Menu

Verband houdende ECB-adviezen

 1. Advies inzake de hervorming van Sveriges Riksbank (CON/2020/13), Zweden, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Advies inzake hervorming van het toezichtstelsel voor het bankwezen en de financiële markten  (CON/2019/21), Oostenrijk, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Advies inzake het toezicht van de Centrale Bank van Malta op kredietinformatiebureaus en het toezicht op betalingsdiensten (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Advies inzake een gewijzigd voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/55), 7.12.2018.Aanvullende informatie
 5. Advies betreffende de oprichting van een gegevensbestand inzake nationale verzekeringsclaims. (CON/2018/43), Ierland, 28.9.2018.
 6. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/19), PB C 255 van 20.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 7. Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheken op niet-zakelijk onroerend  (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (CON/2018/1), PB C 77 van 1.3.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 9. Advies inzake het wettelijke kader voor gedekte obligaties, rapportage van kredietgegevens, macroprudentiële bevoegdheden en instrumenten en GTM-gemeenschappelijke procedures (CON/2017/36), Slowakije, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Advies inzake de rapportage van kredietgegevens (CON/2017/33), Oostenrijk, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België, 8.6.2017.Aanvullende informatie
 12. Advies inzake de vergroting van de reikwijdte van de in het kredietregister opgenomen gegevens (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Advies van de ECB van 12 september 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aanvullende informatie
 15. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2016/42), Slovenië, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel (CON/2016/29), Oostenrijk, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Advies inzake de op verhandelbare schuldbewijzen toepasselijke regeling (CON/2016/20), Frankrijk, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Advies inzake rapportage betreffende de betalingsbalans en grensoverschrijdende dienstverlening (CON/2015/58), Oostenrijk, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Advies inzake de rapportage van bepaalde voor financiële stabiliteit relevante gegevens (CON/2015/30), Oostenrijk, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Advies inzake het gebruik van een geïntegreerd gegevensmodel voor gegevensrapportage aan de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Oostenrijk, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Advies inzake de gewijzigde Wet op het Helleense Statistische Stelsel en de Helleense Statistische Autoriteit (CON/2015/24), Griekenland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2015/18), PB C 209 van 25.6.2015, blz. 3.
 24. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95  (CON/2015/10), PB C 175 van 29.5.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
 25. Advies inzake een nieuw juridisch kader voor de productie van officiële statistieken in Litouwen (CON/2015/5), Litouwen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Advies inzake de publicatie van documenten en het gebruik van de pensioenreserve  (CON/2014/91), Oostenrijk, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen (CON/2014/84), PB C 31 van 30.1.2015, blz. 3.
 28. Advies inzake statistische rapportagevereisten op het gebied van betalingsstatistieken (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Advies inzake een comité voor systeemrisico’s in Luxemburg (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Advies inzake het meten van het krediet- en landrisico van bankgroepen (CON/2014/23), Oostenrijk, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Advies inzake het macroprudentieel mandaat en de instrumenten van de NBB (CON/2014/16), België, 13.2.2014.Aanvullende informatie
 32. Advies inzake de verzending van voor het definieren van monetair beleid noodzakelijke gegevens (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Advies inzake de gegevensrapportageverplichtingen ter ondersteuning van de taken van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Hongarije, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (CON/2013/72), PB C 14 van 16.10.2013, blz. 5.Aanvullende informatie
 35. Advies inzake een nieuwe statistische taak van de Nationale Bank van België  (CON/2013/68), België, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 36. Advies inzake betalingsbalansrapportage (CON/2013/22), Oostenrijk, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (CON/2012/84), PB C 374 van 4.12.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
 38. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP): indiening en verspreiding van subindexcijfers van het GICP, wat betreft de vaststelling van geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen tegen constante belastingtarieven en betreffende een voorstel voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen, wat de vaststelling van indexcijfers van de prijzen van door de eigenaar bewoonde woningen betreft (CON/2012/77), PB C 73 van 13.3.2013, blz. 5.
 39. Advies inzake de rapportagevereisten voor grensoverschrijdende dienstentransacties (CON/2012/67), Oostenrijk, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Advies inzake rapportagevereisten betreffende buitenlandse handel (CON/2012/66), Duitsland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Advies inzake statistieken en door de Banca Naţională a României beheerde interbancaire geldmarkt en markt voor overheidspapier, en inzake het wisselkoersregime en regime t.a.v. minimumreserves (CON/2011/73), Roemenië, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Advies inzake grensoverschrijdende transacties (CON/2011/54), Spanje, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Advies inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie  (CON/2011/44), PB C 203 van 9.7.2011, blz. 3.Aanvullende informatie
 44. Advies inzake diverse wijzigingen van de Wet op de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 45. Advies inzake een ontwerpverordening van de Commissie tot vaststelling van gedetailleerde uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad met betrekking tot minimumnormen voor de kwaliteit van GICP-wegingen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2454/97 van de Commissie (CON/2010/67), PB C 252 van 18.9.2010, blz. 1.
 46. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende officiële statistieken (CON/2010/66), Roemenië, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Advies inzake de overdracht van prudentiële toezichtstaken aan de Oostenrijke Autoriteit Financiële Markten (CON/2010/57), Oostenrijk, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Advies inzake het recht van Sveriges Riksbank om informatie te verzamelen bij Zweeds effectenemittenten (CON/2010/49), Zweden, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Advies inzake statistieken, grensoverschrijdend vervoer van contant geld en bevoegdheden van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/43), Bulgarije, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (CON/2010/28), PB C 103 van 22.4.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
 51. Advies inzake een wijziging van de Wet op Danmarks Nationalbank betreffende de autoriteit voor het verzamelen van informatie ter compilatie van statistieken (CON/2010/24), Denemarken, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Advies inzake de invoering van het Hellenic Statistical System en een onafhankelijke statistische autoriteit (CON/2010/17), Griekenland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Advies inzake een nieuw juridisch kader voor het produceren van nationale statistieken (CON/2010/2), Estland, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Advies inzake rapportagevereisten betreffende de buitenlandse handel (CON/2009/97), Duitsland, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Advies aangaande de organisatie en de werking van officiele statistieken in Roemenie (CON/2009/42), Roemenië, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Advies aangaanden de normen voor de behandeling van seizoensgebonden producten in de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP’s)  (CON/2009/14), PB C 58 van 12.3.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 57. Advies aangaande de rol van de Banque centrale du Luxembourg in het opmaken van bepaalde statistieken (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Advies inzake een nieuwe verordening inzake grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap (CON/2009/1), PB C 21 van 28.1.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 59. Advies inzake het in overeenstemming brengen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapsrecht (CON/2008/83), Hongarije, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Advies betreffende de uitbreiding van het wettelijke kader voor de verzameling van statistische gegevens door Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Advies betreffende wijzigingen van de wet inzake statistieken (CON/2008/29), Bulgarije, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Advies inzake de uitvoering van de verordening betreffende statistieken van vacatures in de Gemeenschap betreffende correctieprocedures voor seizoensinvloeden, kwaliteitsverslagen, gegevensverzameling, specificaties voor de toezending en haalbaarheidsstudies (CON/2008/22), PB C 134 van 31.5.2008, blz. 10.
 63. Advies inzake een wetsontwerp betreffende Česká národní banka  (CON/2008/21), Tsjechië, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Advies inzake de invoering van de regelgevingsprocedure met toetsing betreffende een aantal besluiten op het gebied van statistieken (CON/2008/19), PB C 117 van 14.5.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
 65. Advies inzake communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen  (CON/2008/12), PB C 70 van 15.3.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
 66. Advies inzake de beginselen, regels en de structuur van het Nationale Statistische Stelsel en de rol van Banco de Portugal  (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Advies inzake rapportagebepalingen betreffende betalingen en directe investeringen in binnenlandse en buitenlandse economische territoria in samenhang met het totstandbrengen van de gemeenschappelijke betalingsruimte (SEPA) (CON/2007/41), Duitsland, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Advies inzake herziening van het juridische kader betreffende de productie van Europese statistieken en de rol van het Europees Statistisch Systeem (ESS) (CON/2007/35), PB C 291 van 5.12.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
 69. Advies inzake de hervorming van het financieel toezicht (CON/2007/33), Oostenrijk, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Advies inzake monstername, vervanging en kwaliteitsaanpassing betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (HICP) (CON/2007/30), PB C 248 van 23.10.2007, blz. 1.
 71. Advies inzake de statistische rapportage betreffende activa en passiva die zijn opgenomen op de balans van niet-bancaire financiële instellingen (CON/2007/24), Roemenië, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Advies inzake een Verordening betreffende vacaturestatistieken in de Gemeenschap (CON/2007/9), PB C 86 van 20.4.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
 73. Advies houdende de vestiging van een systeem voor directe rapportage voor betalingsbalansstatistieken (CON/2007/2), Hongarije, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Advies inzake de ter voorbereiding van de aanneming van de Euro gewijzigde Statuten van de Central Bank of Malta (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 75. Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Banque de France (CON/2006/32), Frankrijk, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Advies inzake de invoering van een systeem van directe rapportage voor statistieken betreffende de betalingsbalans en de externe vermogenspositie (CON/2006/25), België, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Advies inzake een omvangrijke herziening van de gemeenschappelijke statistische classificatie van economische activiteiten binnen de Gemeenschap (NACE)  (CON/2006/18), PB C 79 van 1.4.2006, blz. 31.Aanvullende informatie
 79. Advies inzake de dekking in de tijd van de verzameling van prijzen aangaande het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen  (CON/2006/13), PB C 55 van 7.3.2006, blz. 63.Aanvullende informatie
 80. Advies inzake de herziening van het ESR95-programma wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft (CON/2006/12), PB C 55 van 7.3.2006, blz. 61.Aanvullende informatie
 81. Advies inzake de statistische rapportagevereisten van Magyar Nemzeti Bank betreffende nieuwe soorten gegevens (CON/2005/52), Hongarije, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Advies inzake de statistische rapportagevereisten voor banken en filialen van buitenlandse banken  (CON/2005/49), Tsjechië, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Advies inzake de uitwisseling van statistische gegevens tussen Česká národní banka en Český statistický úřad (Bureau voor de Statistiek) voor statistische doeleinden (CON/2005/46), Tsjechië, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Advies inzake de statistische rapportagevereisten voor bepaalde financiële instellingen, waaronder verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (CON/2005/45), Tsjechië, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Advies inzake wijzigingen van de rapportageverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen (CON/2005/37), Duitsland, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Advies betreffende de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (HICP) (CON/2005/33), PB C 254 van 14.10.2005, blz. 4.Aanvullende informatie
 87. Advies inzake de statistische rapportagevereisten van Lietuvos bankas ten aanzien van betalingsinstrumenten (CON/2005/32), Litouwen, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Advies inzake de invoering van directe rapportage betreffende betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de externe vermogenspositie (CON/2005/31), België, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 89. Advies inzake samenwerking tussen De Nederlandsche Bank en het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB (CON/2005/27), Nederland, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 90. Advies inzake de rapportage van grensoverschrijdende diensten voor de betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie (CON/2005/23), Oostenrijk, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Advies inzake communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen (CON/2005/16), PB C 144 van 14.6.2005, blz. 14.Aanvullende informatie
 92. Advies inzake de verslaglegging door monetaire financiële instellingen betreffende hun maandbalansen  (CON/2005/13), Cyprus, 30.5.2005.
 93. Advies inzake de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten  (CON/2005/11), PB C 116 van 18.5.2005, blz. 11.Aanvullende informatie
 94. Advies inzake de statistische rapportagevereisten van de Magyar Nemzeti Bank ten aanzien van transactiecodes voor betalingen (CON/2005/10), Hongarije, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Advies inzake de statistische rapportageverplichtingen van de Central Bank of Malta voor kredietinstellingen (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
 96. Advies inzake een programma van statistische enquêtes voor 2005 (CON/2004/36), Tsjechië, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Advies inzake de statistische rapportagevereisten in verband met het informatiesysteem van de centrale bank (CON/2004/33), Hongarije, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Advies betreffende betalingsbalansrapportage, uitgezonderd diensten en overdrachten (CON/2004/26), Oostenrijk, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Advies inzake het verzamelen van statistieken betreffende in- en uitvoer van diensten (CON/2004/24), Oostenrijk, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Advies inzake een verordening tot wijziging van de Verordening betreffende de buitenlandse handel en buitenlandse betalingen (CON/2004/23), Duitsland, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Advies inzake kortetermijnstatistieken (CON/2004/19), PB C 158 van 15.6.2004, blz. 3.Aanvullende informatie
 102. Advies inzake verhandelbare schuldbewijzen (CON/2004/15), Frankrijk, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Advies inzake de berekening en indiening van gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld  (CON/2004/14), PB C 134 van 12.5.2004, blz. 14.Aanvullende informatie
 104. Advies inzake de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector (CON/2004/4), PB C 42 van 18.2.2004, blz. 23.Aanvullende informatie
 105. Advies betreffende de rapportage van monetaire en bancaire statistieken door monetaire financiële instellingen (CON/2004/2), Zweden, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Advies inzake communautaire statistiek betreffende de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (CON/2003/26), PB C 296 van 6.12.2003, blz. 5.Aanvullende informatie
 107. Advies inzake financiële kwartaalrekeningen voor de overheid (CON/2003/12), PB C 165 van 16.7.2003, blz. 6.Aanvullende informatie
 108. Advies betreffende de Deviezenwet 2003 en wijziging van de Wet betreffende grensoverschrijdende overboekingen (CON/2003/8), Oostenrijk, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Advies inzake de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (CON/2003/5), PB C 102 van 29.4.2003, blz. 11.Aanvullende informatie
 110. Advies inzake de wijziging van de rapportagevoorschriften betalingsbalans-rapportages (CON/2003/1), Nederland, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 111. Advies inzake de invoering van een nieuw – op enquêtes gebaseerd – systeem voor het verzamelen van betalingsbalansstatistieken (CON/2002/29), Zweden, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indieningstermijnen voor de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de indiening hiervan en de indiening van gegevens over de werkzame personen in gewerkte uren (CON/2002/25), PB C 253 van 22.10.2002, blz. 14.Aanvullende informatie
 113. Advies inzake wijzigingen betreffende het verzamelen van betalingsbalansstatistieken en het liquiditeitscriterium voor effecten die in monetaire-beleidstransacties worden gebruikt, alsook de voorgestelde uitbesteding van onderdelen van dit proces (CON/2002/21), Zweden, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Advies inzake wijzigingen op het regeringsbesluit betreffende financiële betrekkingen met andere landen die invloed hebben op de statististieken omtrent de betalingsbalans en de internationale investeringspositie (CON/2002/9), Frankrijk, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Advies betreffende het samenstellen van de betalingsbalans en de internationale investeringspositie  (CON/2002/3), België, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 116. Advies betreffende wijzigingen op de regeling inzake de buitenlandse handel en betalingen betreffende het verzamelen, samenstellen en verspreiden van statistieken op monetair en financieel gebied en met betrekking tot het bankwezen, betalingssystemen en de betalingsbalans (CON/2002/2), Duitsland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Advies betreffende een wet tot wijziging van het wettelijk kader inzake deviezen (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (CON/2001/34), PB C 308 van 1.11.2001, blz. 17.Aanvullende informatie
 119. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de loonkostenindex (CON/2001/33), PB C 295 van 20.10.2001, blz. 5.Aanvullende informatie
 120. Advies betreffende een ontwerpwet inzake de opstelling van de betalingsbalans en de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de deviezencontrole en van verschillende wettelijke bepalingen (CON/2001/23), België, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 121. Advies inzake ontwerpverordeningen, houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen en minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2001/18), PB C 244 van 1.9.2001, blz. 5.Aanvullende informatie
 122. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid (CON/2001/4), PB C 131 van 3.5.2001, blz. 6.Aanvullende informatie
 123. Advies betreffende een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken (CON/2001/3), PB C 131 van 3.5.2001, blz. 5.Aanvullende informatie
 124. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de herindeling van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (CON/2000/10), PB C 103 van 3.4.2001, blz. 8.Aanvullende informatie
 125. Advies inzake het verzamelen van betalingsbalansstatistieken in Duitsland (CON/2000/28), Duitsland, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Advies inzake verordeningen betreffende de geharmoniseerde index van consumptieprijzen (CON/2000/27), PB C 362 van 16.12.2000, blz. 12.
 127. Advies inzake de Deense Wet op de statistieken ter waarborging van de juridische basis voor het verzamelen en opmaken van financiële statistieken door Danmarks Nationalbank (CON/2000/3), Denemarken, 7.2.2000.
 128. Advies inzake betalingsbalansstatistieken (CON/1999/22), Luxemburg, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Advies inzake gedetailleerde regels voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad voor wat betreft de minimumnormen voor de behandeling van tot de sectoren gezondheid, onderwijs en sociale bescherming behorende producten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (CON/1999/11), PB C 324 van 12.11.1999, blz. 11.Aanvullende informatie
 130. Advies inzake wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie wat de subindexcijfers van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/1999/8), PB C 285 van 7.10.1999, blz. 14.
 131. Advies inzake gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van verzekeringen in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/1999/6), PB C 252 van 3.9.1999, blz. 4.
 132. Advies inzake de registratie van buitenlandse betalingen en de opzet van de betalingsbalans (CON/1998/45), Luxemburg, 5.11.1998.
 133. Advies inzake de geharmoniseerde index van consumptieprijzen (CON/1998/34), PB C 285 van 7.10.1999, blz. 7.
 134. Advies inzake het geharmoniseerde indexcijfer van consumptieprijzen (CON/1998/33), PB C 14 van 19.1.2000, blz. 9.
 135. Advies inzake het besluit van de Raad voor het Monetaire Beleid van de Banque de France met betrekking tot het verzamelen van statistische informatie van geldmarktfondsen (CON/1998/30), Frankrijk, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Advies betreffende buitenlandse betalingen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de lopende rekening van het Koninkrijk België (CON/1998/28), België, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 137. Toen de ECB op 1 juni 1998 werd opgericht, nam zij de adviesfuncties van het EMI over.
 138. Advies betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (CON/1998/15), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 7.Aanvullende informatie
 139. Advies betreffende de toedeling van binnen het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen indirect gemeten financiële bemiddelingsdiensten (CON/1997/23), 16.10.1997.Aanvullende informatie
 140. Advies betreffende de minimumnormen voor de kwaliteit van wegingen van geharmoniseerde indexen van consumptieprijzen (GICP) (CON/1997/22), 16.10.1997.
 141. Advies betreffende de kortetermijnstatistieken (CON/1997/19), 11.9.1997.Aanvullende informatie
 142. Advies betreffende geharmoniseerde indexen van consumptieprijzen (GICP) (CON/1997/1), 7.2.1997.
 143. Advies betreffende de geharmoniseerde indexen van consumptieprijzen (GICP) (CON/1996/11), 29.8.1996.
 144. Advies betreffende de geharmoniseerde indexen van consumptieprijzen (GICP) (CON/1996/6), 17.7.1996.
 145. Advies betreffende de geharmoniseerde indexen van consumptieprijzen (GICP) (CON/1996/1), 15.2.1996.
 146. Advies inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (CON/1995/7), 21.6.1995.
 147. Advies inzake betalingsbalansstatistieken (CON/1995/6), België, 14.8.1995.Aanvullende informatie
 148. Advies inzake geharmoniseerde indexen van consumptieprijzen (GICP) (CON/1995/1), 31.3.1995.Aanvullende informatie
 149. Advies betreffende een communautair optreden inzake statistieken (CON/1994/10), 15.2.1995.Aanvullende informatie
 150. Advies inzake het comité monetaire, financiële en betalingsbalansstatistieken (CON/1994/9), 16.1.1995.Aanvullende informatie