Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k reformě úpravy bankovního dohledu a dohledu nad finančním trhem (CON/2019/21), Rakousko, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k dohledu Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta nad agenturami, které referují o úvěrech, a k jejímu dozoru nad platebními službami  (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty  (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatečné informace
 4. Stanovisko ke zřízení vnitrostátní databáze nároků z pojištění (CON/2018/43), Irsko, 28. 9. 2018.
 5. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty (CON/2018/19), Úř. věst. C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 6. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2018/9), Lucembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (CON/2018/1), Úř. věst. C 77, 1. 3. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 8. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy, vykazování údajů o úvěrech, makroobezřeznostním pravomocím a nástrojům a k společným postupům v rámci jednotného mechanismu dohledu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k vykazování údajů o úvěrech (CON/2017/33), Rakousko, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
 11. Stanovisko k rozšíření rozsahu údajů vedených v registru úvěrů (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k poskytování informací a údajů platebními systémy, platebními schématy, depozitáři cenných papírů a zúčtovacími a vypořádacími systémy  (CON/2017/5), Polsko, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatečné informace
 14. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k nařízení o integrovaném datovém modelu (CON/2016/29), Rakousko, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k režimu platnému pro obchodovatelné dluhové cenné papíry  (CON/2016/20), Francie, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k vykazování v oblasti platební bilance a přeshraničního poskytování služeb (CON/2015/58), Rakousko, 23. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k vykazování určitých údajů, které jsou důležité pro finanční stabilitu  (CON/2015/30), Rakousko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k používání integrovaného datového modelu pro účely vykazování údajů do Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakousko, 10. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko ke změnám zákona o řeckém statistickém systému a řeckém statistickém úřadu  (CON/2015/24), Řecko, 15. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1708/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (CON/2015/18), Úř. věst. C 209, 25. 6. 2015, s. 3.
 23. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10), Úř. věst. C 175, 29. 5. 2015, s. 2.Dodatečné informace
 24. Stanovisko k novému právnímu rámci pro vypracovávání oficiálních statistik v Litvě (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko ke zveřejňování dokumentů a k použití rezervy na důchody (CON/2014/91), Rakousko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření  (CON/2014/84), Úř. věst. C 31, 30. 1. 2015, s. 3.
 27. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky plateb (CON/2014/47), Polsko, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k výboru pro systémová rizika (CON/2014/46), Lucembursko, 26. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k měření úvěrového rizika a rizika země v případě bankovních skupin (CON/2014/23), Rakousko, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním nástrojům Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgie, 13. 2. 2014.
 31. Stanovisko k předávání údajů nezbytných pro stanovení měnové politiky (CON/2014/11), Polsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k požadavkům na poskytování údajů pro účely plnění úkolů Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohledu (CON/2013/88), Maďarsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické nerovnováze (CON/2013/72), Úř. věst. C 14, 16. 10. 2013, s. 5.Dodatečné informace
 34. Stanovisko k novému úkolu Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique v oblasti statistikÿ  (CON/2013/68), Belgie, 29. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Stanovisko k vykazování platební bilance (CON/2013/22), Rakousko, 25. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (CON/2012/84), Úř. věst. C 374, 4. 12. 2012, s. 2.Dodatečné informace
 37. Stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách, a k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (CON/2012/77), Úř. věst. C 73, 13. 3. 2013, s. 5.
 38. Stanovisko ke zpravodajské povinnosti, pokud se týká přeshraničních transakcí se službami (CON/2012/67), Rakousko, 24. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Stanovisko k požadavkům na vykazování v oblasti zahraničního obchodu (CON/2012/66), Německo, 16. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko ke statistice, k mezibankovnímu peněžnímu trhu a trhu státních cenných papírů spravovanému Banca Naţională a României a k devizovému režimu a režimu minimálních rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k přeshraničním transakcím (CON/2011/54), Španělsko, 28. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii  (CON/2011/44), Úř. věst. C 203, 9. 7. 2011, s. 3.Dodatečné informace
 43. Stanovisko k některým změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 44. Stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro kvalitu vážení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HISC), a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2454/97 (CON/2010/67), Úř. věst. C 252, 18. 9. 2010, s. 1.
 45. Stanovisko ke změnám právního předpisu o úřední statistice (CON/2010/66), Rumunsko, 9. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k přechodu úkolů v oblasti dohledu na rakouský Úřad pro finanční trh  (CON/2010/57), Rakousko, 16. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Stanovisko k pravomoci Sveriges Riksbank shromažďovat informace od švédských emitentů cenných papírů (CON/2010/49), Švédsko, 17. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko ke statistice, přeshraničnímu pohybu hotovosti a pravomocím Българска народна банка  (CON/2010/43), Bulharsko, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (CON/2010/28), Úř. věst. C 103, 22. 4. 2010, s. 1.Dodatečné informace
 50. Stanovisko ke změně zákona Danmarks Nationalbank, pokud jde o pravomoc shromažďovat informace pro účely sestavování statistik  (CON/2010/24), Dánsko, 19. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Stanovisko k vytvoření řeckého statistického systému a zřízení nezávislého statistického orgánu  (CON/2010/17), Řecko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Stanovisko k novému právnímu rámci pro vypracovávání národních statistik  (CON/2010/2), Estonsko, 6. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k zpravodajské povinnosti týkající se zahraničního obchodu (CON/2009/97), Německo, 27. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k organizaci a fungování úředních statistik v Rumunsku (CON/2009/42), Rumunsko, 4. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Stanovisko k standardům pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (CON/2009/14), Úř. věst. C 58, 12. 3. 2009, s. 1.Dodatečné informace
 56. Stanovisko k úloze Banque centrale du Luxembourg při sestavování některých statistik  (CON/2009/7), Lucembursko, 27. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko k novému nařízení o přeshraničních platbách ve Společenství (CON/2009/1), Úř. věst. C 21, 28. 1. 2009, s. 1.Dodatečné informace
 58. Stanovisko k zajišťování souladu statutu Magyar Nemzeti Bank s právem Společenství  (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Stanovisko k rozšíření právního rámce, na jehož základě Narodowy Bank Polski shromažďuje statistické informace  (CON/2008/53), Polsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko ke změnám zákona, který se týká statistiky  (CON/2008/29), Bulharsko, 9. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Stanovisko k provádění nařízení o statistice volných pracovních míst ve Společenství, pokud jde o postupy pro sezonní očištění, zprávy o kvalitě, shromažďování údajů, specifikace týkající se předávání údajů a studie proveditelnosti (CON/2008/22), Úř. věst. C 134, 31. 5. 2008, s. 10.
 62. Stanovisko k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21), Česká republika, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 63. Stanovisko k zavedení regulativního postupu s kontrolou, pokud jde o určité právní akty v oblasti statistiky (CON/2008/19), Úř. věst. C 117, 14. 5. 2008, s. 1.Dodatečné informace
 64. Stanovisko ke statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi  (CON/2008/12), Úř. věst. C 70, 15. 3. 2008, s. 1.Dodatečné informace
 65. Stanovisko k zásadám, pravidlům a struktuře národního statistického systému a postavení Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalsko, 1. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k předpisům o vykazování týkajícím se plateb a přímých investic do tuzemských a zahraničních hospodářských území v souvislosti s vytvořením jednotného prostoru plateb v eurech  (CON/2007/41), Německo, 12. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko k revizi právního rámce, který upravuje vypracovávání evropské statistiky a úlohu Evropského statistického systému (ESS)  (CON/2007/35), Úř. věst. C 291, 5. 12. 2007, s. 1.Dodatečné informace
 68. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem  (CON/2007/33), Rakousko, 5. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko k určení výběrů pro zjišťování, záměně a kvalitativnímu očišťování v souvislosti s harmonizovanými indexy spotřebitelských cen (HISC)  (CON/2007/30), Úř. věst. C 248, 23. 10. 2007, s. 1.
 70. Stanovisko ke statistickému vykazování aktiv a pasiv evidovaných v rozvaze nebankovních finančních institucí (CON/2007/24), Rumunsko, 8. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Stanovisko k nařízení o statistice volných pracovních míst ve Společenství (CON/2007/9), Úř. věst. C 86, 20. 4. 2007, s. 1.Dodatečné informace
 72. Stanovisko k zavedení systému přímého vykazování statistiky platební bilance  (CON/2007/2), Maďarsko, 25. 1. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Malta v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/58), Malta, 15. 12. 2006.
 74. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2006/56), Lucembursko, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Stanovisko ke změnám statutu Banque de France (CON/2006/32), Francie, 22. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k zavedení systému přímého vykazování statistiky platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí (CON/2006/25), Belgie, 29. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Stanovisko k zásadní revizi společné statistické klasifikace ekonomických činností v rámci Společenství (NACE)  (CON/2006/18), Úř. věst. C 79, 1. 4. 2006, s. 31.Dodatečné informace
 78. Stanovisko k časovému rozsahu zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HISC)  (CON/2006/13), Úř. věst. C 55, 7. 3. 2006, s. 63.Dodatečné informace
 79. Stanovisko ke změně programu předávání údajů z národních účtů v rámci ESA95  (CON/2006/12), Úř. věst. C 55, 7. 3. 2006, s. 61.Dodatečné informace
 80. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti, kterou stanoví Magyar Nemzeti Bank ohledně nového druhu údajů  (CON/2005/52), Maďarsko, 5. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti bank a poboček zahraničních bank (CON/2005/49), Česká republika, 30. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 82. Stanovisko k výměně individuálních statistických údajů mezi Českou národní bankou a Českým statistickým úřadem pro statistické účely (CON/2005/46), Česká republika, 16. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 83. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti některých finančních institucí včetně pojišťoven a penzijních fondů (CON/2005/45), Česká republika, 4. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 84. Stanovisko ke změnám zpravodajské povinnosti v oblasti přeshraničních plateb  (CON/2005/37), Německo, 21. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko ke společnému referenčnímu období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (HISC)  (CON/2005/33), Úř. věst. C 254, 14. 10. 2005, s. 4.Dodatečné informace
 86. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti ukládané ze strany Lietuvos bankas v oblasti platebních nástrojů (CON/2005/32), Litva, 15. 9. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k zavedení systému přímého vykazování v oblasti statistiky platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí (CON/2005/31), Belgie, 29. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Stanovisko ke spolupráci mezi De Nederlandsche Bank a Centraal Bureau voor de Statistiek ohledně požadavků ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti (CON/2005/27), Nizozemsko, 9. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Stanovisko k vykazování přeshraničních služeb pro účely statistiky platební bilance a statistiky investiční pozice vůči zahraničí  (CON/2005/23), Rakousko, 11. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Stanovisko ke statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních přidružených společností  (CON/2005/16), Úř. věst. C 144, 14. 6. 2005, s. 14.Dodatečné informace
 91. Stanovisko k vykazování měsíčních rozvah peněžními finančními institucemi (CON/2005/13), Kypr, 30. 5. 2005.
 92. Stanovisko ke kvalitě statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (CON/2005/11), Úř. věst. C 116, 18. 5. 2005, s. 11.Dodatečné informace
 93. Stanovisko k požadavkům Magyar Nemzeti Bank týkajícím se statistické zpravodajské povinnosti ohledně transakčních kódů plateb  (CON/2005/10), Maďarsko, 28. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Stanovisko k požadavkům Central Bank of Malta týkajícím se statistické zpravodajské povinnosti úvěrových institucí (CON/2005/5), Malta, 28. 2. 2005.
 95. Stanovisko k programu statistických zjišťování na rok 2005  (CON/2004/36), Česká republika, 5. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 96. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti vůči informačnímu systému centrální banky  (CON/2004/33), Maďarsko, 2. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Stanovisko k vykazování údajů platební bilance s výjimkou údajů o službách a převodech (CON/2004/26), Rakousko, 30. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Stanovisko k shromažďování statistických údajů o dovozu a vývozu služeb (CON/2004/24), Rakousko, 8. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Stanovisko k nařízení, kterým se mění nařízení o zahraničním obchodě a platbách  (CON/2004/23), Německo, 18. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Stanovisko ke konjunkturálním statistikám (CON/2004/19), Úř. věst. C 158, 15. 6. 2004, s. 3.
 101. Stanovisko k obchodovatelným dluhovým cenným papírům (CON/2004/15), Francie, 20. 4. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Stanovisko k sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení (CON/2004/14), Úř. věst. C 134, 12. 5. 2004, s. 14.
 103. Stanovisko k sestavování čtvrtletních nefinančních účtů za institucionální sektor (CON/2004/4), Úř. věst. C 42, 18. 2. 2004, s. 23.
 104. Stanovisko k vykazování měnové a bankovní statistiky měnovými finančními institucemi  (CON/2004/2), Švédsko, 26. 1. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko ke statistikám Společenství v oblasti platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (CON/2003/26), Úř. věst. C 296, 6. 12. 2003, s. 5.
 106. Stanovisko ke čtvrtletním finančním účtům vládních institucí (CON/2003/12), Úř. věst. C 165, 16. 7. 2003, s. 6.
 107. Stanovisko k devizovému zákonu z roku 2003 a ke změně zákona o přeshraničních převodech  (CON/2003/8), Rakousko, 5. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko ke statistickým údajům pro úpravu klíče pro upisování základního kapitálu ECB (CON/2003/5), Úř. věst. C 102, 29. 4. 2003, s. 11.
 109. Stanovisko ke změně pravidel vykazování údajů platební bilance (CON/2003/1), Nizozemsko, 17. 1. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Stanovisko k zavedení nového systému shromažďování údajů pro statistiku platební bilance, který je založen na statistickém zjišťování  (CON/2002/29), Švédsko, 4. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodlení při předávání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů, odchylkách v této oblasti a předávání údajů o zaměstnanosti v odpracovaných hodinách  (CON/2002/25), Úř. věst. C 253, 22. 10. 2002, s. 14.
 112. Stanovisko ke změnám, které se týkají shromažďování údajů pro statistiku platební bilance a kritéria likvidity cenných papírů používaného při operacích měnové politiky, a k navrhovanému převedení některých částí tohoto procesu  (CON/2002/21), Švédsko, 14. 8. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Stanovisko ke změnám vyhlášky o finančních vztazích se zahraničím, jež ovlivňují statistiku platební bilance a investiční pozici vůči zahraničí  (CON/2002/9), Francie, 13. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Stanovisko k sestavovaní platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí  (CON/2002/3), Belgie, 14. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Stanovisko ke změně nařízení o zahraničním obchodu a platbách, pokud jde o shromažďování, sestavování a šíření údajů měnové, finanční a bankovní statistiky, statistiky v oblasti platebních systémů a statistiky platební bilance  (CON/2002/2), Německo, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko k zákonu, kterým se mění právní rámec v devizové oblasti  (CON/2001/39), Portugalsko, 14. 12. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v eurech  (CON/2001/34), Úř. věst. C 308, 1. 11. 2001, s. 17.
 118. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexu nákladů práce (CON/2001/33), Úř. věst. C 295, 20. 10. 2001, s. 5.
 119. Stanovisko k zákonu o sestavování platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí, kterým se mění dekret ze dne 6. října 1944 o devizových kontrolách a některé další právní předpisy  (CON/2001/23), Belgie, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko k nařízením, kterými se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro opravy harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a minimální standardy pro zacházení s poplatky za služby v poměru k hodnotám transakcí v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISP) (CON/2001/18), Úř. věst. C 244, 1. 9. 2001, s. 5.
 121. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí  (CON/2001/4), Úř. věst. C 131, 3. 5. 2001, s. 6.
 122. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, EURATOM) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání  (CON/2001/3), Úř. věst. C 131, 3. 5. 2001, s. 5.
 123. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o novou klasifikaci vyrovnávacích plateb v rámci swapových dohod a dohod o budoucích úrokových sazbách (forward rate agreements)  (CON/2000/10), Úř. věst. C 103, 3. 4. 2001, s. 8.
 124. Stanovisko ke shromažďování údajů pro statistiku platební bilance v Německu  (CON/2000/28), Německo, 21. 11. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k nařízením o harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISP)  (CON/2000/27), Úř. věst. C 362, 16. 12. 2000, s. 12.
 126. Stanovisko k zakotvení právního základu pro shromažďování a sestavování finančních statistických údajů ze strany Danmarks Nationalbank do zákona o Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Dánsko, 7. 2. 2000.
 127. Stanovisko ke statistice platební bilance  (CON/1999/22), Lucembursko, 20. 12. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko k prováděcím pravidlům k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, která se týkají minimálních standardů pro uvádění zboží a služeb v sektoru zdravotnictví, vzdělávání a sociální ochrany v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISC) (CON/1999/11), Úř. věst. C 324, 12. 11. 1999, s. 11.
 129. Stanovisko ke změně nařízení Komise (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC  (CON/1999/8), Úř. věst. C 285, 7. 10. 1999, s. 14.
 130. Stanovisko k prováděcím pravidlům k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, která se týkají minimálních standardů pro uvádění pojištění v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISC) (CON/1999/6), Úř. věst. C 252, 3. 9. 1999, s. 4.
 131. Stanovisko k zaznamenávání zahraničních plateb a sestavování platební bilance  (CON/1998/45), Lucembursko, 5. 11. 1998.
 132. Stanovisko k harmonizovanému indexu spotřebitelských cen (HISC) (CON/1998/34), Úř. věst. C 285, 7. 10. 1999, s. 7.
 133. Stanovisko k harmonizovanému indexu spotřebitelských cen (HISC) (CON/1998/33), Úř. věst. C 14, 19. 1. 2000, s. 9.
 134. Stanovisko k rozhodnutí Rady pro měnovou politiku Banque de France o shromažďování statistických informací od SKIPCP  (CON/1998/30), Francie, 17. 7. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k zahraničním platbám Belgicko-lucemburské hospodářské unie a běžnému účtu Belgického království  (CON/1998/28), Belgie, 17. 7. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Od svého zřízení dne 1. června 1998 ECB převzala poradní funkce EMI.
 137. Stanovisko ke statistickým údajům pro stanovení klíče pro upisování základního kapitálu ECB (CON/1998/15), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 7.
 138. Stanovisko k rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb v rámci Evropského systému národních a regionálních účtů (CON/1997/23), 16. 10. 1997.
 139. Stanovisko k minimálním standardům kvality statistických vah pro harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) (CON/1997/22), 16. 10. 1997.
 140. Stanovisko ke konjukturálním statistikám (CON/1997/19), 11. 9. 1997.
 141. Stanovisko k harmonizovaným indexům spotřebitelských cen (HICP) (CON/1997/1), 7. 2. 1997.
 142. Stanovisko k harmonizovaným indexům spotřebitelských cen (HICP) (CON/1996/11), 29. 8. 1996.
 143. Stanovisko k harmonizovaným indexům spotřebitelských cen (HICP) (CON/1996/6), 17. 7. 1996.
 144. Stanovisko k harmonizovaným indexům spotřebitelských cen (HICP) (CON/1996/1), 15. 2. 1996.
 145. Stanovisko k Evropskému systému národních a regionálních účtů (CON/1995/7), 21. 6. 1995.
 146. Stanovisko ke statistice platební bilance (CON/1995/6), Belgie, 14. 8. 1995.
 147. Stanovisko k harmonizovaným indexům spotřebitelských cen (HICP) (CON/1995/1), 31. 3. 1995.
 148. Stanovisko k opatřením Společenství v oblasti statistiky (CON/1994/10), 15. 2. 1995.
 149. Stanovisko k Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (CON/1994/9), 16. 1. 1995.