Menu

Povezana mnenja ECB

 1. Mnenje o reformi centralne banke Sveriges riksbank (CON/2020/13), Švedska, 20. 4. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mnenje o reformi ureditve bančnega nadzora in nadzora finančnega trga (CON/2019/21), Avstrija, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mnenje o nadzoru agencij za poročanje o boniteti komitentov ter o pregledu nad plačilnimi storitvami s strani centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mnenje o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatne informacije
 5. Mnenje o vzpostavitvi nacionalne baze podatkov o zavarovalnih zahtevkih (CON/2018/43), Irska, 28. 9. 2018.
 6. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/19), UL C 255, 20. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 7. Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih za stanovanjske hipoteke (CON/2018/9), Luksemburg, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (CON/2018/1), UL C 77, 1. 3. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 9. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice, poročanju podatkov o kreditih, makrobonitetnih pooblastilih in instrumentih ter skupnih postopkih EMN (CON/2017/36), Slovaška, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mnenje o poročanju podatkov o kreditih (CON/2017/33), Avstrija, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mnenje o novi kategoriji dolžniških instrumentov, novem makrobonitetnem instrumentu, vzpostavitvi nove kategorije poravnalnih institucij in izključitvi pravic do pobota (CON/2017/23), Belgija, 8. 6. 2017.
 12. Mnenje o povečanju obsega podatkov v kreditnem registru (CON/2017/13), Latvija, 12. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mnenje o zagotavljanju informacij in podatkov s strani plačilnih sistemov, plačilnih shem, depotnih družb ter klirinških in poravnalnih sistemov  (CON/2017/5), Poljska, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatne informacije
 15. Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2016/42), Slovenija, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 16. Mnenje o uredbi o integriranem podatkovnem modelu (CON/2016/29), Avstrija, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mnenje o ureditvi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev (CON/2016/20), Francija, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Mnenje o poročanju o plačilni bilanci in čezmejnem opravljanju storitev (CON/2015/58), Avstrija, 23. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mnenje o poročanju nekaterih podatkov, pomembnih za finančno stabilnost  (CON/2015/30), Avstrija, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mnenje o uporabi integriranega podatkovnega modela za poročanje podatkov centralni banki Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Avstrija, 10. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mnenje o spremembah zakona o helenskem statističnem sistemu in helenskem statističnem organu (CON/2015/24), Grčija, 15. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Mnenje o predlogu uredbe Komisije o spremembah Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (CON/2015/18), UL C 209, 25. 6. 2015, str. 3.
 24. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (CON/2015/10), UL C 175, 29. 5. 2015, str. 2.Dodatne informacije
 25. Mnenje o novem pravnem okviru za pripravo uradne statistike v Litvi (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mnenje o objavi dokumentov in uporabi pokojninskih rezerv (CON/2014/91), Avstrija, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov  (CON/2014/84), UL C 31, 30. 1. 2015, str. 3.
 28. Mnenje o zahtevah za statistično poročanje na področju statistike plačil (CON/2014/47), Poljska, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Mnenje o odboru za sistemska tveganja (CON/2014/46), Luksemburg, 26. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Mnenje o merjenju kreditnega in deželnega tveganja bančnih skupin (CON/2014/23), Avstrija, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Mnenje o makrobonitetnem mandatu in instrumentih centralne banke Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13. 2. 2014.
 32. Mnenje o posredovanju podatkov, ki so potrebni za opredelitev denarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Mnenje o obveznostih poročanja podatkov, ki podpirajo nadzorne naloge centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Madžarska, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (CON/2013/72), UL C 14, 16. 10. 2013, str. 5.Dodatne informacije
 35. Mnenje o novi nalogi centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v zvezi s statistiko (CON/2013/68), Belgija, 29. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 36. Mnenje o poročanju v zvezi s plačilno bilanco (CON/2013/22), Avstrija, 25. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (CON/2012/84), UL C 374, 4. 12. 2012, str. 2.Dodatne informacije
 38. Mnenje o predlogu uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP): posredovanje in diseminacija podindeksov HICP v zvezi z določitvijo harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin po stalnih davčnih stopnjah in o predlogu uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin v zvezi z določitvijo indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki (CON/2012/77), UL C 73, 13. 3. 2013, str. 5.
 39. Mnenje o zahtevah za poročanje o transakcijah pri čezmejnih storitvah (CON/2012/67), Avstrija, 24. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Mnenje o zahtevah za poročanje o zunanji trgovini  (CON/2012/66), Nemčija, 16. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Mnenje o statistiki, o medbančnem denarnem trgu in trgu državnih obveznic, ki ju upravlja Banca Naţională a României, ter o sistemu deviznih in obveznih rezerv (CON/2011/73), Romunija, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Mnenje o čezmejnih transakcijah (CON/2011/54), Španija, 28. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji  (CON/2011/44), UL C 203, 9. 7. 2011, str. 3.Dodatne informacije
 44. Mnenje o raznih spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 45. Mnenje o osnutku uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za kakovost ponderiranja HICP in o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2454/97 (CON/2010/67), UL C 252, 18. 9. 2010, str. 1.
 46. Mnenje o spremembah zakonodaje o uradni statistiki (CON/2010/66), Romunija, 9. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Mnenje o prenosu nalog nadzora skrbnega in varnega poslovanja na avstrijski organ za finančni trg (CON/2010/57), Avstrija, 16. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Mnenje o pravici centralne banke Sveriges Riksbank, da zbira informacije od švedskih izdajateljev vrednostnih papirjev (CON/2010/49), Švedska, 17. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Mnenje o statistiki, čezmejnih prenosih gotovine in pristojnostih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2010/43), Bolgarija, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem  (CON/2010/28), UL C 103, 22. 4. 2010, str. 1.Dodatne informacije
 51. Mnenje o spremembi zakona o centralni banki Danmarks Nationalbank glede pooblastil za zbiranje informacij za pripravo statističnih podatkov (CON/2010/24), Danska, 19. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Mnenje o ustanovitvi helenskega statističnega sistema in neodvisnega statističnega organa  (CON/2010/17), Grčija, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Mnenje o novem pravnem okviru za pripravo nacionalne statistike (CON/2010/2), Estonija, 6. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mnenje o zahtevah za poročanje o zunanji trgovini (CON/2009/97), Nemčija, 27. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Mnenje o organizaciji in delovanju uradne statistike v Romuniji (CON/2009/42), Romunija, 4. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Mnenje o standardih za obravnavo sezonskih izdelkov v harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2009/14), UL C 58, 12. 3. 2009, str. 1.Dodatne informacije
 57. Mnenje o vlogi centralne banke Banque centrale du Luxembourg pri pripravi nekaterih statističnih podatkov (CON/2009/7), Luksemburg, 27. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Mnenje o novi uredbi o čezmejnih plačilih v Skupnosti (CON/2009/1), UL C 21, 28. 1. 2009, str. 1.Dodatne informacije
 59. Mnenje o uskladitvi statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank s pravom Skupnosti (CON/2008/83), Madžarska, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Mnenje o razširitvi pravnega okvira za zbiranje statističnih informacij s strani centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Poljska, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Mnenje o spremembah zakona o statistiki (CON/2008/29), Bolgarija, 9. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Mnenje o izvajanju uredbe o statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti, kar se tiče postopkov desezoniranja, poročil o kakovosti, zbiranja podatkov, specifikacij prenosa podatkov in študij o izvedljivosti (CON/2008/22), UL C 134, 31. 5. 2008, str. 10.
 63. Mnenje o predlogu zakona o centralni banki Česká národní banka  (CON/2008/21), Češka, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Mnenje o uvedbi regulativnega postopka s pregledom glede nekaterih statističnih instrumentov (CON/2008/19), UL C 117, 14. 5. 2008, str. 1.Dodatne informacije
 65. Mnenje o statistiki Skupnosti v zvezi z zunanjo trgovino z državami nečlanicami (CON/2008/12), UL C 70, 15. 3. 2008, str. 1.Dodatne informacije
 66. Mnenje o načelih, pravilih in strukturi nacionalnega statističnega sistema ter o vlogi centralne banke Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalska, 1. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Mnenje o pravilih poročanja za plačila in direktne investicije na domačih in tujih ekonomskih ozemljih v zvezi z nastankom enotnega območja plačil v eurih  (CON/2007/41), Nemčija, 12. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Mnenje o reviziji pravnega okvira za pripravo evropske statistike in o vlogi evropskega statističnega sistema (ESS) (CON/2007/35), UL C 291, 5. 12. 2007, str. 1.Dodatne informacije
 69. Mnenje o reformi finančnega nadzora (CON/2007/33), Avstrija, 5. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Mnenje o vzorčenju, zamenjavi in prilagoditvi kakovosti v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2007/30), UL C 248, 23. 10. 2007, str. 1.
 71. Mnenje o statističnem poročanju o sredstvih in obveznostih, vknjiženih v bilanci stanja nebančnih finančnih institucij (CON/2007/24), Romunija, 8. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Mnenje o uredbi o statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti (CON/2007/9), UL C 86, 20. 4. 2007, str. 1.Dodatne informacije
 73. Mnenje o vzpostavitvi sistema neposrednega poročanja za statistiko plačilne bilance (CON/2007/2), Madžarska, 25. 1. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta v pripravah na sprejetje eura (CON/2006/58), Malta, 15. 12. 2006.
 75. Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2006/56), Luksemburg, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banque de France (CON/2006/32), Francija, 22. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Mnenje o uvedbi sistema neposrednega poročanja statističnih podatkov o plačilni bilanci in stanju mednarodnih naložb (CON/2006/25), Belgija, 29. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Mnenje o večjih spremembah skupne statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Skupnosti (NACE) (CON/2006/18), UL C 79, 1. 4. 2006, str. 31.Dodatne informacije
 79. Mnenje o časovnem okviru zbiranja cen v harmoniziranem indeksu cen življenskih potrebščin (HICP) (CON/2006/13), UL C 55, 7. 3. 2006, str. 63.Dodatne informacije
 80. Mnenje o reviziji programa prenosa podatkov o nacionalnih računih v ESR 95 (CON/2006/12), UL C 55, 7. 3. 2006, str. 61.Dodatne informacije
 81. Mnenje o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank za statistično poročanje glede novih vrst podatkov (CON/2005/52), Madžarska, 5. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Mnenje o zahtevah za statistično poročanje bank in podružnic tujih bank (CON/2005/49), Češka, 30. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Mnenje o izmenjavi posameznih statističnih podatkov med centralno banko Česká národní banka in statističnim uradom Český statistický úřad v statistične namene (CON/2005/46), Češka, 16. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Mnenje o zahtevah za statistično poročanje za nekatere finančne institucije, vključno z zavarovalnimi družbami in pokojninskimi skladi (CON/2005/45), Češka, 4. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Mnenje o spremembah obveznosti poročanja za čezmejna plačila (CON/2005/37), Nemčija, 21. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Mnenje o skupnih indeksnih referenčnih obdobjih za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2005/33), UL C 254, 14. 10. 2005, str. 4.Dodatne informacije
 87. Mnenje o zahtevah centralne banke Lietuvos bankas za statistično poročanje glede plačilnih instrumentov (CON/2005/32), Litva, 15. 9. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Mnenje o uvedbi sistema neposrednega poročanja za statistiko plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb (CON/2005/31), Belgija, 29. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Mnenje o sodelovanju med centralno banko De Nederlandsche Bank in centralnim statističnim uradom (Centraal Bureau voor de Statistiek) v zvezi z zahtevami ECB glede statističnega poročanja (CON/2005/27), Nizozemska, 9. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Mnenje o poročanju čezmejnih storitev za statistiko plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb (CON/2005/23), Avstrija, 11. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Mnenje v zvezi s statističnimi podatki Skupnosti o strukturi in dejavnostih tujih povezanih podjetij (CON/2005/16), UL C 144, 14. 6. 2005, str. 14.Dodatne informacije
 92. Mnenje o poročanju denarnih finančnih institucij o njihovih mesečnih bilancah stanja (CON/2005/13), Ciper, 30. 5. 2005.
 93. Mnenje o kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/2005/11), UL C 116, 18. 5. 2005, str. 11.Dodatne informacije
 94. Mnenje o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank za statistično poročanje glede transakcijskih kod za plačila  (CON/2005/10), Madžarska, 28. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Mnenje o zahtevah Centralne banke Malte za statistično poročanje kreditnih institucij (CON/2005/5), Malta, 28. 2. 2005.
 96. Mnenje o programu statističnih raziskovanj za leto 2005 (CON/2004/36), Češka, 5. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Mnenje o zahtevah za statistično poročanje za informacijski sistem centralne banke (CON/2004/33), Madžarska, 2. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Mnenje o poročanju statistike plačilne bilance razen storitev in prenosov (CON/2004/26), Avstrija, 30. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Mnenje o zbiranju statistike glede uvoza in izvoza storitev (CON/2004/24), Avstrija, 8. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Mnenje o uredbi o spremembah Uredbe o poslovanju s tujino (CON/2004/23), Nemčija, 18. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Mnenje v zvezi s kratkoročnimi statističnimi kazalci (CON/2004/19), UL C 158, 15. 6. 2004, str. 3.
 102. Mnenje o prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjih (CON/2004/15), Francija, 20. 4. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Mnenje o pripravi in pošiljanju podatkov o četrtletnem javnem dolgu (CON/2004/14), UL C 134, 12. 5. 2004, str. 14.
 104. Mnenje o sestavljanju četrtletnih nefinančnih računov institucionalnega sektorja  (CON/2004/4), UL C 42, 18. 2. 2004, str. 23.
 105. Mnenje v zvezi s poročanjem monetarnih finančnih institucij o denarni in bančni statistiki (CON/2004/2), Švedska, 26. 1. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Mnenje v zvezi s statistiko Skupnosti o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in tujih neposrednih naložbah (CON/2003/26), UL C 296, 6. 12. 2003, str. 5.
 107. Mnenje v zvezi s četrtletnimi finančnimi računi za sektor države (CON/2003/12), UL C 165, 16. 7. 2003, str. 6.
 108. Mnenje o Deviznem zakonu iz leta 2003 in v zvezi s spremembami Zakona o čezmejnih nakazilih (CON/2003/8), Avstrija, 5. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Mnenje o statističnih podatkih, ki se uporabijo za prilagoditev ključa za vpis kapitala ECB (CON/2003/5), UL C 102, 29. 4. 2003, str. 11.
 110. Mnenje v zvezi s spremembo pravil o poročanju podatkov o plačilni bilanci (CON/2003/1), Nizozemska, 17. 1. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Mnenje v zvezi z uvedbo novega sistema ("survey-based") za zbiranje statistike plačilne bilance (CON/2002/29), Švedska, 4. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Mnenje o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta glede zamude s prenosom temeljnih agregatov nacionalnih računov, odstopanj pri prenosu temeljnih agregatov nacionalnih računov in prenosa podatkov o zaposlenosti, izraženih v opravljenih delovnih urah (CON/2002/25), UL C 253, 22. 10. 2002, str. 14.
 113. Mnenje v zvezi s spremembami glede zbiranja statistike plačilne bilance in glede likvidnostnega merila za vrednostne papirje, ki se uporabljajo v operacijah denarne politike, ter v zvezi s predlagano izločitvijo nekaterih delov tega postopka (CON/2002/21), Švedska, 14. 8. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Mnenje v zvezi s spremembami Uredbe o finančnih odnosih s tujimi državami, ki se nanašajo na statistiko plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb (CON/2002/9), Francija, 13. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Mnenje v zvezi s pripravo plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb (CON/2002/3), Belgija, 14. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Mnenje v zvezi s spremembami Uredbe o poslovanju s tujino glede zbiranja, urejanja in razpošiljanja denarne, finančne in bančne statistike ter statistike plačilnih sistemov in plačilne bilance (CON/2002/2), Nemčija, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Mnenje o uredbi z zakonsko močjo o spremembah pravnega okvirja za devizno poslovanje (CON/2001/39), Portugalska, 14. 12. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Mnenje o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v eurih (CON/2001/34), UL C 308, 1. 11. 2001, str. 17.
 119. Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o indeksu stroškov dela (CON/2001/33), UL C 295, 20. 10. 2001, str. 5.
 120. Mnenje o zakonu o pripravi plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter o spremembah uredbe z zakonsko močjo z dne 6. oktobra 1944 o deviznem nadzoru in drugih pravnih določb (CON/2001/23), Belgija, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Mnenje o uredbah, ki določata podrobnejša pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za revizije harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin in glede minimalnih standardov za obravnavanje stroškov storitev, izraženih sorazmerno s transakcijsko vrednostjo, v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2001/18), UL C 244, 1. 9. 2001, str. 5.
 122. Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih nefinančnih računih sektorja država (CON/2001/4), UL C 131, 3. 5. 2001, str. 6.
 123. Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 o strukturni statistiki podjetij  (CON/2001/3), UL C 131, 3. 5. 2001, str. 5.
 124. Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede reklasifikacije poravnav v okviru poslov zamenjave (swap) in nestandardiziranih terminskih pogodb (CON/2000/10), UL C 103, 3. 4. 2001, str. 8.
 125. Mnenje v zvezi z zbiranjem statistike plačilne bilance v Nemčiji (CON/2000/28), Nemčija, 21. 11. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Mnenje o uredbah o harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2000/27), UL C 362, 16. 12. 2000, str. 12.
 127. Mnenje v zvezi z vključitvijo pravne podlage za zbiranje in urejanje finančne statistike s strani centralne banke Danmarks Nationalbank v Zakon o nacionalnem statističnem organu Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Danska, 7. 2. 2000.
 128. Mnenje v zvezi s statistiko plačilne bilance (CON/1999/22), Luksemburg, 20. 12. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Mnenje v zvezi s podrobnimi pravili za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za obravnavo proizvodov v zdravstvu, izobraževanju in socialnem varstvu v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1999/11), UL C 324, 12. 11. 1999, str. 11.
 130. Mnenje v zvezi s spremembami Uredbe Komisije (ES) št. 2214/96 o podindeksih harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1999/8), UL C 285, 7. 10. 1999, str. 14.
 131. Mnenje v zvezi s podrobnimi pravili za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o minimalnih standardih za obravnavo zavarovanja v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP)  (CON/1999/6), UL C 252, 3. 9. 1999, str. 4.
 132. Mnenje v zvezi s knjiženjem tujih plačil in vzpostavitvijo plačilne bilance (CON/1998/45), Luksemburg, 5. 11. 1998.
 133. Mnenje v zvezi s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1998/34), UL C 285, 7. 10. 1999, str. 7.
 134. Mnenje v zvezi s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1998/33), UL C 14, 19. 1. 2000, str. 9.
 135. Mnenje o sklepu Sveta za denarno politiko centralne banke Banque de France glede zbiranja statističnih informacij od KNPVP (CON/1998/30), Francija, 17. 7. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Mnenje v zvezi s tujimi plačili gospodarske unije Belgije in Luksemburga ter s tekočim računom Kraljevine Belgije (CON/1998/28), Belgija, 17. 7. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. ECB je ob ustanovitvi 1. junija 1998 prevzela svetovalne funkcije EMI.
 138. Mnenje v zvezi s statističnimi podatki, ki bodo uporabljeni za določitev ključa za vpis kapitala ECB (CON/1998/15), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 7.
 139. Mnenje v zvezi z razdelitvijo storitev finančnega posredovanja, posredno merjenih v okviru Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov (CON/1997/23), 16. 10. 1997.
 140. Mnenje v zvezi z minimalnimi standardi za kvaliteto ponderjev harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1997/22), 16. 10. 1997.
 141. Mnenje v zvezi s kratkoročnimi statističnimi kazalci (CON/1997/19), 11. 9. 1997.
 142. Mnenje v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1997/1), 7. 2. 1997.
 143. Mnenje v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1996/11), 29. 8. 1996.
 144. Mnenje v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1996/6), 17. 7. 1996.
 145. Mnenje v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1996/1), 15. 2. 1996.
 146. Mnenje v zvezi z Evropskim sistemom nacionalnih in regionalnih računov (CON/1995/7), 21. 6. 1995.
 147. Mnenje v zvezi s statistiko plačilne bilance (CON/1995/6), Belgija, 14. 8. 1995.
 148. Mnenje v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1995/1), 31. 3. 1995.
 149. Mnenje v zvezi z ukrepi Skupnosti na področju statistike (CON/1994/10), 15. 2. 1995.
 150. Mnenje v zvezi z Odborom za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (CON/1994/9), 16. 1. 1995.