Saistītie ECB atzinumi

 1. Atzinums par banku un finanšu tirgus uzraudzības režīma reformu (CON/2019/21), Austrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Atzinums par Central Bank of Malta veikto kredītinformācijas aģentūru uzraudzību un maksājumu pakalpojumu pārraudzību (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/55), 7.12.2018.Papildus informācija
 4. Atzinums par nacionālās apdrošināšanas prasību datubāzes izveidi (CON/2018/43), Īrija, 28.9.2018.
 5. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/19), OV C 255, 20.7.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 6. Atzinums par papildu makrouzraudzības instrumentiem mājokļa hipotekārajiem kredītiem (CON/2018/9), Luksemburga, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (CON/2018/1), OV C 77, 1.3.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 8. Atzinums par juridisko regulējumu, kas attiecas uz nodrošinātajām obligācijām, kredītdatu pārskatu sniegšanu, makroprudenciālajām pilnvarām un instrumentiem un VUM kopējām procedūrām (CON/2017/36), Slovākija, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Atzinums par kredītu datu sniegšanu (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Atzinums par parāda instrumentu jaunu kategoriju, jaunu makroprudenciālo instrumentu, norēķinu iestāžu jaunas kategorijas izveidi un ieskaita tiesību nepiemērošanu (CON/2017/23), Beļģija, 8.6.2017.
 11. Atzinums par kredītu reģistrā iekļauto datu apjoma palielināšanu  (CON/2017/13), Latvija, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 12. Atzinums par to, kā informāciju un datus sniedz maksājumu sistēmas, maksājumu shēmas, vērtspapīru depozitāriji un klīringa un norēķinu sistēmas (CON/2017/5), Polija, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. ECB Atzinums (2016. gada 12. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem  (CON/2016/44), 12.9.2016.Papildus informācija
 14. Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2016/42), Slovēnija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Atzinums par integrētā datu modeļa noteikumiem (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Atzinums par režīmu, ko piemēro tirgojamiem parāda vērtspapīriem (CON/2016/20), Francija, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Atzinums par maksājumu bilances un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas pārskatu sagatavošanu (CON/2015/58), Austrija, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Atzinums par noteiktu ar finanšu stabilitāti saistītu datu sniegšanu (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Atzinums par integrētā datu modeļa izmantošanu datu sniegšanai Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Austrija, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Atzinums par grozījumiem likumā par Grieķijas Statistikas sistēmu un Grieķijas Statistikas iestādi (CON/2015/24), Grieķija, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Atzinums par priekšlikumu Komisijas regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1708/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (CON/2015/18), OV C 209, 25.6.2015, 3. lpp..
 23. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu (CON/2015/10), OV C 175, 29.5.2015, 2. lpp..Papildus informācija
 24. Atzinums par oficiālās statistikas sagatavošanas jauno tiesisko regulējumu Lietuvā (CON/2015/5), Lietuva, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Atzinums par dokumentu publicēšanu un pensiju rezerves izmantošanu (CON/2014/91), Austrija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai atsevišķu pasākumu pieņemšanai  (CON/2014/84), OV C 31, 30.1.2015, 3. lpp..
 27. Atzinums par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu statistikas jomā (CON/2014/47), Polija, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Atzinums par sistēmiskā riska komiteju Luksemburgā (CON/2014/46), Luksemburga, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Atzinums par banku grupu kredītriska un valsts riska mērījumiem (CON/2014/23), Austrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Atzinums par Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen makroprudenciālās uzraudzības pilnvarām un instrumentiem (CON/2014/16), Beļģija, 13.2.2014.
 31. Atzinums par monetārās politikas noteikšanai vajadzīgo datu nosūtīšanu (CON/2014/11), Polija, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Atzinums par datu sniegšanas pienākumiem, kas sniedz atbalstu Magyar Nemzeti Bank uzraudzības uzdevumu izpildei (CON/2013/88), Ungārija, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamās statistikas sniegšanu un kvalitāti (CON/2013/72), OV C 14, 16.10.2013, 5. lpp..Papildus informācija
 34. Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique jaunajiem uzdevumiem statistikas jomā (CON/2013/68), Beļģija, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Atzinums par maksājumu bilances ziņošanu (CON/2013/22), Austrija, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (CON/2012/84), OV C 374, 4.12.2012, 2. lpp..Papildus informācija
 37. Atzinums par priekšlikumu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu indeksu ieviešanu groza Regulu (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI): SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana, un priekšlikumu Komisijas regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (CON/2012/77), OV C 73, 13.3.2013, 5. lpp..
 38. Atzinums par pārskatu sniegšanas prasībām pārrobežu pakalpojumu darījumiem (CON/2012/67), Austrija, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Atzinums par ārējās tirdzniecības pārskatu sniegšanas prasībām (CON/2012/66), Vācija, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Atzinums par statistiku un starpbanku naudas un valdības vērtspapīru tirgiem, ko pārvalda Banca Naţională a României, kā arī par ārvalstu valūtas un obligāto rezervju regulējumu (CON/2011/73), Rumānija, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Atzinums par pārrobežu darījumiem (CON/2011/54), Spānija, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (CON/2011/44), OV C 203, 9.7.2011, 3. lpp..Papildus informācija
 43. Atzinums par vairākiem grozījumiem Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta likumā (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 44. Atzinums par priekšlikumu Komisijas regulai, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz minimālajiem SPCI svērumu kvalitātes standartiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2454/97 (CON/2010/67), OV C 252, 18.9.2010, 1. lpp..
 45. Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par valsts statistiku (CON/2010/66), Rumānija, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Atzinums par pienācīgas uzraudzības uzdevumu nodošanu Austrijas Finanšu tirgus uzraudzības iestādei (CON/2010/57), Austrija, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Atzinums par Sveriges Riksbank tiesībām vākt informāciju no zviedru vērtspapīru emitentiem (CON/2010/49), Zviedrija, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Atzinums par statistiku, naudas pārrobežu apriti un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) kompetenci (CON/2010/43), Bulgārija, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā  (CON/2010/28), OV C 103, 22.4.2010, 1. lpp..Papildus informācija
 50. Atzinums par grozījumiem likumā par Danmarks Nationalbank saistībā ar tiesībām vākt informāciju statistikas apkopošanas mērķiem (CON/2010/24), Dānija, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Atzinums par Grieķijas Statistikas sistēmas izveidi un neatkarīgu statistikas iestādi (CON/2010/17), Grieķija, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Atzinums par jaunu tiesisko regulējumu valsts statistikas sagatavošanai (CON/2010/2), Igaunija, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Atzinums par ārējās tirdzniecības statistikas ziņošanas prasībām (CON/2009/97), Vācija, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Atzinums par oficiālās statistikas organizāciju un darbību Rumānijā (CON/2009/42), Rumānija, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Atzinums par sezonas produktiem piemērotajiem standartiem saskaņotajos patēriņa cenu indeksos (SPCI) (CON/2009/14), OV C 58, 12.3.2009, 1. lpp..Papildus informācija
 56. Atzinums par Banque centrale du Luxembourg loma statistikas vākšanā (CON/2009/7), Luksemburga, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Atzinums par jaunu regulu par pārrobežu maksājumiem Kopienā (CON/2009/1), OV C 21, 28.1.2009, 1. lpp..Papildus informācija
 58. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank Statūtu saskaņošanu ar Kopienas tiesībām (CON/2008/83), Ungārija, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Atzinums par tiesiskā regulējuma paplašināšanu Narodowy Bank Polski veiktajai statistiskās informācijas vākšanai (CON/2008/53), Polija, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Atzinums par grozījmiem likumā par statistiku (CON/2008/29), Bulgārija, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Atzinums par Regulas par Kopienas brīvo darbavietu statistiku ieviešanu attiecībā uz sezonālās izlīdzināšanas procedūrām, kvalitātes pārskatiem, datu vākšanu, nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti (CON/2008/22), OV C 134, 31.5.2008, 10. lpp..
 62. Atzinums par likumprojektu par Česká národní banka (CON/2008/21), Čehijas Republika, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Atzinums par regulatīvās kontroles procedūras ieviešanu attiecībā uz dažiem statistikas jomas tiesību aktiem (CON/2008/19), OV C 117, 14.5.2008, 1. lpp..Papildus informācija
 64. Atzinums par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (CON/2008/12), OV C 70, 15.3.2008, 1. lpp..Papildus informācija
 65. Atzinums par Nacionālās Statistiskās sistēmas darbības principiem, noteikumiem un struktūru, kā arī Banco de Portugal lomu (CON/2008/6), Portugāle, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Atzinums par ziņošanas noteikumiem attiecībā uz maksājumiem un tiešajām investīcijām iekšzemes un ārvalstu ekonomiskajās teritorijās saistībā ar Vienotas euro maksājumu telpas izveidošanu (CON/2007/41), Vācija, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Atzinums par to tiesību aktu pārskatīšanu, kuri regulē Eiropas statistikas apkopošanu un nosaka Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) lomu (CON/2007/35), OV C 291, 5.12.2007, 1. lpp..Papildus informācija
 68. Atzinums par finanšu uzraudzības reformu (CON/2007/33), Austrija, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Atzinums par paraugu izlasi, aizstāšanu un kvalitātes korekcijām saistībā ar saskaņoto patēriņa cenu indeksu (SPCI) (CON/2007/30), OV C 248, 23.10.2007, 1. lpp..
 70. Atzinums par statistisko ziņošanu attiecībā uz aktīviem un pasīviem, kuri iegrāmatoti tādu finanšu iestāžu bilancē, kas nav bankas (CON/2007/24), Rumānija, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Atzinums par regulu par Kopienas brīvo darba vietu statistiku (CON/2007/9), OV C 86, 20.4.2007, 1. lpp..Papildus informācija
 72. Atzinums par maksājumu bilances statistikas tiešās ziņošanas sistēmas izveidi (CON/2007/2), Ungārija, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Atzinums par grozījumiem Central Bank of Malta statūtos saistībā ar sagatavošanos euro ieviešanai (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 74. Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2006/56), Luksemburga, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Atzinums par Banque de France statūtu grozījumiem  (CON/2006/32), Francija, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Atzinums par tiešās ziņošanas sistēmas ieviešanu maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikā (CON/2006/25), Beļģija, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Atzinums par ekonomiskās darbības kopējās statistiskās klasifikācijas Kopienā (NACE) ievērojamu pārskatīšanu (CON/2006/18), OV C 79, 1.4.2006, 31. lpp..Papildus informācija
 78. Atzinums par cenu datu vākšanas periodu saskaņotā patēriņa cenu indeksa vajadzībām (CON/2006/13), OV C 55, 7.3.2006, 63. lpp..Papildus informācija
 79. Atzinums par EKS 95 nacionālo kontu datu nosūtīšanas programmmas pārskatīšanu (CON/2006/12), OV C 55, 7.3.2006, 61. lpp..Papildus informācija
 80. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank statistikas ziņošanas prasībām attiecībā uz jauniem datu veidiem (CON/2005/52), Ungārija, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Atzinums par statistikas ziņošanas prasībām bankām un ārvalstu banku filiālēm (CON/2005/49), Čehijas Republika, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Atzinums par savstarpēju statistikas datu nodošanu Česká národní banka un Český statistický úřad (Statistikas biroja) starpā (CON/2005/46), Čehijas Republika, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Atzinums par statistikas ziņošanas prasībām dažām finanšu iestādēm, tostarp apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem (CON/2005/45), Čehijas Republika, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Atzinums par grozījumiem pārrobežu maksājumu ziņošanas prasībās (CON/2005/37), Vācija, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Atzinums par kopējiem indeksu atsauces periodiem saskaņotajam patēriņa cenu indeksam (SPCI) (CON/2005/33), OV C 254, 14.10.2005, 4. lpp..Papildus informācija
 86. Atzinums par Lietuvos bankas statistikas ziņošanas prasībām attiecībā uz maksājumu instrumentiem (CON/2005/32), Lietuva, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Atzinums par maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas tiešās ziņošanas sistēmas ieviešanu (CON/2005/31), Beļģija, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Atzinums par De Nederlandsche Bank un Centraal Bureau voor de Statistiek sadarbību saistībā ar ECB statistikas ziņošanas prasībām (CON/2005/27), Nīderlande, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Atzinums par pārrobežu pakalpojumu ziņošanu maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikā (CON/2005/23), Austrija, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Atzinums par Kopienas statistiku par ārvalstu saistīto uzņēmumu struktūru un darbību (CON/2005/16), OV C 144, 14.6.2005, 14. lpp..Papildus informācija
 91. Atzinums par to, kā monetārās finanšu iestādes paziņo savas mēneša bilances (CON/2005/13), Kipra, 30.5.2005.
 92. Atzinums par statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (CON/2005/11), OV C 116, 18.5.2005, 11. lpp..Papildus informācija
 93. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank statistikas ziņošanas prasībām attiecībā uz maksājumu darījumu kodiem (CON/2005/10), Ungārija, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Atzinums par Central Bank of Malta statistikas ziņošanas prasībām kredītiestādēm (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
 95. Atzinums par 2005. gada statistikas pārskatu programmu (CON/2004/36), Čehijas Republika, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Atzinums par centrālās bankas informācijas sistēmas statistikas ziņošanas prasībām (CON/2004/33), Ungārija, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Atzinums par maksājumu bilances paziņošanu, izņemot pakalpojumus un pārskaitījumus (CON/2004/26), Austrija, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Atzinums par pakalpojumu importa un eksporta statistikas vākšanu (CON/2004/24), Austrija, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Atzinums par regulu, ar kuru groza ārējās tirdzniecības un maksājumu regulu (CON/2004/23), Vācija, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Atzinums par īstermiņa statistiku (CON/2004/19), OV C 158, 15.6.2004, 3. lpp..
 101. Atzinums par apgrozāmiem parāda vērtspapīriem (CON/2004/15), Francija, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Atzinums par to ceturkšņa datu apkopošanu un nosūtīšanu, kas attiecas uz valdības parādu (CON/2004/14), OV C 134, 12.5.2004, 14. lpp..
 103. Atzinums par iestāžu sektora ceturkšņa nefinanšu kontu sastādīšanu (CON/2004/4), OV C 42, 18.2.2004, 23. lpp..
 104. Atzinums par naudas un banku statistikas ziņošanu, ko veic monetārās finanšu iestādes (CON/2004/2), Zviedrija, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Atzinums par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un tiešajām ārvalstu investīcijām (CON/2003/26), OV C 296, 6.12.2003, 5. lpp..
 106. Atzinums par valsts ceturkšņa finanšu kontiem (CON/2003/12), OV C 165, 16.7.2003, 6. lpp..
 107. Atzinums par 2003. gada Ārvalstu valūtu likumu un grozījumiem Pārrobežu pārskaitījumu likumā (CON/2003/8), Austrija, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Atzinums par statistikas datiem, ko izmantot ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšanai (CON/2003/5), OV C 102, 29.4.2003, 11. lpp..
 109. Atzinums par grozījumiem noteikumos par maksājumu bilances datu paziņošanu (CON/2003/1), Nīderlande, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Atzinums par jaunas, uz apsekojumiem pamatotas sistēmas ieviešanu, lai vāktu maksājumu bilances statistikas datus (CON/2002/29), Zviedrija, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanas kavējumiem, atkāpēm saistībā ar nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanu un nodarbinātības datu nosūtīšanu nostrādāto stundu izteiksmē (CON/2002/25), OV C 253, 22.10.2002, 14. lpp..
 112. Atzinums par grozījumiem attiecībā uz maksājumu bilances statistikas vākšanu un monetārās politikas operācijās izmantoto vērtspapīru likviditātes kritēriju, kā arī attiecībā uz ieteikumu dažas šī procesa daļas nodot ārpakalpojumu sniedzējiem (CON/2002/21), Zviedrija, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Atzinums par grozījumiem Likumā par finanšu attiecībām ar ārvalstīm, kuri ietekmē maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku (CON/2002/9), Francija, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Atzinums par maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances apkopošanu (CON/2002/3), Beļģija, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Atzinums par grozījumiem Ārējās tirdzniecības un maksājumu noteikumos saistībā ar monetārās, finanšu, banku, maksājumu sistēmu un maksājumu bilances statistikas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu (CON/2002/2), Vācija, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Atzinums par likumu, ar kuru groza ārvalstu valūtas tiesisko regulējumu (CON/2001/39), Portugāle, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par pārrobežu maksājumiem euro (CON/2001/34), OV C 308, 1.11.2001, 17. lpp..
 118. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par darbaspēka izmaksu indeksu (CON/2001/33), OV C 295, 20.10.2001, 5. lpp..
 119. Atzinums par likumu, kas attiecas uz maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances apkopošanu un kas groza 1944. gada likumu par ārvalstu valūtas kontroli un citas tiesību normas (CON/2001/23), Beļģija, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Atzinums par regulām, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, pēc kuriem īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 2494/95 par minimālajiem standartiem saskaņotā patēriņa cenu indeksa pārskatīšanai un minimālajiem standartiem apstrādei attiecībā uz tiem atlīdzības maksājumiem par pakalpojumu, kas ir proporcionāli darījuma vērtībai saskaņotajā patēriņa cenu indeksā (HICP) (CON/2001/18), OV C 244, 1.9.2001, 5. lpp..
 121. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par valsts ceturkšņa nefinanšu pārskatiem (CON/2001/4), OV C 131, 3.5.2001, 6. lpp..
 122. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (CON/2001/3), OV C 131, 3.5.2001, 5. lpp..
 123. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz norēķinu iedalīšanu citā kategorijā atbilstoši mijmaiņas darījumu līgumiem un nestandartizētiem procentu likmes nākotnes līgumiem (CON/2000/10), OV C 103, 3.4.2001, 8. lpp..
 124. Atzinums par maksājumu bilances statistikas datu vākšanu Vācijā (CON/2000/28), Vācija, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Atzinums par regulām par saskaņoto patēriņa cenu indeksu (HICP) (CON/2000/27), OV C 362, 16.12.2000, 12. lpp..
 126. Atzinums par finanšu statistikas vākšanas un apkopošanas, kuru veic Danmarks Nationalbank, juridiskā pamatojuma iekļaušanu Aktā par Danmarks Statistik (CON/2000/3), Dānija, 7.2.2000.
 127. Atzinums par maksājumu bilances statistiku (CON/1999/22), Luksemburga, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Atzinums par sīki izstrādātiem noteikumiem kā ieviest Padomes Regulu (EK) 2494/95 saistībā ar obligātajiem produktu apstrādes standartiem veselības aizsardzības, izglītības un sociālās aizsardzības nozarēs Saskaņotajā patēriņa cenu indeksā (HICP) (CON/1999/11), OV C 324, 12.11.1999, 11. lpp..
 129. Atzinums par grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 2214/96 attiecībā uz Saskaņotā patēriņa cenu indeksa (HICP) apakšindeksiem (CON/1999/8), OV C 285, 7.10.1999, 14. lpp..
 130. Atzinums par sīki izstrādātiem noteikumiem kā ieviest Padomes Regulu (EK) 2494/95 saistībā ar obligātiem standartiem par apdrošināšanas traktējumu Saskaņotajā patēriņa cenu indeksā (HICP) (CON/1999/6), OV C 252, 3.9.1999, 4. lpp..
 131. Atzinums par ārvalstu maksājumu iegrāmatošanu un maksājumu bilances sagatavošanu (CON/1998/45), Luksemburga, 5.11.1998.
 132. Atzinums par Saskaņoto patēriņa cenu indeksu (HICP) (CON/1998/34), OV C 285, 7.10.1999, 7. lpp..
 133. Atzinums par saskaņoto patēriņa cenu indeksu (HICP)  (CON/1998/33), OV C 14, 19.1.2000, 9. lpp..
 134. Atzinums par Banque de France Monetārās politikas padomes lēmumu par statistikas informācijas vākšanu no UCITS (CON/1998/30), Francija, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Atzinums par Beļģijas un Luksemburgas Ekonomikas savienības ārvalstu maksājumiem un Beļģijas Karalistes tekošo kontu (CON/1998/28), Beļģija, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Kad 1998. gada 1. jūnijā tika izveidota ECB, tā pārņēma EMI padomdevēja funkcijas.
 137. Atzinums par statistikas datiem, ko izmantot ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas noteikšanai (CON/1998/15), OV C 190, 18.6.1998, 7. lpp..
 138. Atzinums par netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (CON/1997/23), 16.10.1997.
 139. Atzinums par saskaņotā patēriņa cenu indeksa (SPCI) svērumu obligātajiem standartiem (CON/1997/22), 16.10.1997.
 140. Atzinums par īstermiņa statistiku (CON/1997/19), 11.9.1997.
 141. Atzinums par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI) (CON/1997/1), 7.2.1997.
 142. Atzinums par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI) (CON/1996/11), 29.8.1996.
 143. Atzinums par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI) (CON/1996/6), 17.7.1996.
 144. Atzinums par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI) (CON/1996/1), 15.2.1996.
 145. Atzinums par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu (CON/1995/7), 21.6.1995.
 146. Atzinums par maksājumu bilances statistiku (CON/1995/6), Beļģija, 14.8.1995.
 147. Atzinums par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI) (CON/1995/1), 31.3.1995.
 148. Atzinums par Kopienas rīcību statistikas jomā (CON/1994/10), 15.2.1995.
 149. Atzinums par Monetāro, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (CON/1994/9), 16.1.1995.