Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно реформата на надзорния режим на банките и финансовия пазар (CON/2019/21), Австрия, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Становище относно надзора на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta върху агенциите за кредитна информация и върху платежните системи (CON/2019/2), Малта, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Становище относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове  (CON/2018/55), 7.12.2018.Допълнителна информация
 4. Становище относно създаването на национална база данни за застрахователните искове (CON/2018/43), Ирландия, 28.9.2018.
 5. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 6. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), Люксембург, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (CON/2018/1), OВ C 77, 1.3.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 8. Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), Словакия, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Становище относно отчитането на данни за кредитите (CON/2017/33), Австрия, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), Белгия, 8.6.2017.
 11. Становище относно разширяването на обхвата на данните в кредитния регистър (CON/2017/13), Латвия, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Становище относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент (CON/2017/5), Полша, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
 14. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), Словения, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), Австрия, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), Франция, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Становище относно отчитането за целите на платежния баланс и трансграничното предоставяне на услуги (CON/2015/58), Австрия, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), Австрия, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Становище относно използването на интегриран модел за отчитането на данни към Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Австрия, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Становище относно изменения на закона за гръцката статистическа система и за Гръцката статистическа служба (CON/2015/24), Гърция, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2015/20), Малта, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Становище относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени (CON/2015/18), OВ C 209, 25.6.2015 г., стр. 3..
 23. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (CON/2015/10), OВ C 175, 29.5.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
 24. Становище относно нова правна рамка за изготвянето на официална статистика в Литва (CON/2015/5), Литва, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Становище относно публикуването на документи и използването на пенсионния резерв (CON/2014/91), Австрия, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции във връзка с даването на делегирани и изпълнителни пълномощия на Комисията за вземането на определени мерки (CON/2014/84), OВ C 31, 30.1.2015 г., стр. 3..
 27. Становище относно изисквания за статистическа отчетност в областта на статистиката на плащанията (CON/2014/47), Полша, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Становище относно комитет за системен риск (CON/2014/46), Люксембург, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Становище относно оценката на кредитния риск и риска на държавата на банкови групи (CON/2014/23), Австрия, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Становище относно макропруденциалния мандат и инструменти на NBB (CON/2014/16), Белгия, 13.2.2014.
 31. Становище относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика (CON/2014/11), Полша, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Становище относно задълженията за отчетност на данни, подпомагащи надзорните задачи на Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Унгария, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (CON/2013/72), OВ C 14, 16.10.2013 г., стр. 5..Допълнителна информация
 34. Становище относно нова стратегическа задача на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Белгия, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Становище относно отчитане на платежния баланс (CON/2013/22), Австрия, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (CON/2012/84), OВ C 374, 4.12.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
 37. Становище относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ): предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ по отношение на съставянето на хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците, и относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (CON/2012/77), OВ C 73, 13.3.2013 г., стр. 5..
 38. Становище относно изисквания за отчeтност за презгранични транзакции за услуги (CON/2012/67), Австрия, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Становище относно изисквания за външнотърговска отчетност (CON/2012/66), Германия, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Становище относно статистиката, междубанковия паричен пазар и пазара за ценни книжа управлявани от Banca Naţională a României, както и относно валутния режим и режима на минималните резерви (CON/2011/73), Румъния, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Становище относно презгранични операции (CON/2011/54), Испания, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз  (CON/2011/44), OВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 3..Допълнителна информация
 43. Становище относно някои изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Малта, 18.5.2011.
 44. Становище относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минималните стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2454/97 на Комисията (CON/2010/67), OВ C 252, 18.9.2010 г., стр. 1..
 45. Становище относно изменения на законодателството за официалната статистика (CON/2010/66), Румъния, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Становище относно прехвърлянето на задачи, свързани с пруденциалния надзор, на Austrian Financial Market Authority (CON/2010/57), Австрия, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Становище относно правото на Sveriges Riksbank да събира информация от шведски емитенти на ценни книжа (CON/2010/49), Швеция, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Становище относно статистиката, презграничното движение на парични средства и правомощията на Българска народна банка (CON/2010/43), България, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 49. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (CON/2010/28), OВ C 103, 22.4.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
 50. Становище относно изменение на Закона за Danmarks Nationalbank по отношение на правомощието за събиране на информация за съставянето на статистика (CON/2010/24), Дания, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Становище относно създаването на гръцка статистическа система и независим статистически орган (CON/2010/17), Гърция, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Становище относно нова правна рамка за изготвянето на национална статистика (CON/2010/2), Естония, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Становище относно изискванията за отчетност, свързани с външната търговия (CON/2009/97), Германия, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Становище относно организацията и функционирането на официалната статистика в Румъния (CON/2009/42), Румъния, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Становище относно стандартите, отнасящи се за сезонни продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) (CON/2009/14), OВ C 58, 12.3.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 56. Становище относно ролята на Banque centrale du Luxembourg при съставянето на определени статистически данни (CON/2009/7), Люксембург, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Становище относно нов регламент относно трансграничните плащания в рамките на Общността (CON/2009/1), OВ C 21, 28.1.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 58. Становище относно привеждането на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank в съответствие с правото на Общността  (CON/2008/83), Унгария, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Становище относно разширяване на правната рамка за събирането на статистическа информация от Narodowy Bank Polski  (CON/2008/53), Полша, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Становище относно измененията на Закона за статистиката (CON/2008/29), България, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 61. Становище относно прилагането на Регламента относно статистическите данни за свободните работни места, което късае процедурите за сезонни изглаждания, докладите за качество, събирането на данни, спецификациите за предаване на данни и проучванията за осъществимост  (CON/2008/22), OВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 10..
 62. Становище относно законопроекта за Česká národní banka  (CON/2008/21), Чехия, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Становище относно въвеждане на процедурата по регулиране с контрол за някои актове в областта на статистиката  (CON/2008/19), OВ C 117, 14.5.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 64. Становище относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни  (CON/2008/12), OВ C 70, 15.3.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 65. Становище относно принципите, правилата и структурата на Националната статистическа система и ролята на Banco de Portugal  (CON/2008/6), Португалия, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Становище относно разпоредбите за отчитане на плащания и директни инвестиции в местни и чужди икономически територии във връзка със създаването на Единната зона за плащания в евро  (CON/2007/41), Германия, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Становище относно изменението на правната рамка, уреждаща изготвянето на европейската статистика, и на ролята на Европейската статистическа система (ЕСС) (CON/2007/35), OВ C 291, 5.12.2007 г., стр. 1..Допълнителна информация
 68. Становище относно реформата на финансовия надзор (CON/2007/33), Австрия, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Становище относно извадките, заместванията и коригирането с цел отразяване на качеството, които се отнасят до хармонизираните индекси на потребителските цени (CON/2007/30), OВ C 248, 23.10.2007 г., стр. 1..
 70. Становище относно статистическото отчитане на активите и пасивите, записани в балансите на небанковите финансови институции (CON/2007/24), Румъния, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Становище относно регламент за статистически данни за свободните работните места в Общността (CON/2007/9), OВ C 86, 20.4.2007 г., стр. 1..
 72. Становище относно създаването на система за отчитане на статистика на платежния баланс (CON/2007/2), Унгария, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Становище относно измененията в устройствения закон на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/58), Малта, 15.12.2006.
 74. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2006/56), Люксембург, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Становище относно измененията в устройствения закон на Banque de France (CON/2006/32), Франция, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Становище относно въвеждането на система за пряко отчитане на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2006/25), Белгия, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Становище относно изисквания за статистическа отчетност на Magyar Nemzeti Bank във връзка с нови видове данни (CON/2005/52), Унгария, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Становище относно изисквания за статистическа отчетност за банки и клонове на чуждестранни банки (CON/2005/49), Чехия, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Становище относно обмена на индивидуални статистически данни между Česká národní banka и Český statistický úřad (Статистическа служба) за статистически цели (CON/2005/46), Чехия, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Становище относно изисквания за статистическа отчетност за някои финансови институции, включително застрахователни дружества и пенсионни фондове (CON/2005/45), Чехия, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Становище относно изменения на отчетните задължения за трансгранични плащания (CON/2005/37), Германия, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Становище относно изисквания за статистическа отчетност на Lietuvos bankas по отношение на платежни инструменти (CON/2005/32), Литва, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Становище относно въвеждането на система за пряко отчитане на статистика на платежния баланс и международна инвестиционна позиция (CON/2005/31), Белгия, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Становище относно сътрудничество между De Nederlandsche Bank и Centraal Bureau voor de Statistiek относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ (CON/2005/27), Нидерландия, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Становище относно отчитането на трансгранични услуги за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2005/23), Австрия, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Становище относно отчитането от парично-финансови институции на техните месечни баланси  (CON/2005/13), Кипър, 30.5.2005.
 87. Становище относно изисквания на Magyar Nemzeti Bank за изисквания за статистическа отчетност на транзакционните кодове за плащания (CON/2005/10), Унгария, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Становище относно изискванията на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta за статистическа отчетност за кредитни институции (CON/2005/5), Малта, 28.2.2005.
 89. Становище относно програма за статистически изследвания за 2005 г. (CON/2004/36), Чехия, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Становище относно изискванията за статистическа отчетност за информационната система на централната банка (CON/2004/33), Унгария, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Становище относно отчитане на платежния баланс с изключение на услуги и трансфери (CON/2004/26), Австрия, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Становище относно събирането на статистика за вноса и износа на услуги (CON/2004/24), Австрия, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Становище относно регламент, изменящ Регламента за външна търговия и плащания (CON/2004/23), Германия, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Становище относно прехвърлими дългови ценни книжа (CON/2004/15), Франция, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Становище относно отчитането на парична и банкова статистика от парично-финансовите институции (CON/2004/2), Швеция, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Становище относно Закона за чуждестранната валута от 2003 г. и изменението на Закона за трансграничните преводи (CON/2003/8), Австрия, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Становище относно изменение на правилата за отчитане на данни за платежния баланс (CON/2003/1), Нидерландия, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Становище относно въвеждането на нова система за събиране на статистика на платежния баланс, основана на проучвания  (CON/2002/29), Швеция, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Становище относно изменения по отношение на събирането на статистика на платежния баланс и критерия за ликвидност на ценни книжа, използвани в операции на паричната политика и предложеното външно изпълнение на някои етапи от този процес (CON/2002/21), Швеция, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Становище относно изменение на Декрет за финансовите отношения с чужди страни, засягащи статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2002/9), Франция, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Становище относно съставянето на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2002/3), Белгия, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Становище относно изменение на Регламента за външна търговия и плащания по отношение на събирането, съставянето и разпространението на парична, финансова и банкова статистика и на статистика на платежните системи и платежиния баланс (CON/2002/2), Германия, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Становище относно декрет-закон за изменение на валутната правна рамка  (CON/2001/39), Португалия, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Становище относно Закон за изготвянето на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и за изменение на Декрет-закон от 6 октомври 1944 г. (CON/2001/23), Белгия, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Становище относно събирането на статистика на платежния баланс в Германия (CON/2000/28), Германия, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Становище относно въвеждането на правно основание за събирането и съставянето на финансова статистика от Danmarks Nationalbank в Закона за датската статистика (CON/2000/3), Дания, 7.2.2000.
 107. Становище относно статистиката на платежния баланс (CON/1999/22), Люксембург, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Становище относно записването на чуждестранни плащания и създаването на платежен баланс (CON/1998/45), Люксембург, 5.11.1998.
 109. Становище относно решение на Съвета за парична политика на Banque de France по отношение на събирането на статистическа информация от ПКИПЦК (CON/1998/30), Франция, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Становище относно чуждестранни плащания на Икономическия съюз на Белгия и Люксембург и текущата сметка на Кралство Белгия (CON/1998/28), Белгия, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language