ett lagförslag avseende Česká národní banka  (CON/2008/21), Tjeckien, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Yttrande om införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll för vissa rättsliga instrument inom statistikområdet (CON/2008/19), EUT C 117, 14.5.2008, s. 1.Ytterligare information
 65. Yttrande om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer (CON/2008/12), EUT C 70, 15.3.2008, s. 1.Ytterligare information
 66. Yttrande om principerna, reglerna och strukturen för det nationella statistiksystemet och Banco de Portugals roll (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Yttrande över rapporteringsregler för betalningar och direktinvesteringar i inhemska och utländska ekonomiska territorier i samband med inrättandet av ett gemensamt eurobetalningsområde (CON/2007/41), Tyskland, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Yttrande över en ändring av den lagstiftning som reglerar framställningen av europeisk statistik och europeiska statistiksystemets (ESS) betydelse (CON/2007/35), EUT C 291, 5.12.2007, s. 1.Ytterligare information
 69. Yttrande över reform av tillsynsarbetet (CON/2007/33), Österrike, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Yttrande om urval, ersättningar och kvalitetsjusteringar avseende harmoniserade konsumentprisindex (HIKP) (CON/2007/30), EUT C 248, 23.10.2007, s. 1.
 71. Yttrande över statistikrapportering avseende tillgångar och skulder i balansräkningen hos andra finansinstitut än banker (CON/2007/24), Rumänien, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Yttrande om en förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen  (CON/2007/9), EUT C 86, 20.4.2007, s. 1.Ytterligare information
 73. Yttrande om upprättandet av ett direktrapporteringssystem för betalningsbalansstatistik (CON/2007/2), Ungern, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Yttrande om ändringar av stadgarna för Central Bank of Malta inför eurons införande (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 75. Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Yttrande om ändringar av stadgarna för Banque de France (CON/2006/32), Frankrike, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Yttrande om införandet av ett direktrapporteringssystem för betalningsbalanser och statistik över utlandsställningen (CON/2006/25), Belgien, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Yttrande om en omfattande revidering av den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen inom gemenskapen (NACE) (CON/2006/18), EUT C 79, 1.4.2006, s. 31.Ytterligare information
 79. Yttrande om tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/2006/13), EUT C 55, 7.3.2006, s. 63.Ytterligare information
 80. Yttrande om revidering av programmet för överföring av nationalräkenskapsdata ENS95 (CON/2006/12), EUT C 55, 7.3.2006, s. 61.Ytterligare information
 81. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks statistikrapporteringskrav avseende nya typer av uppgifter  (CON/2005/52), Ungern, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Yttrande om statistikrapporteringskrav för banker och utländska bankfilialer  (CON/2005/49), Tjeckien, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Yttrande om utbyte av enskilda statistikuppgifter mellan Česká národní banka och Český statistický úřad (Statistikkontor) för statistiska ändamål (CON/2005/46), Tjeckien, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Yttrande om statistikrapporteringskrav för vissa finansinstitut inklusive försäkringsföretag och pensionsfonder (CON/2005/45), Tjeckien, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Yttrande om ändrade rapporteringskrav för gränsöverskridande betalningar (CON/2005/37), Tyskland, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Yttrande om de gemensamma indexreferensperioderna för det harmoniserade indexet över konsumentpriser (HIKP) (CON/2005/33), EUT C 254, 14.10.2005, s. 4.Ytterligare information
 87. Yttrande om Lietuvos bankas krav på statistikrapportering avseende betalningsinstrument (CON/2005/32), Litauen, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Yttrande om införandet av ett system för direktrapportering för betalningsbalanser och statistiken över utlandsställningen (CON/2005/31), Belgien, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Yttrande om samarbete mellan De Nederlandsche Bank och Centraal Bureau voor de Statistiek om ECB:s krav på statistikrapportering (CON/2005/27), Nederländerna, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Yttrande om rapporteringen av gränsöverskridande tjänster för statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen (CON/2005/23), Österrike, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Yttrande om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (CON/2005/16), EUT C 144, 14.6.2005, s. 14.Ytterligare information
 92. Yttrande om monetära finansinstituts rapportering av månadsvisa balansräkningar (CON/2005/13), Cypern, 30.5.2005.
 93. Yttrande om kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2005/11), EUT C 116, 18.5.2005, s. 11.Ytterligare information
 94. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks statistikrapporteringskrav avseende transaktionskoder för betalningar (CON/2005/10), Ungern, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Yttrande om Central Bank of Maltas statistikkrav för kreditinstitut (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
 96. Yttrande om ett program för statistiska undersökningar 2005 (CON/2004/36), Tjeckien, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Yttrande om statistikrapporteringskraven för centralbankens informationssystem  (CON/2004/33), Ungern, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Yttrande om rapportering av betalningsbalansen med undantag av tjänster och överföringar  (CON/2004/26), Österrike, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Yttrande om insamling av statistik över import och export av tjänster (CON/2004/24), Österrike, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Yttrande om en förordning om ändring av förordning om utrikeshandel och betalningar (CON/2004/23), Tyskland, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Yttrande om konjunkturstatistik (CON/2004/19), EUT C 158, 15.6.2004, s. 3.Ytterligare information
 102. Yttrande om överlåtbara skuldförbindelser (CON/2004/15), Frankrike, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Yttrande om sammanställning och rapportering av kvartalsvisa uppgifter om den offentliga sektorns skuldsättning (CON/2004/14), EUT C 134, 12.5.2004, s. 14.Ytterligare information
 104. Yttrande om sammanställningen av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (CON/2004/4), EUT C 42, 18.2.2004, s. 23.Ytterligare information
 105. Yttrande om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik (CON/2004/2), Sverige, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 106. Yttrande om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar (CON/2003/26), EUT C 296, 6.12.2003, s. 5.Ytterligare information
 107. Yttrande om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (CON/2003/12), EUT C 165, 16.7.2003, s. 6.Ytterligare information
 108. Yttrande om valutalagen 2003 och om ändringar av lagen om gränsöverskridande transfereringar (CON/2003/8), Österrike, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital (CON/2003/5), EUT C 102, 29.4.2003, s. 11.Ytterligare information
 110. Yttrande om ändringar av bestämmelserna om rapportering av uppgifter om betalningsbalansen. (CON/2003/1), Nederländerna, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Yttrande om införande av ett nytt enkätbaserat system för insamling av betalningsbalanssstatistik (CON/2002/29), Sverige, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 112. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning avseende på tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag på detta område och sändning av uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar (CON/2002/25), EGT C 253, 22.10.2002, s. 14.Ytterligare information
 113. Yttrande om ändringar vad gäller insamling av betalningsbalansstatistik och kravet på lätt omsättbarhet för värdepapper som används vid penningpolitiska transaktioner, samt förslaget att lägga ut delar av denna verksamhet på entreprenad  (CON/2002/21), Sverige, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 114. Yttrande om ändringar i dekretet om finansiella förbindelser med andra länder som påverkar statistiken över betalningsbalansen och statistiken över utlandsställningen (CON/2002/9), Frankrike, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Yttrande om sammanställningen av betalningsbalansen och utlandsställningen (CON/2002/3), Belgien, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Yttrande om ändring av förordningen om utrikeshandel och utlandsbetalningar rörande insamling, sammanställning och spridning av monetär statistik, finansiell statistik och bankstatistik samt statistik rörande betalningssystem och betalningsbalans (CON/2002/2), Tyskland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Yttrande om ett lagdekret om ändring av regelverket på valutaområdet (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i euro (CON/2001/34), EGT C 308, 1.11.2001, s. 17.Ytterligare information
 119. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftskostnadsindex (CON/2001/33), EGT C 295, 20.10.2001, s. 5.Ytterligare information
 120. Yttrande om en lag om sammanställningen av betalningsbalansen och utlandsställningen och om ändring av lagdekret av den 6 oktober 1944 om valutakontroller och olika rättsliga bestämmelser (CON/2001/23), Belgien, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Yttrande om förordningar om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för revidering av harmoniserade konsumentprisindex och minimistandarder för behandlingen i harmoniserade konsumentprisindex av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde (CON/2001/18), EGT C 244, 1.9.2001, s. 5.Ytterligare information
 122. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (CON/2001/4), EGT C 131, 3.5.2001, s. 6.Ytterligare information
 123. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (CON/2001/3), EGT C 131, 3.5.2001, s. 5.Ytterligare information
 124. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 såvitt avser omklassificering av betalningar som grundar sig på swappavtal och framtida räntesäkringsavtal (CON/2000/10), EGT C 103, 3.4.2001, s. 8.Ytterligare information
 125. Yttrande om insamling av betalningsbalansstatistik i Tyskland (CON/2000/28), Tyskland, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Yttrande om förordningar om det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/2000/27), EGT C 362, 16.12.2000, s. 12.
 127. Yttrande om införlivandet av en rättslig grund för Danmarks Nationalbanks insamling och sammanställning av finansstatistik i lagen om Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Danmark, 7.2.2000.
 128. Yttrande om betalningsbalansstatistik (CON/1999/22), Luxemburg, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Yttrande om detaljerade regler för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för hur produkter inom hälsovård, utbildning och social trygghet skall behandlas i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/1999/11), EGT C 324, 12.11.1999, s. 11.Ytterligare information
 130. Yttrande om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 om delindex i det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1999/8), EGT C 285, 7.10.1999, s. 14.
 131. Yttrande om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 med avseende på minimistandarder för behandling av försäkringar inom ramen för det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1999/6), EGT C 252, 3.9.1999, s. 4.
 132. Yttrande om bokföring av utlandsbetalningar och upprättande av betalningsbalansen (CON/1998/45), Luxemburg, 5.11.1998.
 133. Yttrande om det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/1998/34), EGT C 285, 7.10.1999, s. 7.
 134. Yttrande om det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/1998/33), EGT C 14, 19.1.2000, s. 9.
 135. Yttrande om beslut av Banque de France penningpolitiska råd om insamling av statistisk information från fondföretag (CON/1998/30), Frankrike, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Yttrande om utlandsbetalningar från den Belgisk-Luxemburgska ekonomiska unionen och Konungariket Belgiens bytesbalans (CON/1998/28), Belgien, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. När ECB upprättades den 1 juni 1998, övertog den EMI:s rådgivande funktioner.
 138. Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av ECB:s kapital (CON/1998/15), EGT C 190, 18.6.1998, s. 7.Ytterligare information
 139. Yttrande om fördelningen av indirekt mätta finansförmedlingstjänster inom ramen för det Europeiska systemet för national- och regionalräkenskaper (CON/1997/23), 16.10.1997.Ytterligare information
 140. Yttrande om minimikvalitetsstandarder avseende det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1997/22), 16.10.1997.
 141. Yttrande om konjunkturstatistik (CON/1997/19), 11.9.1997.Ytterligare information
 142. Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1997/1), 7.2.1997.
 143. Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1996/11), 29.8.1996.
 144. Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1996/6), 17.7.1996.
 145. Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1996/1), 15.2.1996.
 146. Yttrande om europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (CON/1995/7), 21.6.1995.
 147. Yttrande om betalningsbalansstatistik (CON/1995/6), Belgien, 14.8.1995.
 148. Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1995/1), 31.3.1995.Ytterligare information
 149. Yttrande om gemenskapens verksamhet på statistikområdet (CON/1994/10), 15.2.1995.
 150. Yttrande om en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (CON/1994/9), 16.1.1995.