Menu

EKP:n lausunnot

 1. Lausunto Sveriges riksbankia koskevasta uudistuksesta (CON/2020/13), Ruotsi, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Lausunto pankkien ja finanssimarkkinoiden valvontajärjestelmän uudistuksesta  (CON/2019/21), Itävalta, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Lausunto Central Bank of Maltan suorittamasta luottotietolaitosten valvonnasta ja maksupalvelujen yleisvalvonnasta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta (CON/2018/55), 7.12.2018.Lisätietoja
 5. Lausunto kansallisen vakuutussaatavien tietokannan perustamisesta (CON/2018/43), Irlanti, 28.9.2018.
 6. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta (CON/2018/19), EUVL C 255, 20.7.2018, s. 2.Lisätietoja
 7. Lausunto kiinnitysluottoja kokevista makrovakauspoliittisista lisävälineistä (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (CON/2018/1), EUVL C 77, 1.3.2018, s. 2.Lisätietoja
 9. Lausunto joukkolainoja, luottotietojen raportointia, makrovakausvaltuuksia ja -välineitä sekä YVM:n yhteisiä menettelyitä koskevasta säännöstöstä (CON/2017/36), Slovakia, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Lausunto luottotietojen raportoimisesta (CON/2017/33), Itävalta, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Lausunto velkainstrumenttien uudesta luokasta, uudesta makrovakausvälineestä, selvitysyhteisöjen uudesta luokasta sekä kuittaamisoikeuksien poissulkemisesta (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 12. Lausunto luottorekisteriin sisältyvien tietojen laajentamisesta (CON/2017/13), Latvia, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Lausunto maksujärjestelmiä, maksujärjestelyjä, arvopaperikeskuksia ja maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevista tiedonantovaatimuksista (CON/2017/5), Puola, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Lausunto ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (CON/2016/44), 12.9.2016.Lisätietoja
 15. Lausunto keskitetystä luottorekisteristä (CON/2016/42), Slovenia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Lausunto integroitua tietomallia koskevasta asetuksesta (CON/2016/29), Itävalta, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Lausunto jälkimarkkinakelpoisiin velkapapereihin sovellettavasta sääntelystä (CON/2016/20), Ranska, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Lausunto maksutasetta ja rajat ylittäviä palveluja koskevien tietojen raportoinnista (CON/2015/58), Itävalta, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Lausunto tiettyjen rahoitusvakauden kannalta merkityksellisten tietojen raportoinnista (CON/2015/30), Itävalta, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Lausunto integroidun tietomallin käytöstä ilmoitettaessa tietoja Oesterreichische Nationalbankille (CON/2015/27), Itävalta, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Lausunto Kreikan tilastointijärjestelmästä ja Kreikan tilastoviranomaisesta annettuun lakiin tehtävistä muutoksista (CON/2015/24), Kreikka, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Lausunto keskitetystä luottorekisteristä (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta (CON/2015/18), EUVL C 209, 25.6.2015, s. 3.
 24. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (CON/2015/10), EUVL C 175, 29.5.2015, s. 2.Lisätietoja
 25. Lausunto virallisten tilastojen tuottamista koskevista uusista säännöksistä Liettuassa (CON/2015/5), Liettua, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Lausunto asiakirjojen julkaisemisesta ja eläkerahaston käytöstä (CON/2014/91), Itävalta, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vallan antamisesta komissiolle antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi  (CON/2014/84), EUVL C 31, 30.1.2015, s. 3.
 28. Lausunto maksuliiketilastoihin liittyvistä raportointivaatimuksista (CON/2014/47), Puola, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. EKP:n lausunto systeemiriskikomiteasta Luxemburgissa (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Lausunto pankkiryhmittymien luotto- ja maariskien mittaamisesta (CON/2014/23), Itävalta, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Lausunto Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen makrovakauspoliittisista valtuuksista ja makrovakausvälineistä (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
 32. Lausunto rahapolitiikan määrittämistä varten tarvittavien tietojen toimittamisesta (CON/2014/11), Puola, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Lausunto Magyar Nemzeti Bankin valvontatehtäviä tukevista raportointivelvoitteista (CON/2013/88), Unkari, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavien tilastojen toimittamisesta ja laadusta (CON/2013/72), EUVL C 14, 16.10.2013, s. 5.Lisätietoja
 35. Lausunto Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgiquen uudesta tilastointitehtävästä  (CON/2013/68), Belgia, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 36. Lausunto maksutasetta koskevien tietojen antamisesta (CON/2013/22), Itävalta, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (CON/2012/84), EUVL C 374, 4.12.2012, s. 2.Lisätietoja
 38. Lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä: YKHI:en alaindeksien ilmoittaminen ja levittäminen annetun asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin käyttöönoton osalta ja ehdotuksesta komission asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä omistusasumisen hintaindeksien laatimisen osalta (CON/2012/77), EUVL C 73, 13.3.2013, s. 5.
 39. Lausunto rajat ylittävää palvelukauppaa koskevista tiedonantovaatimuksista (CON/2012/67), Itävalta, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Lausunto ulkomaankauppaa koskevista tiedonantovaatimuksista (CON/2012/66), Saksa, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Lausunto tilastoista, Banca Naţională a Româniein hoitamista pankkien välisistä rahamarkkinoista ja valtion velkakirjojen markkinoista, sekä valuutta- ja vähimmäisvarantojärjestelmästä (CON/2011/73), Romania, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Lausunto rajatylittävistä transaktioista (CON/2011/54), Espanja, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (CON/2011/44), EUVL C 203, 9.7.2011, s. 3.Lisätietoja
 44. Lausunto useista muutoksista Bank Ċentrali ta’ Maltasta/Central Bank of Maltasta annettuun lakiin  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 45. Lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHI) painotusten laadun vähimmäislaatuvaatimusten osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 2454/97 kumoamisesta (CON/2010/67), EUVL C 252, 18.9.2010, s. 1.
 46. Lausunto muutoksista virallisia tilastoja koskevaan lainsäädäntöön (CON/2010/66), Romania, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Lausunto vakauden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä Itävallan finanssimarkkinaviranomaiselle (CON/2010/57), Itävalta, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Lausunto Sveriges Riksbankin oikeudesta kerätä tietoja ruotsalaisilta arvopaperien liikkeeseenlaskijoilta (CON/2010/49), Ruotsi, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Lausunto tilastoista, valtion rajat ylittävästä käteisrahaliikenteestä ja Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) toimivaltuuksista (CON/2010/43), Bulgaria, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (CON/2010/28), EUVL C 103, 22.4.2010, s. 1.Lisätietoja
 51. Lausunto Danmarks Nationalbankista annetun lain muuttamisesta tilastotietojen keruuta koskevan toimivallan osalta (CON/2010/24), Tanska, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Lausunto Kreikan tilastojärjestelmän ja riippumattoman tilastoviranomaisen perustamisesta (CON/2010/17), Kreikka, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Lausunto kansallisten tilastojen tuottamista koskevasta lainsäädännöstä (CON/2010/2), Viro, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Lausunto ulkomaankauppaan liittyvistä raportointivaatimuksista (CON/2009/97), Saksa, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Lausunto Romanian virallisen tilastoinnin organisoinnista ja toiminnasta (CON/2009/42), Romania, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Lausunto kausituotteiden käsittelyä koskevista vaatimuksista yhdenmukaistetuissa kuluttajahintaindekseissä (YKHI) (CON/2009/14), EUVL C 58, 12.3.2009, s. 1.Lisätietoja
 57. Lausunto Banque centrale du Luxembourgin roolista tiettyjen tilastojen laadinnassa (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Lausunto uudesta asetuksesta rajatylittävistä maksuista yhteisössä (CON/2009/1), EUVL C 21, 28.1.2009, s. 1.Lisätietoja
 59. Lausunto Magyar Nemzeti Bankin perussäännön saattamisesta yhdenmukaiseksi yhteisön oikeuden kanssa (CON/2008/83), Unkari, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Lausunto Narodowy Bank Polskin suorittamaa tilastotietojen keruuta koskevan oikeudellisen kehyksen laajentamisesta (CON/2008/53), Puola, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Lausunto tilastoihin liittyvää lakia koskevista muutoksista (CON/2008/29), Bulgaria, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Lausunto yhteisön alueella olevia vapaita työpaikkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen täytäntöönpanosta kausitasaukseen sovellettavien menettelyjen, laaturaporttien, tiedonkeruun, toimittamista koskevien eritelmien ja toteutettavuustutkimusten osalta (CON/2008/22), EUVL C 134, 31.5.2008, s. 10.
 63. Lausunto Česká národní bankaa koskevasta lakiehdotuksesta  (CON/2008/21), Tšekki, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Lausunto valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn voimaansaattamisesta eräiden tilastoja koskevien säädösten osalta (CON/2008/19), EUVL C 117, 14.5.2008, s. 1.Lisätietoja
 65. Lausunto ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista (CON/2008/12), EUVL C 70, 15.3.2008, s. 1.Lisätietoja
 66. Lausunto kansallista tilastointijärjestelmää ja Banco de Portugalin roolia koskevista periaatteista, säännöistä ja rakenteesta (CON/2008/6), Portugali, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Lausunto yhtenäisen euromaksualueen luomiseen liittyvistä, ilmoitusvelvollisuutta koskevista säännöksistä maksuliikenteen sekä kotimaisille ja ulkomaisille talousalueille kohdistuvien suorien sijoitusten alalla (CON/2007/41), Saksa, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Lausunto Euroopan tilastojen tuottamista ja Euroopan tilastojärjestelmän tehtävää koskevan lainsäädännön muuttamisesta (CON/2007/35), EUVL C 291, 5.12.2007, s. 1.Lisätietoja
 69. Lausunto rahoitusvalvonnan uudistamisesta (CON/2007/33), Itävalta, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Lausunto yhdenmukaistettuihin kuluttajahintaindekseihin (YKHI) liittyvistä otannasta, korvauksista ja laadullisista mukautuksista (CON/2007/30), EUVL C 248, 23.10.2007, s. 1.
 71. Lausunto muiden rahoituslaitosten kuin pankkien taseeseen kirjattujen saamisten ja velkojen tilastoinnista (CON/2007/24), Romania, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Lausunto yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista tilastoista annetusta asetuksesta  (CON/2007/9), EUVL C 86, 20.4.2007, s. 1.Lisätietoja
 73. Lausunto raportointijärjestelmän perustamisesta maksutasetilastotietojen suoraa raportointia varten  (CON/2007/2), Unkari, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Lausunto euron käyttöönoton valmisteluun liittyvistä Central Bank of Maltan perussäännön muutoksista  (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 75. Lausunto rahoitusvälineiden markkinoista (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Lausunto Banque de Francen perussääntöön tehtävistä muutoksista (CON/2006/32), Ranska, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Lausunto suoran raportointijärjestelmän käyttöönotosta maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevia tilastoja varten  (CON/2006/25), Belgia, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Lausunto yhteisössä sovellettavaan yhteiseen tilastolliseen toimialaluokitukseen (NACE) tehtävistä merkittävistä muutoksista (CON/2006/18), EUVL C 79, 1.4.2006, s. 31.Lisätietoja
 79. Lausunto yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) hintatietojen keruun ajallisesta kestosta (CON/2006/13), EUVL C 55, 7.3.2006, s. 63.Lisätietoja
 80. Lausunto ESA 95:n muuttamisesta kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisohjelman osalta (CON/2006/12), EUVL C 55, 7.3.2006, s. 61.Lisätietoja
 81. Lausunto Magyar Nemzeti Bankin uuden tyyppisiä tietoja koskevista tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista (CON/2005/52), Unkari, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Lausunto pankkien ja ulkomaisten pankkien sivukonttorien tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista (CON/2005/49), Tšekki, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Lausunto yksittäisten tilatotietojen vaihdosta Česká národní bankan ja Český statistický úřadin (Tilastotoimisto) välillä tilastointitarkoituksia varten (CON/2005/46), Tšekki, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Lausunto tiettyjen rahoituslaitosten, mukaan lukien vakuutuslaitokset ja eläkerahastot, tilastoihin liittyvistä tiedonantovaatimuksista (CON/2005/45), Tšekki, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Lausunto maiden välisiä maksuja koskeviin tiedonantovelvollisuuksiin tehtävistä muutoksista (CON/2005/37), Saksa, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Lausunto yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) koskevasta yhteisestä indeksin viitejaksosta (CON/2005/33), EUVL C 254, 14.10.2005, s. 4.Lisätietoja
 87. Lausunto Lietuvos bankasin maksuvälineitä koskevista tilastointivaatimuksista (CON/2005/32), Liettua, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Lausunto suoran raportointijärjestelmän käyttöönotosta maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen laatimista varten (CON/2005/31), Belgia, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Lausunto De Nederlandsche Bankin ja Centraal Bureau voor de Statistiekin välisestä EKP:n tilastointivaatimuksia koskevasta yhteistyöstä (CON/2005/27), Alankomaat, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Lausunto tietojen antamisesta ulkomaisista palveluista maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevia tilastoja varten (CON/2005/23), Itävalta, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Lausunto ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (CON/2005/16), EUVL C 144, 14.6.2005, s. 14.Lisätietoja
 92. Lausunto rahalaitosten kuukausitaseitaan koskevien tietojen antamisesta (CON/2005/13), Kypros, 30.5.2005.
 93. Lausunto tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (CON/2005/11), EUVL C 116, 18.5.2005, s. 11.Lisätietoja
 94. Lausunto maksujen transaktiokoodeja koskevista Magyar Nemzeti Bankin tilastovaatimuksista (CON/2005/10), Unkari, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Lausunto Central Bank of Maltan luottolaitoksia koskevista tilastovaatimuksista (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
 96. Lausunto vuoden 2005 tilastotutkimuksia koskevasta ohjelmasta (CON/2004/36), Tšekki, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Lausunto velvollisuudesta toimittaa tilastotietoja keskuspankin tietojärjestelmään  (CON/2004/33), Unkari, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Lausunto maksutasetta koskevien tietojen antamisesta, paitsi palvelujen ja tulonsiirtojen osalta (CON/2004/26), Itävalta, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Lausunto palvelujen tuontia ja vientiä koskevien tilastotietojen keräämisestä (CON/2004/24), Itävalta, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Lausunto asetuksesta, jolla muutetaan ulkomaankaupasta ja -maksuista annettua asetusta (CON/2004/23), Saksa, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Lausunto lyhyen aikavälin tilastoista (CON/2004/19), EUVL C 158, 15.6.2004, s. 3.Lisätietoja
 102. Lausunto jälkimarkkinakelpoisista velkapapereista  (CON/2004/15), Ranska, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Lausunto neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja toimittamisesta  (CON/2004/14), EUVL C 134, 12.5.2004, s. 14.Lisätietoja
 104. Lausunto institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta  (CON/2004/4), EUVL C 42, 18.2.2004, s. 23.Lisätietoja
 105. Lausunto rahalaitosten velvollisuudesta toimittaa raha- ja pankkitilastoja (CON/2004/2), Ruotsi, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Lausunto maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (CON/2003/26), EUVL C 296, 6.12.2003, s. 5.Lisätietoja
 107. Lausunto julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (CON/2003/12), EUVL C 165, 16.7.2003, s. 6.Lisätietoja
 108. Lausunto valuutanvaihtoa koskevasta vuoden 2003 laista ja maasta toiseen tehtäviä siirtoja koskevan lain muuttamisesta (CON/2003/8), Itävalta, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Lausunto EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen mukauttamiseen tarvittavista tilastotiedoista (CON/2003/5), EUVL C 102, 29.4.2003, s. 11.Lisätietoja
 110. Lausunto maksutasetietojen ilmoittamista koskevien sääntöjen muuttamisesta (CON/2003/1), Alankomaat, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Lausunto uuden kyselytutkimukseen perustuvan maksutasetilastojen keräämisjärjestelmän käyttöönotosta (CON/2002/29), Ruotsi, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämisen määräajoista, tähän liittyvistä poikkeuksista sekä työtunteina ilmaistujen työllisyystietojen lähettämisestä (CON/2002/25), EYVL C 253, 22.10.2002, s. 14.Lisätietoja
 113. Lausunto muutoksista, jotka koskevat maksutasetilastojen keräämistä ja rahapoliittisissa operaatioissa käytettävien arvopapereiden likviditeettikriteeriä sekä tämän prosessin eräiden osien ehdotettua ulkoistamista  (CON/2002/21), Ruotsi, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Lausunto maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskeviin tilastoihin vaikuttavista ulkomaisista rahoitussuhteista annetun asetuksen muuttamisesta (CON/2002/9), Ranska, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Lausunto Belgian maksutasetilastojen ja ulkomaisen varallisuusaseman laatimisesta (CON/2002/3), Belgia, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Lausunto ulkomaankaupasta ja maksuista annetun asetuksen muutoksesta, joka koskee raha-, rahoitus-, pankki-, maksujärjestelmä- ja maksutasetilastojen keräämistä, laatimista ja jakamista (CON/2002/2), Saksa, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Lausunto asetuksesta valuuttalainsäädännön muuttamisesta (CON/2001/39), Portugali, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista (CON/2001/34), EYVL C 308, 1.11.2001, s. 17.Lisätietoja
 119. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta työvoimakustannusindeksistä (CON/2001/33), EYVL C 295, 20.10.2001, s. 5.Lisätietoja
 120. Lausunto laista, joka koskee Belgian maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman laadintaa sekä valuuttasäännöstelystä 6 päivänä lokakuuta 1944 annetun asetuksen ja eri säännösten muuttamista (CON/2001/23), Belgia, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Lausunto asetuksista neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin tarkistusta koskevien vähimmäisvaatimusten osalta ja prosentuaalisten palvelumaksujen käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) (CON/2001/18), EYVL C 244, 1.9.2001, s. 5.Lisätietoja
 122. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (CON/2001/4), EYVL C 131, 3.5.2001, s. 6.Lisätietoja
 123. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta yritystoiminnan rakennetilastoista annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamisesta (CON/2001/3), EYVL C 131, 3.5.2001, s. 5.Lisätietoja
 124. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (CON/2000/10), EYVL C 103, 3.4.2001, s. 8.Lisätietoja
 125. Lausunto maksutasetilastojen keräämisestä Saksassa (CON/2000/28), Saksa, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Lausunto yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) koskevista asetuksista (CON/2000/27), EYVL C 362, 16.12.2000, s. 12.
 127. Lausunto oikeusperustan sisällyttämisestä Tanskan tilastolakiin Tanskan keskuspankin toteuttamaa rahoitustilastojen keräämistä ja laatimista varten (CON/2000/3), Tanska, 7.2.2000.
 128. Lausunto maksutasetilastoista (CON/1999/22), Luxemburg, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Lausunto neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tuotteiden yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) suoritettavan käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (CON/1999/11), EYVL C 324, 12.11.1999, s. 11.Lisätietoja
 130. Lausunto yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHI) alaindekseistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (CON/1999/8), EYVL C 285, 7.10.1999, s. 14.
 131. Lausunto neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) suoritettavan vakuutuksen käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (CON/1999/6), EYVL C 252, 3.9.1999, s. 4.
 132. Lausunto ulkomaisten maksujen kirjaamisesta ja maksutaseen perustamisesta (CON/1998/45), Luxemburg, 5.11.1998.
 133. Lausunto yhdenmukaistetusta kuluttajahintaindeksistä (YKHI) (CON/1998/34), EYVL C 285, 7.10.1999, s. 7.
 134. Lausunto yhdenmukaistetusta kuluttajahintaindeksistä (YKHI) (CON/1998/33), EYVL C 14, 19.1.2000, s. 9.
 135. Lausunto Banque de Francen rahapolitiikan neuvoston päätöksestä tilastotietojen keräämisestä rahamarkkinarahastoilta (CON/1998/30), Ranska, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Lausunto Belgian ja Luxemburgin välisen talousliiton ulkomaisista maksuista ja Belgian kuningaskunnan vaihtotaseesta (CON/1998/28), Belgia, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Kun EKP oli perustettu 1 päivänä kesäkuuta 1998, se otti vastattavakseen EMI:n neuvoa antavat tehtävät.
 138. Lausunto EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määräytymisessä käytettävistä tilastotiedoista (CON/1998/15), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 7.Lisätietoja
 139. Lausunto Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä välillisesti mitattujen rahoituksenvälityspalvelujen kohdentamisesta (CON/1997/23), 16.10.1997.Lisätietoja
 140. Lausunto YKHI:n painoille asetettavista laadullisista vähimmäisvaatimuksista (CON/1997/22), 16.10.1997.
 141. Lausunto lyhyen aikavälin tilastoista (CON/1997/19), 11.9.1997.Lisätietoja
 142. Lausunto yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (YKHI) (CON/1997/1), 7.2.1997.
 143. Lausunto yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (YKHI) (CON/1996/11), 29.8.1996.
 144. Lausunto yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (YKHI) (CON/1996/6), 17.7.1996.
 145. Lausunto yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (YKHI) (CON/1996/1), 15.2.1996.
 146. Lausunto Euroopan kansantalouden tilinpito-ja aluetilinpitojärjestelmästä (CON/1995/7), 21.6.1995.
 147. Lausunto maksutasetilastoista (CON/1995/6), Belgia, 14.8.1995.
 148. Lausunto yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (YKHI) (CON/1995/1), 31.3.1995.Lisätietoja
 149. Lausunto yhteisön toiminnasta tilastoinnin alalla (CON/1994/10), 15.2.1995.
 150. Lausunto raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteasta (CON/1994/9), 16.1.1995.