Odpowiednie opinie EBC

 1. Opinia w sprawie reformy zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem bankowym i finansowym  (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinia EBC w sprawie nadzoru Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta nad agencjami informacji kredytowej i usługami płatniczymi na Malcie (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinia w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne (CON/2018/55), 7.12.2018.Dodatkowe informacje
 4. Opinia w sprawie ustanowienia krajowej bazy danych roszczeń ubezpieczeniowych (CON/2018/43), Irlandia, 28.9.2018.
 5. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne  (CON/2018/19), Dz.U. C 255 z 20.7.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 6. Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych w odniesieniu do hipotecznych kredytów mieszkaniowych (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Opinia w sprawie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (CON/2018/1), Dz.U. C 77 z 1.3.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 8. Opinia w sprawie przepisów dotyczących zabezpieczonych obligacji, sprawozdawczości w zakresie danych kredytowych, uprawnień i narzędzi makroostrożnościowych oraz wspólnych procedur Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (CON/2017/36), Słowacja, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinia w sprawie przekazywania danych dotyczących kredytów (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Opinia w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 11. Opinia w sprawie zwiększenia zakresu danych zawartych w rejestrze kredytów  (CON/2017/13), Łotwa, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinia w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku (CON/2017/5), Polska, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 13. Opinia EBC z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (CON/2016/44), 12.9.2016.Dodatkowe informacje
 14. Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2016/42), Słowenia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego zintegrowanego modelu danych (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinia w sprawie przepisów dotyczących zbywalnych dłużnych papierów wartościowych (CON/2016/20), Francja, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinia w sprawie bilansu płatniczego oraz przekazywania informacji o transgranicznym świadczeniu usług  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinia w sprawie przekazywania niektórych danych istotnych dla stabilności finansowej (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinia w sprawie stosowania zintegrowanego modelu danych w ramach przekazywania danych do Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinia w sprawie zmian w ustawie dotyczącej greckiego systemu statystycznego i greckiego urzędu statystycznego (CON/2015/24), Grecja, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CON/2015/18), Dz.U. C 209 z 25.6.2015, str. 3.
 23. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (CON/2015/10), Dz.U. C 175 z 29.5.2015, str. 2.Dodatkowe informacje
 24. Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących sporządzania oficjalnych statystyk na Litwie (CON/2015/5), Litwa, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinia w sprawie publikacji dokumentów oraz wykorzystania rezerwy emerytalnej (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 184/2005 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków (CON/2014/84), Dz.U. C 31 z 30.1.2015, str. 3.
 27. Opinia w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w zakresie statystyki płatności (CON/2014/47), Polska, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 28. Opinia w sprawie komitetu ryzyka systemowego (CON/2014/46), Luksemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinia w sprawie pomiaru ryzyka kredytowego i ryzyka kraju ponoszonego przez grupy bankowe (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinia w sprawie kompetencji i instrumentów makroostrożnościowych Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
 31. Opinia w sprawie danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej (CON/2014/11), Polska, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 32. Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych wspierających wykonywanie przez Magyar Nemzeti Bank zadań nadzorczych (CON/2013/88), Węgry, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (CON/2013/72), Dz.U. C 14 z 16.10.2013, str. 5.Dodatkowe informacje
 34. Opinia w sprawie nowych zadań Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w dziedzinie statystyki  (CON/2013/68), Belgia, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Opinia w sprawie sprawozdawczości w zakresie bilansu płatniczego (CON/2013/22), Austria, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (CON/2012/84), Dz.U. C 374 z 4.12.2012, str. 2.Dodatkowe informacje
 37. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK): przekazywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych ZWCK, w odniesieniu do ustalenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych oraz w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (CON/2012/77), Dz.U. C 73 z 13.3.2013, str. 5.
 38. Opinia w sprawie wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczących transakcji transgranicznego świadczenia usług (CON/2012/67), Austria, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Opinia w sprawie wymogów dotyczących sprawozdawczości w handlu zagranicznym (CON/2012/66), Niemcy, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Opinia w sprawie statystyk oraz międzybankowego rynku pieniężnego i rynku rządowych papierów wartościowych prowadzonych przez Banca Naţională a României, oraz w sprawie systemu dewizowego i systemu rezerwy obowiązkowej (CON/2011/73), Rumunia, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Opinia w sprawie transakcji transgranicznych (CON/2011/54), Hiszpania, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej  (CON/2011/44), Dz.U. C 203 z 9.7.2011, str. 3.Dodatkowe informacje
 43. Opinia o zmianach w ustawie o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 44. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (CON/2010/67), Dz.U. C 252 z 18.9.2010, str. 1.
 45. Opinia w sprawie zmian w ustawodawstwie dotyczącym oficjalnych statystyk (CON/2010/66), Rumunia, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinia w sprawie przekazania austriackiemu Urzędowi Nadzoru nad Rynkiem Finansowym zadań z zakresu nadzoru ostrożnościowego  (CON/2010/57), Austria, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Opinia w sprawie kompetencji Sveriges Riksbank w zakresie zbierania informacji od szwedzkich emitentów papierów wartościowych  (CON/2010/49), Szwecja, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinia w sprawie statystyki, transgranicznego przepływu środków pieniężnych oraz kompetencji Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii)  (CON/2010/43), Bułgaria, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu  (CON/2010/28), Dz.U. C 103 z 22.4.2010, str. 1.Dodatkowe informacje
 50. Opinia w sprawie zmian do ustawy o Danmarks Nationalbank dotyczących kompetencji w zakresie zbierania informacji wykorzystywanych do sporządzania danych statystycznych (CON/2010/24), Dania, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Opinia w sprawie ustanowienia greckiego systemu statystycznego oraz niezależnego organu statystycznego  (CON/2010/17), Grecja, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Opinia w sprawie nowych przepisów regulujących zbieranie krajowych danych statystycznych (CON/2010/2), Estonia, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie handlu zagranicznego (CON/2009/97), Niemcy, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinia w sprawie organizacji i funkcjonowania oficjalnych statystyk w Rumunii (CON/2009/42), Rumunia, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Opinia w sprawie norm dotyczących traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (CON/2009/14), Dz.U. C 58 z 12.3.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
 56. Opinia w sprawie udziału Banque centrale du Luxembourg w zbieraniu określonych danych statystycznych  (CON/2009/7), Luksemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Opinia w sprawie nowych regulacji dotyczących płatności transgranicznych we Wspólnocie (CON/2009/1), Dz.U. C 21 z 28.1.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
 58. Opinia w sprawie dostosowania ustawy o Magyar Nemzeti Bank (banku centralnym Węgier) do prawa wspólnotowego (CON/2008/83), Węgry, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Opinia w sprawie rozszerzenia ram prawnych regulujących zbieranie informacji statystycznych przez Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polska, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 60. Opinia w sprawie nowelizacji ustawy o statystyce (CON/2008/29), Bułgaria, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Opinia w przedmiocie implementacji rozporządzenia w sprawie statystyk kwartalnych dotyczących wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w zakresie procedur korekt sezonowych, sprawozdań o jakości, gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (CON/2008/22), Dz.U. C 134 z 31.5.2008, str. 10.
 62. Opinia w sprawie projektu ustawy o Česká národní banka  (CON/2008/21), Republika Czeska, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinia w sprawie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do niektórych aktów w dziedzinie statystyki (CON/2008/19), Dz.U. C 117 z 14.5.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
 64. Opinia w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi  (CON/2008/12), Dz.U. C 70 z 15.3.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
 65. Opinia na temat zasad, reguł oraz struktury Narodowego Systemu Statystycznego oraz roli Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalia, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Opinia w sprawie przepisów sprawozdawczych dotyczących płatności oraz inwestycji bezpośrednich na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych w związku z ustanowieniem Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) (CON/2007/41), Niemcy, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Opinia w sprawie zasad prawnych dotyczących produkcji statystyk europejskich oraz roli Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) (CON/2007/35), Dz.U. C 291 z 5.12.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
 68. Opinia w sprawie reformy nadzoru finansowego (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Opinia w sprawie ustalania i aktualizowania próby statystycznej oraz dokonywania odpowiednich dostosowań jakościowych w związku z wyliczaniem zharmonizowanego wskaźnika cen konsumenckich (ZWCK) (CON/2007/30), Dz.U. C 248 z 23.10.2007, str. 1.
 70. Opinia w sprawie sprawozdawczości statystycznej aktywów i pasywów wykazywanych w bilansie niebankowych instytucji finansowych (CON/2007/24), Rumunia, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Opinia w sprawie regulacji w zakresie danych statystycznych dotyczących wolnych miejsc pracy we Wspólnocie  (CON/2007/9), Dz.U. C 86 z 20.4.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
 72. Opinia w sprawie ustanowienia systemu sprawozdawczości bezpośredniej w odniesieniu do statystyki bilansu płatniczego (CON/2007/2), Węgry, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Opinia o zmianach statutu Central Bank of Malta związanych z przygotowaniem wprowadzenia euro (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 74. Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2006/56), Luksemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Opinia w sprawie zmian statutu Banque de France (CON/2006/32), Francja, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Opinia w sprawie wprowadzenia systemu bezpośredniej sprawozdawczości statystyki bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2006/25), Belgia, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Opinia w sprawie znaczącej rewizji statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie (NACE) (CON/2006/18), Dz.U. C 79 z 1.4.2006, str. 31.Dodatkowe informacje
 78. Opinia w sprawie okresów zbierania danych na użytek Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (ZWCK) (CON/2006/13), Dz.U. C 55 z 7.3.2006, str. 63.Dodatkowe informacje
 79. Opinia w sprawie rewizji programu przekazywania danych dotyczących rachunków krajowych zgodnych ze standardem ESA95 (CON/2006/12), Dz.U. C 55 z 7.3.2006, str. 61.Dodatkowe informacje
 80. Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych wobec Magyar Nemzeti Bank w odniesieniu do nowych rodzajów danych (CON/2005/52), Węgry, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych banków oraz banków zagranicznych (CON/2005/49), Republika Czeska, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Opinia w sprawie wymiany indywidualnych danych statystycznych pomiędzy Česká národní banka oraz Český statistický úřad (Urzędem Statystycznym) dla celów statystycznych (CON/2005/46), Republika Czeska, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych dla niektórych instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń oraz funduszy emerytalnych  (CON/2005/45), Republika Czeska, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Opinia w sprawie zmian do obowiązków sprawozdawczych w zakresie płatności transgranicznych (CON/2005/37), Niemcy, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinia w sprawie wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CON/2005/33), Dz.U. C 254 z 14.10.2005, str. 4.Dodatkowe informacje
 86. Opinia w sprawie wymogów Lietuvos bankas w odniesieniu do sprawozdawczości statystycznej w zakresie instrumentów płatniczych (CON/2005/32), Litwa, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinia w sprawie wprowadzenia systemu bezpośredniej sprawozdawczości w zakresie statystyki bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2005/31), Belgia, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Opinia w sprawie współpracy De Nederlandsche Bank oraz Centraal Bureau voor de Statistiek w zakresie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC (CON/2005/27), Holandia, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Opinia o przekazywaniu danych dotyczących usług transgranicznych dla statystyk bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2005/23), Austria, 11.7.2005 (CON/2005/23), Austria, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Opinia w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych jednostek zależnych  (CON/2005/16), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 14.Dodatkowe informacje
 91. Opinia w sprawie przekazywania przez monetarne instytucje finansowe sprawozdań w zakresie ich bilansów miesięcznych (CON/2005/13), Cypr, 30.5.2005.
 92. Opinia w sprawie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (CON/2005/11), Dz.U. C 116 z 18.5.2005, str. 11.Dodatkowe informacje
 93. Opinia w sprawie wymogów w zakresie sprawozdań statystycznych nakładanych przez Magyar Nemzeti Bank w zakresie kodów transakcyjnych dla płatności (CON/2005/10), Węgry, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych nakładanych na instytucje kredytowe przez Central Bank of Malta (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
 95. Opinia w sprawie programu badań statystycznych na rok 2005 (CON/2004/36), Republika Czeska, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Opinia w sprawie wymogów w zakresie sprawozdań statystycznych na rzecz systemu informacyjnego banku centralnego (CON/2004/33), Węgry, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Opinia w sprawie sprawozdawczości w zakresie bilansu płatniczego z wyłączeniem usług i obrotu handlowego (CON/2004/26), Austria, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Opinia o zbieraniu danych statystycznych dotyczących importu i eksportu usług (CON/2004/24), Austria, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Opinia w sprawie rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie o Handlu i Płatnościach Zagranicznych  (CON/2004/23), Niemcy, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Opinia w sprawie krótkookresowych danych statystycznych (CON/2004/19), Dz.U. C 158 z 15.6.2004, str. 3.
 101. Opinia w sprawie zbywalnych papierów dłużnych (CON/2004/15), Francja, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Opinia w sprawie zbierania i przekazywania danych w zakresie kwartalnego długu publicznego (CON/2004/14), Dz.U. C 134 z 12.5.2004, str. 14.
 103. Opinia w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań niefinansowych dla sektora instytucji (CON/2004/4), Dz.U. C 42 z 18.2.2004, str. 23.
 104. Opinia w sprawie przekazywania przez monetarne instytucje finansowe danych w zakresie sprawozdawczości pieniężnej i bankowej (CON/2004/2), Szwecja, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Opinia w sprawie zbierania przez Wspólnotę danych statystycznych w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego obrotu usługami oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich (CON/2003/26), Dz.U. C 296 z 6.12.2003, str. 5.
 106. Opinia w sprawie kwartalnych finansowych zestawień rachunkowych sektora publicznego (CON/2003/12), Dz.U. C 165 z 16.7.2003, str. 6.
 107. Opinia w sprawie ustawy o obrocie dewizowym z 2003 r. oraz zmian w ustawie o przekazach transgranicznych  (CON/2003/8), Austria, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinia w sprawie danych statystycznych używanych dla dostosowania klucza określającego poziom subskrypcji kapitału EBC (CON/2003/5), Dz.U. C 102 z 29.4.2003, str. 11.
 109. Opinia w sprawie zmiany zasad sprawozdawczości danych w zakresie bilansu płatniczego (CON/2003/1), Holandia, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Opinia w sprawie wprowadzenia nowego ankietowego systemu zbierania danych w zakresie statystyki bilansu płatniczego (CON/2002/29), Szwecja, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego opóźnień w przekazywaniu głównych agregatów wchodzących w skład rachunków narodowych, zwolnień mających miejsce w tym zakresie oraz przekazywania danych o zatrudnieniu dotyczących liczby przepracowanych godzin (CON/2002/25), Dz.U. C 253 z 22.10.2002, str. 14.
 112. Opinia w sprawie zmian dotyczących gromadzenia danych statystycznych z zakresu bilansu płatniczego, kryteriów płynności w odniesieniu do papierów wartościowych wykorzystywanych w operacjach polityki monetarnej oraz proponowanego zastosowania metod outsourcingowych w tym zakresie (CON/2002/21), Szwecja, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Opinia w sprawie zmiany ustawy o stosunkach finansowych z krajami trzecimi wywierających wpływ na dane statystyczne z zakresu bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2002/9), Francja, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Opinia w sprawie określania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2002/3), Belgia, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Opinia w sprawie zmian do rozporządzenia o handlu i płatnościach zagranicznych , dotyczących zbierania, zestawiania oraz rozpowszechniania danych statystycznych z zakresu zagadnień monetarnych i finansowych, bankowości, systemów płatniczych oraz bilansu płatniczego (CON/2002/2), Niemcy, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Opinia w sprawie rozporządzenia z mocą ustawy zmieniającego podstawy prawne obrotu dewizowego (CON/2001/39), Portugalia, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w euro (CON/2001/34), Dz.U. C 308 z 1.11.2001, str. 17.
 118. Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącego wskaźnika kosztów zatrudnienia (CON/2001/33), Dz.U. C 295 z 20.10.2001, str. 5.
 119. Opinia w sprawie ustawy dotyczącej określenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, jak również zmieniającej rozporządzenie z mocą ustawy z 6 października 1944 r. o kontroli obrotu dewizowego i inne przepisy (CON/2001/23), Belgia, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Opinia w sprawie rozporządzeń określających szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2494/95 w zakresie minimalnych standardów dotyczących rewidowania zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych oraz minimalnych standardów dotyczących uwzględniania w zharmonizowanym wskaźniku cen detalicznych cen w sektorze usług proporcjonalnych do wartości transakcyjnych (CON/2001/18), Dz.U. C 244 z 1.9.2001, str. 5.
 121. Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań sektora administracji publicznej (CON/2001/4), Dz.U. C 131 z 3.5.2001, str. 6.
 122. Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) Nr 58/97 dotyczące strukturalnej statystyki gospodarczej (CON/2001/3), Dz.U. C 131 z 3.5.2001, str. 5.
 123. Opinia w sprawie rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 w zakresie reklasyfikacji rozrachunku dokonywanego w odniesieniu do transakcji swapowych oraz umów na przyszłą stopę procentową (CON/2000/10), Dz.U. C 103 z 3.4.2001, str. 8.
 124. Opinia w sprawie zbierania w Niemczech danych statystycznych w zakresie bilansu płatniczego  (CON/2000/28), Niemcy, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinia w sprawie rozporządzeń dotyczących zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/2000/27), Dz.U. C 362 z 16.12.2000, str. 12.
 126. Opinia w sprawie wprowadzenia do ustawy o Danmarks Statistik podstawy prawnej dla gromadzenia i zestawiania statystyki finansowej przez Danmarks Nationalbank (CON/2000/3), Dania, 7.2.2000.
 127. Opinia w sprawie danych statystycznych w zakresie bilansu płatniczego (CON/1999/22), Luksemburg, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinia w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2494/95 w zakresie minimalnych standardów dotyczących uwzględniania w zharmonizowanym wskaźniku cen detalicznych (HICP) produktów przynależnych do sektorów: zdrowie, edukacja, opieka społeczna (CON/1999/11), Dz.U. C 324 z 12.11.1999, str. 11.
 129. Opinia w sprawie zmiany do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2214/96 w zakresie subindeksów zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1999/8), Dz.U. C 285 z 7.10.1999, str. 14.
 130. Opinia w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2494/95 w zakresie minimalnych standardów dotyczących uwzględniania działalności ubezpieczeniowej w zharmonizowanym wskaźniku cen detalicznych (CON/1999/6), Dz.U. C 252 z 3.9.1999, str. 4.
 131. Opinia w sprawie rejestrowania płatności zagranicznych oraz określania bilansu płatniczego (CON/1998/45), Luksemburg, 5.11.1998.
 132. Opinia w sprawie zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1998/34), Dz.U. C 285 z 7.10.1999, str. 7.
 133. Opinia w sprawie zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1998/33), Dz.U. C 14 z 19.1.2000, str. 9.
 134. Opinia w sprawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej Banque de France w sprawie uzyskiwania danych statystycznych od UCITS (CON/1998/30), Francja, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinia w sprawie płatności zagranicznych Belgijsko-Luksemburskiej Unii Walutowej oraz rachunku obrotów bieżących Królestwa Belgii (CON/1998/28), Belgia, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Z chwilą ustanowienia EBC w dniu 1 czerwca 1998 r., przejął on zadania doradcze EIW.
 137. Opinia w sprawie danych statystycznych używanych dla dostosowania klucza określającego poziom subskrypcji kapitału EBC  (CON/1998/15), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 7.
 138. Opinia w sprawie sposobu przyporządkowania usług pośrednictwa finansowego, mierzonych pośrednio, w ramach Europejskiego systemu zintegrowanych rachunków krajowych i regionalnych  (CON/1997/23), 16.10.1997.
 139. Opinia w sprawie minimalnych standardów jakościowych dla zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP)  (CON/1997/22), 16.10.1997.
 140. Opinia w sprawie krótkookresowych danych statystycznych (CON/1997/19), 11.9.1997.
 141. Opinia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen detalicznych (HICP) (CON/1997/1), 7.2.1997.
 142. Opinia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen detalicznych (HICP) (CON/1996/11), 29.8.1996.
 143. Opinia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen detalicznych (HICP) (CON/1996/6), 17.7.1996.
 144. Opinia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen detalicznych (HICP) (CON/1996/1), 15.2.1996.
 145. Opinia w sprawie Europejskiego systemu zintegrowanych rachunków narodowych i regionalnych  (CON/1995/7), 21.6.1995.
 146. Opinia w sprawie statystyki bilansu pieniężnego (CON/1995/6), Belgia, 14.8.1995.  (CON/1995/6), Belgia, 14.8.1995.
 147. Opinia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen detalicznych (HICP) (CON/1995/1), 31.3.1995.
 148. Opinia w sprawie działań Wspólnoty w dziedzinie statystyki (CON/1994/10), 15.2.1995.
 149. Opinia w sprawie Komitetu statystyki pieniężnej i finansowej oraz statystyki bilansu płatniczego (CON/1994/9), 16.1.1995.