Súvisiace stanoviská ECB

 1. Stanovisko k reforme dohľadu nad bankovým a finančným trhom (CON/2019/21), Rakúsko, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k dohľadu Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nad agentúrami úverových referencií a nad platobnými službami (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k zmenenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatočné informácie
 4. Stanovisko k zriadeniu národnej databázy nárokov z poistenia (CON/2018/43), Írsko, 28. 9. 2018.
 5. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/19), Ú. v. EÚ C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 6. Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2018/9), Luxembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (CON/2018/1), Ú. v. EÚ C 77, 1. 3. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 8. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 9. Stanovisko k vykazovaniu údajov o úveroch (CON/2017/33), Rakúsko, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
 11. Stanovisko k rozšíreniu rozsahu údajov obsiahnutých v registri úverov (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k poskytovaniu informácií a údajov platobnými systémami, platobnými režimami, depozitármi cenných papierov a systémami zúčtovania a vyrovnania (CON/2017/5), Poľsko, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatočné informácie
 14. Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k nariadeniu o integrovanom dátovom modele (CON/2016/29), Rakúsko, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k režimu platnému pre obchodovateľné dlhové cenné papiere (CON/2016/20), Francúzsko, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie a cezhraničného poskytovania služieb (CON/2015/58), Rakúsko, 23. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k vykazovaniu určitých údajov relevantných na účely finančnej stability (CON/2015/30), Rakúsko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k používaniu integrovaného dátového modelu na vykazovanie údajov Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakúsko, 10. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k zmenám zákona o Helénskom štatistickom systéme a Helénskom štatistickom úrade (CON/2015/24), Grécko, 15. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (CON/2015/18), Ú. v. EÚ C 209, 25. 6. 2015, s. 3.
 23. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10), Ú. v. EÚ C 175, 29. 5. 2015, s. 2.Dodatočné informácie
 24. Stanovisko k novému právnemu rámcu pre tvorbu oficiálnej štatistiky v Litve (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k uverejňovaniu dokumentov a používaniu penzijnej rezervy (CON/2014/91), Rakúsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (CON/2014/84), Ú. v. EÚ C 31, 30. 1. 2015, s. 3.
 27. Stanovisko k požiadavkám na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platieb (CON/2014/47), Poľsko, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k výboru pre systémové riziká (CON/2014/46), Luxembursko, 26. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k meraniu úverového rizika a rizika krajiny v súvislosti s bankovými skupinami (CON/2014/23), Rakúsko, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgicko, 13. 2. 2014.
 31. Stanovisko k prenosu údajov potrebných na definovanie menovej politiky  (CON/2014/11), Poľsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k povinnostiam týkajúcim sa vykazovania údajov na účely podpory plnenia úloh Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohľadu (CON/2013/88), Maďarsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe  (CON/2013/72), Ú. v. EÚ C 14, 16. 10. 2013, s. 5.Dodatočné informácie
 34. Stanovisko k novej štatistickej úlohe Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Belgicko, 29. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie (CON/2013/22), Rakúsko, 25. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (CON/2012/84), Ú. v. EÚ C 374, 4. 12. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
 37. Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP): prenos a rozširovanie podindexov HICP, pokiaľ ide o tvorbu harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách a k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (CON/2012/77), Ú. v. EÚ C 73, 13. 3. 2013, s. 5.
 38. Stanovisko k požiadavkám na vykazovanie ohľadom cezhraničných služieb (CON/2012/67), Rakúsko, 24. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Stanovisko k požiadavkam na vykazovanie v oblasti zahraničného obchodu (CON/2012/66), Nemecko, 16. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko k štatistike, k medzibankovému peňažnému trhu a k trhu štátnych cenných papierov spravovaným Banca Naţională a României a k devízovému režimu a režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k cezhraničným transakciám (CON/2011/54), Španielsko, 28. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii  (CON/2011/44), Ú. v. EÚ C 203, 9. 7. 2011, s. 3.Dodatočné informácie
 43. Stanovisko k rôznym zmenám a doplneniam zákona o Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 44. Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP), a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97 (CON/2010/67), Ú. v. EÚ C 252, 18. 9. 2010, s. 1.
 45. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy o úradnej štatistike  (CON/2010/66), Rumunsko, 9. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k prevodu úloh v oblasti dohľadu nad obozretným podnikaním na Austrian Financial Market Authority (CON/2010/57), Rakúsko, 16. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Stanovisko k právomoci Sveriges Riksbank zbierať informácie od švédskych emitentov cenných papierov  (CON/2010/49), Švédsko, 17. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k štatistike, cezhraničným pohybom hotovosti a pôsobnosti Българска народна банка (Bulhraskej národnej banky) (CON/2010/43), Bulharsko, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite  (CON/2010/28), Ú. v. EÚ C 103, 22. 4. 2010, s. 1.Dodatočné informácie
 50. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o Danmarks Nationalbank pokiaľ ide o právomoc zhromažďovať informácie na účely zostavovania štatistík (CON/2010/24), Dánsko, 19. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Stanovisko k vytvoreniu Helénskeho štatistického systému a nezávislého štatistického úradu  (CON/2010/17), Grécko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Stanovisko k novému právnemu rámcu vypracovávania národných štatistík (CON/2010/2), Estónsko, 6. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k požiadavkám na vykazovanie zahraničného obchodu (CON/2009/97), Nemecko, 27. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k organizácii a fungovaniu úradnej štatistiky v Rumunsku (CON/2009/42), Rumunsko, 4. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Stanovisko ku kritériám pre zaobchádzanie so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2009/14), Ú. v. EÚ C 58, 12. 3. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
 56. Stanovisko k postaveniu Banque centrale du Luxembourg pri zostavovaní niektorých štatistík (CON/2009/7), Luxembursko, 27. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko k návrhu nariadenia o cezhraničných platbách v Spoločenstve (CON/2009/1), Ú. v. EÚ C 21, 28. 1. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
 58. Stanovisko k zosúladeniu zákona o Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Stanovisko k rozšíreniu právneho rámca Narodowy Bank Polski pre zber štatistických informácií (CON/2008/53), Poľsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k novele zákona o štatistike (CON/2008/29), Bulharsko, 9. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Stanovisko k implementácii nariadenia týkajúceho sa štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve s ohľadom na postupy očisťovania od sezónnych vplyvov, správy o kvalite, zber údajov, špecifikácie zasielania údajov a realizačné štúdie (CON/2008/22), Ú. v. EÚ C 134, 31. 5. 2008, s. 10.
 62. Stanovisko k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21), Česká republika, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k zavedeniu regulačného postupu s kontrolou s ohľadom na niektoré právne akty z oblasti štatistiky (CON/2008/19), Ú. v. EÚ C 117, 14. 5. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
 64. Stanovisko k štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi (CON/2008/12), Ú. v. EÚ C 70, 15. 3. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
 65. Stanovisko k zásadám, pravidlám a štruktúre národného štatistického systému a postaveniu Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalsko, 1. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k ustanoveniam o vykazovaní, ktoré sa týkajú platieb a priamych investícií na domácich a zahraničných hospodárskych územiach v súvislosti s vytvorením jednotnej oblasti platieb v eurách (CON/2007/41), Nemecko, 12. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko k revízii právneho rámca, ktorý upravuje tvorbu európskej štatistiky a úlohy Európskeho štatistického systému (EŠS) (CON/2007/35), Ú. v. EÚ C 291, 5. 12. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
 68. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom  (CON/2007/33), Rakúsko, 5. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko k výberu vzoriek, náhradám a úpravám kvôli kvalite týkajúce sa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2007/30), Ú. v. EÚ C 248, 23. 10. 2007, s. 1.
 70. Stanovisko k štatistickému vykazovaniu aktív a pasív evidovaných v bilancii nebankových finančných inštitúcií (CON/2007/24), Rumunsko, 8. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Stanovisko k nariadeniu týkajúcemu sa štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (CON/2007/9), Ú. v. EÚ C 86, 20. 4. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
 72. Stanovisko k zavedeniu systému priameho vykazovania štatistiky platobnej bilancie (CON/2007/2), Maďarsko, 25. 1. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Central Bank of Malta v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/58), Malta, 15. 12. 2006.
 74. Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2006/56), Luxembursko, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banque de France (CON/2006/32), Francúzsko, 22. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k zavedeniu systému priameho vykazovania štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2006/25), Belgicko, 29. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Stanovisko k zásadnej revízii spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Spoločenstve (NACE) (CON/2006/18), Ú. v. EÚ C 79, 1. 4. 2006, s. 31.Dodatočné informácie
 78. Stanovisko k časovému pokrytiu zisťovania cien pre harmonizovaný index sprotrebiteľských cien (HISC) (CON/2006/13), Ú. v. EÚ C 55, 7. 3. 2006, s. 63.Dodatočné informácie
 79. Stanovisko k revízii programu zasielania údajov národných účtov v rámci ESA 95 (CON/2006/12), Ú. v. EÚ C 55, 7. 3. 2006, s. 61.Dodatočné informácie
 80. Stanovisko k požiadavkám Magyar Nemzeti Bank na štatistické vykazovanie nových druhov údajov (CON/2005/52), Maďarsko, 5. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Stanovisko k štatistickej spravodajskej povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk (CON/2005/49), Česká republika, 30. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Stanovisko k výmene individuálnych štatistických údajov medzi Českou národnou bankou a Českým štatistickým úradom na štatistické účely (CON/2005/46), Česká republika, 16. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k požiadavkám na štatistické vykazovanie niektorých finančných inštitúcií vrátane poisťovní a penzijných fondov (CON/2005/45), Česká republika, 4. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Stanovisko k zmenám spravodajskej povinnosti v oblasti cezhraničných platieb (CON/2005/37), Nemecko, 21. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko k spoločným referenčným obdobiam indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HISC) (CON/2005/33), Ú. v. EÚ C 254, 14. 10. 2005, s. 4.Dodatočné informácie
 86. Stanovisko k požiadavkam Lietuvos bankas na štatistické vykazovanie vo vzťahu k platobným nástrojom  (CON/2005/32), Litva, 15. 9. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k zavedeniu systému priameho vykazovania v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2005/31), Belgicko, 29. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Stanovisko k spolupráci medzi De Nederlandsche Bank a Centraal Bureau voor de Statistiek ohľadne požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie (CON/2005/27), Holandsko, 9. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Stanovisko k vykazovaniu cezhraničných služieb na účely štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2005/23), Rakúsko, 11. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Stanovisko k štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (CON/2005/16), Ú. v. EÚ C 144, 14. 6. 2005, s. 14.Dodatočné informácie
 91. Stanovisko k vykazovaniu mesačných bilancií peňažnými finančnými inštitúciami (CON/2005/13), Cyprus, 30. 5. 2005.
 92. Stanovisko ku kvalite štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku (CON/2005/11), Ú. v. EÚ C 116, 18. 5. 2005, s. 11.Dodatočné informácie
 93. Stanovisko k požiadavkám Maďarskej národnej banky na štatistické vykazovanie týkajúcim sa transakčných kódov pre platby (CON/2005/10), Maďarsko, 28. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Stanovisko k štatistickým spravodajským požiadavkám Central Bank of Malta na úverové inštitúcie (CON/2005/5), Malta, 28. 2. 2005.
 95. Stanovisko k programu štatistických zisťovaní na rok 2005 (CON/2004/36), Česká republika, 5. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Stanovisko k požiadavkám na štatistické vykazovanie týkajúcim sa informačného systému centrálnej banky (CON/2004/33), Maďarsko, 2. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Stanovisko k vykazovaniu údajov platobnej bilancie s výnimkou údajov o službách a prevodoch (CON/2004/26), Rakúsko, 30. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Stanovisko k zberu štatistických údajov o dovoze a vývoze služieb (CON/2004/24), Rakúsko, 8. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Stanovisko k nariadeniu, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o zahraničnom obchode a platbách  (CON/2004/23), Nemecko, 18. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Stanovisko ku krátkodobej štatistike (CON/2004/19), Ú. v. EÚ C 158, 15. 6. 2004, s. 3.
 101. Stanovisko o obchodovateľných dlhových cenných papieroch (CON/2004/15), Francúzsko, 20. 4. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Stanovisko k zostavovaniu a prenosu údajov o štvrťročnom verejnom dlhu  (CON/2004/14), Ú. v. EÚ C 134, 12. 5. 2004, s. 14.
 103. Stanovisko k zostavovaniu štvrťročných nefinančných účtov inštitucionálneho sektora (CON/2004/4), Ú. v. EÚ C 42, 18. 2. 2004, s. 23.
 104. Stanovisko k vykazovaniu menovej a bankovej štatistiky peňažnými finančnými inštitúciami (CON/2004/2), Švédsko, 26. 1. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko k štatistikám spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (CON/2003/26), Ú. v. EÚ C 296, 6. 12. 2003, s. 5.
 106. Stanovisko k štvrťročným finančným účtom verejnej správy (CON/2003/12), Ú. v. EÚ C 165, 16. 7. 2003, s. 6.
 107. Stanovisko k devízovému zákonu z roku 2003 a k zmene a doplneniu zákona o cezhraničných prevodoch (CON/2003/8), Rakúsko, 5. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko k štatistickým údajom, ktoré sa majú používať na úpravu kľúča na upisovanie základného imania ECB (CON/2003/5), Ú. v. EÚ C 102, 29. 4. 2003, s. 11.
 109. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel vykazovania údajov platobnej bilancie  (CON/2003/1), Holandsko, 17. 1. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Stanovisko k zavedeniu nového systému zberu údajov pre štatistiku platobnej bilancie, ktorý je založený na zisťovaní (CON/2002/29), Švédsko, 4. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o omeškaniach pri zasielaní hlavných agregátov národných účtov, výnimkách v tejto oblasti a zasielaní údajov o zamestnanosti v odpracovaných hodinách (CON/2002/25), Ú. v. ES C 253, 22. 10. 2002, s. 14.
 112. Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú zberu údajov pre štatistiku platobnej bilancie a kritéria likvidity cenných papierov používaného pri operáciách menovej politiky, a k navrhovanému prevodu niektorých častí tohto procesu (CON/2002/21), Švédsko, 14. 8. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Stanovisko k zmenám a doplneniam vyhlášky o finančných vzťahoch so zahraničím, ktoré ovplyvňujú štatistiku platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2002/9), Francúzsko, 13. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Stanovisko k zostavovaniu platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2002/3), Belgicko, 14. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Stanovisko k zmene a doplneniu nariadenia o zahraničnom obchode a platbách, pokiaľ ide o zber, zostavovanie a rozširovanie údajov menovej, finančnej a bankovej štatistiky, štatistiky platobných systémov a štatistiky platobnej bilancie (CON/2002/2), Nemecko, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa právny rámec v devízovej oblasti (CON/2001/39), Portugalsko, 14. 12. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v eurách (CON/2001/34), Ú. v. ES C 308, 1. 11. 2001, s. 17.
 118. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o indexe nákladov práce (CON/2001/33), Ú. v. ES C 295, 20. 10. 2001, s. 5.
 119. Stanovisko k dekrétu o zostavovaní štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét zo 6. októbra 1944 o devízových kontrolách a niektorých právnych predpisoch (CON/2001/23), Belgicko, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko k právnym predpisom stanovujúcim podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne normy pre revízie harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien a minimálne kritériá na spracovanie poplatkov za služby úmerné k hodnotám transakcií v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2001/18), Ú. v. ES C 244, 1. 9. 2001, s. 5.
 121. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o štvrťročných nefinančných účtoch pre verejnú správu (CON/2001/4), Ú. v. ES C 131, 3. 5. 2001, s. 6.
 122. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 58/97 o štrukturálnej podnikovej štatistike (CON/2001/3), Ú. v. ES C 131, 3. 5. 2001, s. 5.
 123. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o reklasifikáciu vysporiadania dojednaní o swapoch a na základe dohôd o termínovaných sadzbách (CON/2000/10), Ú. v. ES C 103, 3. 4. 2001, s. 8.
 124. Stanovisko k zberu údajov pre štatistiku platobnej bilancie v Nemecku (CON/2000/28), Nemecko, 21. 11. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k nariadeniam o harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2000/27), Ú. v. ES C 362, 16. 12. 2000, s. 12.
 126. Stanovisko k zakotveniu právneho základu pre zber údajov a zostavovanie finančných štatistík zo strany Danmarks Nationalbank do zákona o Danmarks Statistik (CON/2000/3), Dánsko, 7. 2. 2000.
 127. Stanovisko k štatistike platobnej bilancie (CON/1999/22), Luxembursko, 20. 12. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko k podrobným vykonávacím pravidlám k nariadeniu Rady (ES) č. 2494/95, ktoré sa týkajú minimálnych noriem pre uvádzanie tovarov a služieb v sektore zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej ochrany v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1999/11), Ú. v. ES C 324, 12. 11. 1999, s. 11.
 129. Stanovisko k zmene a doplneniu nariadenia Komisie (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP): prenos a rozširovanie podindexov HICP (CON/1999/8), Ú. v. ES C 285, 7. 10. 1999, s. 14.
 130. Stanovisko k podrobným vykonávacím pravidlám k nariadeniu Rady (ES) č. 2494/95, ktoré sa týkajú minimálnych noriem pre uvádzanie poistenia v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1999/6), Ú. v. ES C 252, 3. 9. 1999, s. 4.
 131. Stanovisko k zaznamenávaniu zahraničných platieb a zostavovaniu platobnej bilancie (CON/1998/45), Luxembursko, 5. 11. 1998.
 132. Stanovisko k harmonizovanému indexu spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1998/34), Ú. v. ES C 285, 7. 10. 1999, s. 7.
 133. Stanovisko k harmonizovanému indexu spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1998/33), Ú. v. ES C 14, 19. 1. 2000, s. 9.
 134. Stanovisko k rozhodnutiu Rady pre menovú politiku Banque de France o zbere štatistických informácií od PKIPCP (CON/1998/30), Francúzsko, 17. 7. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k zahraničným platbám Belgicko-luxemburskej hospodárskej únie a bežnému účtu Belgického kráľovstva (CON/1998/28), Belgicko, 17. 7. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Od svojho zriadenia 1. júna 1998 ECB prevzala poradné funkcie EMI.
 137. Stanovisko k štatistickým údajom, ktoré sa majú používať na určovanie kľúča na upisovanie základného imania ECB (CON/1998/15), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 7.
 138. Stanovisko k alokácii nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania v rámci Európskeho systému národných a regionálnych účtov (CON/1997/23), 16. 10. 1997.
 139. Stanovisko k minimálnym normám pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1997/22), 16. 10. 1997.
 140. Stanovisko ku krátkodobej štatistike (CON/1997/19), 11. 9. 1997.
 141. Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1997/1), 7. 2. 1997.
 142. Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1996/11), 29. 8. 1996.
 143. Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1996/6), 17. 7. 1996.
 144. Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1996/1), 15. 2. 1996.
 145. Stanovisko k Európskemu systému národných a regionálnych účtov (CON/1995/7), 21. 6. 1995.
 146. Stanovisko k štatistike platobnej bilancie (CON/1995/6), Belgicko, 14. 8. 1995.
 147. Stanovisko k harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1995/1), 31. 3. 1995.
 148. Stanovisko k opatreniam spoločenstva v oblasti štatistiky (CON/1994/10), 15. 2. 1995.
 149. Stanovisko k Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (CON/1994/9), 16. 1. 1995.