EKP arvamused

 1. Arvamus panga- ja finantsturujärelevalve reformi kohta (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Arvamus krediidiinfoagentuuride järelevalve ja makseteenuste järelevaatamise kohta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta poolt (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte  (CON/2018/55), 7.12.2018.Täiendav teave
 4. Arvamus riigisiseste kindlustusnõuete andmebaasi loomise kohta (CON/2018/43), Iirimaa, 28.9.2018.
 5. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte (CON/2018/19), ELT C 255, 20.7.2018, lk 2.Täiendav teave
 6. Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (CON/2018/1), ELT C 77, 1.3.2018, lk 2.Täiendav teave
 8. Arvamus pandikirjade, krediidiandmete aruandluse ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve volituste ja vahendite õigusraamistiku ning ühtse järelevalvemehhanismi ühiste menetluste kohta (CON/2017/36), Slovakkia, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Arvamus krediidiandmete aruandluse kohta (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Arvamus võlainstrumentide uue liigi, makrotasandi usaldatavusjärelevalve uue instrumendi, uut liiki arveldusasutuse loomise ja tasaarvestusõiguste välistamise kohta (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 11. Arvamus krediidiregistri andmete ulatuse suurendamise kohta (CON/2017/13), Läti, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Arvamus maksesüsteemide, makseskeemide, väärtpaberidepositooriumite ning kliiring- ja arveldussüsteemide poolt teabe ja andmete andmise kohta (CON/2017/5), Poola, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (CON/2016/44), 12.9.2016.Täiendav teave
 14. Arvamus keskse krediidiregistri kohta (CON/2016/42), Sloveenia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Arvamus integreeritud andmemudeli määruse kohta (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Arvamus vabalt võõrandatavate võlaväärtpaberite suhtes kehtiva korra kohta (CON/2016/20), Prantsusmaa, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Arvamus maksebilansi ja piiriüleste teenuste osutamise aruandluse kohta (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Arvamus finantsstabiilsuse seisukohalt oluliste andmete aruandluse kohta (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Arvamus integreeritud andmemudeli kasutamise kohta andmete esitamiseks Oesterreichische Nationalbankile (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Arvamus Kreeka statistikasüsteemi ja Kreeka statistikaameti seaduse muutmise kohta  (CON/2015/24), Kreeka, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Arvamus keskse krediidiregistri kohta (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes (CON/2015/18), ELT C 209, 25.6.2015, lk 3.
 23. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 (CON/2015/10), ELT C 175, 29.5.2015, lk 2.Täiendav teave
 24. Arvamus riikliku statistika tegemist käsitleva uue õigusraamistiku kohta Leedus (CON/2015/5), Leedu, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Arvamus dokumentide avaldamise ja pensionireservi kasutamise kohta (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Arvamus mis käsitleb ettepanekut, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 184/2005 (ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta) seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatud meetmete vastuvõtmiseks  (CON/2014/84), ELT C 31, 30.1.2015, lk 3.
 27. Arvamus statistikaaruandluse nõuete kohta maksete statistika valdkonnas (CON/2014/47), Poola, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. EKP arvamus süsteemse riski komitee kohta (CON/2014/46), Luksemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Arvamus pangagruppide krediidi- ja riigiriski mõõtmise kohta (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse ja instrumentide kohta (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
 31. Arvamus rahapoliitika jaoks vajalike andmete edastamise kohta (CON/2014/11), Poola, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Arvamus andmete aruandluse kohustuse kohta, millega toetatakse Magyar Nemzeti Bank’i järelevalveülesandeid (CON/2013/88), Ungari, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistika esitamist ja kvaliteeti (CON/2013/72), ELT C 14, 16.10.2013, lk 5.Täiendav teave
 34. Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique uue statistikaülesande kohta  (CON/2013/68), Belgia, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Arvamus maksebilansi aruandluse kohta (CON/2013/22), Austria, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (CON/2012/84), ELT C 374, 4.12.2012, lk 2.Täiendav teave
 37. Arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta: THHI osaindeksite edastamine ja levitamine) seoses konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeksite kehtestamisega, ning seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi loomisega (CON/2012/77), ELT C 73, 13.3.2013, lk 5.
 38. Arvamus piiriüleste teenuseülekannete aruandlusnõuete kohta (CON/2012/67), Austria, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Arvamus väliskaubanduse aruandlusnõuete kohta (CON/2012/66), Saksamaa, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Arvamus statistika ja Rumeenia keskpanga poolt hallatava pankadevahelise rahaturu ja valitsuse väärtpaberite turu ning valuutavahetuse ja kohustusliku reservi korra kohta (CON/2011/73), Rumeenia, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Arvamus piiriüleste tehingute kohta (CON/2011/54), Hispaania, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (CON/2011/44), ELT C 203, 9.7.2011, lk 3.Täiendav teave
 43. Arvamus Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] seaduse muutmise kohta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 44. Arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksite (THHIde) kaalumise kvaliteedi miinimumstandardite kohta ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2454/97 (CON/2010/67), ELT C 252, 18.9.2010, lk 1.
 45. Arvamus riikliku statistika õigusaktide muutmise kohta (CON/2010/66), Rumeenia, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Arvamus usaldatavusnõuete järelevalve ülekandmise kohta Austria finantsinspektsioonile (Austrian Financial Market Authority) (CON/2010/57), Austria, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] õiguse kohta koguda teavet Rootsi väärtpaberite emiteerijatelt (CON/2010/49), Rootsi, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Arvamus statistika, piiriülese sularaha liikumise ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) pädevuse kohta  (CON/2010/43), Bulgaaria, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames  (CON/2010/28), ELT C 103, 22.4.2010, lk 1.Täiendav teave
 50. Arvamus Danmarks Nationalbank [Taani keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses statistika tegemiseks vajaliku teabe kogumise pädevusega (CON/2010/24), Taani, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Arvamus Kreeka statistikasüsteemi ja sõltumatu statistikaameti asutamise kohta (CON/2010/17), Kreeka, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Arvamus riikliku statistika tegemise uue õigusraamistiku kohta (CON/2010/2), Eesti, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Täiendav teave
 53. Arvamus väliskaubanduse aruandluse nõuete kohta (CON/2009/97), Saksamaa, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Arvamus ametliku statistika korraldamise kohta Rumeenias (CON/2009/42), Rumeenia, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Arvamus tarbijahinna harmoneeritud indeksites (THHI) hooajatoodete käsitlemise standardite kohta (CON/2009/14), ELT C 58, 12.3.2009, lk 1.Täiendav teave
 56. Arvamus Banque centrale du Luxembourg [Luksemburgi keskpanga] rolli kohta teatava statistika koostamises (CON/2009/7), Luksemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Arvamus uue määruse kohta, mis käsitleb välismakseid ühenduses (CON/2009/1), ELT C 21, 28.1.2009, lk 1.Täiendav teave
 58. Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seaduse ühenduse õigusega harmoneerimise kohta (CON/2008/83), Ungari, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Arvamus Narodowy Bank Polski [Poola keskpanga] statistika kogumise õigusraamistiku laiendamise kohta (CON/2008/53), Poola, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Arvamus statistikat käsitleva seaduse muutmise kohta (CON/2008/29), Bulgaaria, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Arvamus määruse rakendamise kohta, mis käsitleb ühenduse vabade töökohtade statistikat seoses hooajalise korrektsiooni, kvaliteediaruannete, andmete kogumise, edastamise tehniliste nõuete ja otstarbekusuuringutega  (CON/2008/22), ELT C 134, 31.5.2008, lk 10.
 62. Arvamus Česká národní banka [Tšehhi keskpanga] seaduse kohta (CON/2008/21), Tšehhi Vabariik, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Arvamus kontrolliga regulatiivmenetluse sisseviimise kohta teatud statistiliste vahendite osas (CON/2008/19), ELT C 117, 14.5.2008, lk 1.Täiendav teave
 64. Arvamus, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (CON/2008/12), ELT C 70, 15.3.2008, lk 1.Täiendav teave
 65. Arvamus riikliku statistikasüsteemi põhimõtete, õigusnormide ja struktuuri ning Banco de Portugal [Portugali keskpanga] rolli kohta (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Arvamus maksete ning riigisisestel ja välismaistel majandusterritooriumidel tehtavate otseinvesteeringute aruandlussätete kohta seoses ühtse euromaksealaga (CON/2007/41), Saksamaa, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Arvamus Euroopa statistika koostamise õigusraamistiku ja Euroopa statistikasüsteemi rolli kohta (CON/2007/35), ELT C 291, 5.12.2007, lk 1.Täiendav teave
 68. Arvamus finantsjärelevalve reformi kohta (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Arvamust tarbijahindade harmoneeritud indeksiga (THHI) seotud valimi, tooteasenduse ja kvaliteedikohanduse kohta  (CON/2007/30), ELT C 248, 23.10.2007, lk 1.
 70. Arvamus pangandusväliste finantsasustuste bilansis kirjendatud varade ja kohustuste aruandluse kohta (CON/2007/24), Rumeenia, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Arvamuse määruse kohta, mis käsitleb ühenduse vabu töökohti  (CON/2007/9), ELT C 86, 20.4.2007, lk 1.Täiendav teave
 72. Arvamus maksebilansi statistika vahetu aruandluse süsteemi kehtestamise kohta (CON/2007/2), Ungari, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Arvamus Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses euro kasutuselevõtu ettevalmistamisega (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 74. Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2006/56), Luksemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Arvamus Banque de France [Prantsuse keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2006/32), Prantsusmaa, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Arvamus otsearuandluse kasutuselevõtu kohta seoses maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikaga (CON/2006/25), Belgia, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. EKP arvamus seoses ühenduses kohaldatava ühise majandustegevuse statistilise klassifikaatori (NACE) ulatusliku läbivaatusega (CON/2006/18), ELT C 79, 1.4.2006, lk 31.Täiendav teave
 78. Arvamus seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksi jaoks hinnateabe kogumise perioodiga (CON/2006/13), ELT C 55, 7.3.2006, lk 63.Täiendav teave
 79. Arvamus riigi arvepidamisandmete ESA95 edastamise kava muutmise kohta  (CON/2006/12), ELT C 55, 7.3.2006, lk 61.Täiendav teave
 80. Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] uut tüüpi andmeid käsitleva statistikaaruandluse nõuete kohta (CON/2005/52), Ungari, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Arvamus pankade ja välisriigi pankade filiaalide statistikaaruandluse nõuete kohta (CON/2005/49), Tšehhi Vabariik, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Arvamus statistikaandmete vahetuse kohta statistika koostamisel Česká národní banka [Tšehhi keskpanga] ja Český statistický úřad [statistikaameti] vahel  (CON/2005/46), Tšehhi Vabariik, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Arvamus teatavate finantsasutuste, sh kindlustusettevõtete ja pensionifondide, statistikaaruandluse nõuete kohta  (CON/2005/45), Tšehhi Vabariik, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Arvamus piiriüleste maksetega seotud aruandluskohustuse muutmise kohta (CON/2005/37), Saksamaa, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Arvamus tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) ühise vaatlusperioodi kohta (CON/2005/33), ELT C 254, 14.10.2005, lk 4.Täiendav teave
 86. Arvamus Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] statistikaaruandluse nõuete kohta makseinstrumentide osas (CON/2005/32), Leedu, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Arvamus maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika vahetu aruandluse süsteemi kasutuselevõtu kohta (CON/2005/31), Belgia, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Arvamus De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] ja Hollandi statistikaameti koostöö kohta seoses EKP statistika aruandluse nõuetega (CON/2005/27), Madalmaad, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Arvamus piiriüleste teenuste aruandluse kohta seoses maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikaga  (CON/2005/23), Austria, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Arvamus seoses ühenduse statistikaga välismaiste sidusettevõtete struktuuri ja tegevuse kohta (CON/2005/16), ELT C 144, 14.6.2005, lk 14.Täiendav teave
 91. Arvamus rahaloomeasutuste kuubilansside esitamise kohta (CON/2005/13), Küpros, 30.5.2005.
 92. Arvamus ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega seotud statistikaandmete kvaliteedi kohta (CON/2005/11), ELT C 116, 18.5.2005, lk 11.Täiendav teave
 93. Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] statistikaaruandluse nõuete kohta seoses maksete tehingukoodidega (CON/2005/10), Ungari, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Arvamus Malta keskpanga poolt krediidiasutustele kehtestatud statistikaaruandluse nõuete kohta (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
 95. Arvamus 2005. aasta statistika aruannete kava kohta (CON/2004/36), Tšehhi Vabariik, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Arvamus statistikaaruandluse nõuete kohta keskpanga infosüsteemis (CON/2004/33), Ungari, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Arvamus maksebilansi, v.a teenused ja ülekanded, aruandluse kohta  (CON/2004/26), Austria, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Arvamus teenuste impordi ja ekspordi statistika kogumise kohta  (CON/2004/24), Austria, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Arvamus väliskaubanduse ja maksete määruse muutmise kohta  (CON/2004/23), Saksamaa, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Arvamus kiirstatistika kohta (CON/2004/19), ELT C 158, 15.6.2004, lk 3.
 101. Arvamus vabalt kaubeldavate võlaväärtpaberite kohta  (CON/2004/15), Prantsusmaa, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. EKP arvamus valitsussektori kvartaalse võla koostamise ja edastamise kohta (CON/2004/14), ELT C 134, 12.5.2004, lk 14.
 103. Arvamus kvartaalsete mittefinantskontode koostamise kohta institutsionaalses sektoris  (CON/2004/4), ELT C 42, 18.2.2004, lk 23.
 104. Arvamus monetaar-finantsasutuste poolt esitatava rahandus- ja pangandusstatistika kohta (CON/2004/2), Rootsi, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Arvamus ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenustekaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta (CON/2003/26), ELT C 296, 6.12.2003, lk 5.
 106. Arvamus seoses kvartali finantskontodega üldiseks juhtimiseks (CON/2003/12), ELT C 165, 16.7.2003, lk 6.
 107. Arvamus 2003. aasta välisvaluutaseaduse ja piiriüleste ülekannete seaduse muutmise kohta (CON/2003/8), Austria, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Arvamus statistiliste andmete kohta, mida kasutatakse EKP kapitali märkimise aluse korrigeerimiseks (CON/2003/5), ELT C 102, 29.4.2003, lk 11.
 109. Arvamus maksebilansi andmete aruandluse reeglite muutmise kohta (CON/2003/1), Madalmaad, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Arvamus uue uuringutel põhineva maksebilansi statistika kogumise süsteemi kasutuselevõtmise kohta (CON/2002/29), Rootsi, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, mis puudutab rahvamajanduse arvepidamise peamiste koondnäitajate edastamise viivitusi, sellealaseid erandeid ja töötatud tundides väljendatavate tööhõiveandmete edastamist (CON/2002/25), EÜT C 253, 22.10.2002, lk 14.
 112. Arvamus muudatuste kohta, mis puudutavad maksebilansi statistika kogumist ja rahapoliitika tegemisel kasutatavat väärtpaberite likviidsuskriteeriumit ning statistika kogumise protsessi teatavate osade tellimist väljastpoolt  (CON/2002/21), Rootsi, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Arvamus finantssuhteid välisriikidega reguleeriva määruse muudatuste kohta, mis mõjutavad maksebilansi ja rahvusvaheline investeerimispositsiooni statistikat (CON/2002/9), Prantsusmaa, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Arvamus maksebilansi ja rahvusvaheline investeerimispositsiooni koostamise kohta (CON/2002/3), Belgia, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Arvamus väliskaubanduse ja välismaksete määruse muudatuste kohta, mis puudutavad rahandus-, finants-, pangandus-, maksesüsteemide ja –bilansi statistika kogumist, koostamist ja jagamist (CON/2002/2), Saksamaa, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Arvamus välisvaluuta õiguslikku regulatsiooni puudutava õigusmuudatuse kohta  (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb eurodes tehtavaid välismakseid (CON/2001/34), EÜT C 308, 1.11.2001, lk 17.
 118. Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, mis puudutab tööjõukuluindeksit (CON/2001/33), EÜT C 295, 20.10.2001, lk 5.
 119. Arvamus määruse kohta, mis käsitleb maksebilansi ja rahvusvaheline investeerimispositsiooni koostamist ning millega muudetakse 6. oktoobri 1944. aasta valuutakontrolli määrus ja muid õigussätteid (CON/2001/23), Belgia, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Arvamus määruste kohta, millega kehtestatakse Nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 ühtlustatud tarbijahinnaindeksite läbivaatamise miinimumstandardite üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja ühtlustatud tarbijahinnaindeksites protsendina tehingu väärtusest väljendatud teenustasude käsitlemise miinimumstandardid (CON/2001/18), EÜT C 244, 1.9.2001, lk 5.
 121. Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, mis käsitleb valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontode kvartaliandmeid  (CON/2001/4), EÜT C 131, 3.5.2001, lk 6.
 122. Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97, mis käsitleb struktuurilist ettevõtlusstatistikat (CON/2001/3), EÜT C 131, 3.5.2001, lk 5.
 123. Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses vahetuslepingute ja tähtpäevaintressiga lepingute kohaste arvelduste ümberliigitamisega  (CON/2000/10), EÜT C 103, 3.4.2001, lk 8.
 124. Arvamus maksebilansi statistika kogumise kohta Saksamaal (CON/2000/28), Saksamaa, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Arvamus määruste kohta, mis puudutavad tarbijahindade harmoneeritud indeksit (THHI) (CON/2000/27), EÜT C 362, 16.12.2000, lk 12.
 126. Arvamus Danmarks Nationalbanki [Taani keskpanga] poolt finantsstatistika kogumise ja koostamise õigusliku aluse inkorporeerimise kohta Taani statistikaseadusse (CON/2000/3), Taani, 7.2.2000.
 127. Arvamus maksebilansi statistika kohta (CON/1999/22), Luksemburg, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Arvamus määruse kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks ühtlustatud tarbijahinnaindeksis tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalkaitsesektori toodete käsitlemise vähimate nõuete osas (CON/1999/11), EÜT C 324, 12.11.1999, lk 11.
 129. Arvamus määruse (EÜ) nr 2214/96, mis käsitleb ühtlustatud tarbijahinnaindeksite osaindekseid (THHI), muutmise kohta (CON/1999/8), EÜT C 285, 7.10.1999, lk 14.
 130. Arvamus määruse kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks ühtlustatud tarbijahinnaindeksis kindlustuse käsitlemise vähimate nõuete osas  (CON/1999/6), EÜT C 252, 3.9.1999, lk 4.
 131. Arvamus välismaksete kirjendamise ja maksebilansi koostamise kohta (CON/1998/45), Luksemburg, 5.11.1998.
 132. Arvamus tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) kohta (CON/1998/34), EÜT C 285, 7.10.1999, lk 7.
 133. Arvamus tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) kohta (CON/1998/33), EÜT C 14, 19.1.2000, lk 9.
 134. Arvamus Banque de France [Prantuse keskpanga] rahapoliitika nõukogu otsuse kohta, mis puudutab statistiliste andmete kogumist avatud investeerimisfonidelt (CON/1998/30), Prantsusmaa, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Arvamus Belgia ja Luksemburgi majandusliidu välismaksete ja Belgia Kuningriigi jooksevkonto kohta (CON/1998/28), Belgia, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. EKP asutati 1. juunil 1998 ja ta võttis EMI-lt üle nõuandva funktsiooni.
 137. Arvamus, mis käsitleb statistilisi andmeid EKP kapitali märkimise aluse kindlaks määramiseks (CON/1998/15), EÜT C 190, 18.6.1998, lk 7.
 138. Arvamus, mis käsitleb kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste viimist riikliku ja regionaalse arvepidamise Euroopa süsteemi (CON/1997/23), 16.10.1997.
 139. Arvamus ühtlustatud tarbijahinnaindeksite (THHI) kaalude kvaliteedi miinimumnõuete kohta (CON/1997/22), 16.10.1997.
 140. Arvamus kiirstatistika kohta (CON/1997/19), 11.9.1997.
 141. Arvamus ühtlustatud tarbijahinnaindeksite (HIPC) kohta (CON/1997/1), 7.2.1997.
 142. Arvamus ühtlustatud tarbijahinnaindeksite (HIPC) kohta (CON/1996/11), 29.8.1996.
 143. Arvamus ühtlustatud tarbijahinnaindeksite kohta (CON/1996/6), 17.7.1996.
 144. Arvamus ühtlustatud tarbijahinnaindeksite (HIPC) kohta (CON/1996/1), 15.2.1996.
 145. Arvamus riikliku ja regionaalse arvepidamise Euroopa süsteemi kohta (CON/1995/7), 21.6.1995.
 146. Arvamus maksebilansi statistika kohta (CON/1995/6), Belgia, 14.8.1995.
 147. Arvamus ühtlustatud tarbijahinnaindeksi (HIPC) kohta (CON/1995/1), 31.3.1995.
 148. Arvamus ühenduse tegevuse kohta statistika valdkonnas (CON/1994/10), 15.2.1995.
 149. Arvamus raha-, finants- ja maksebilansistatistika komitee kohta (CON/1994/9), 16.1.1995.