Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно създаването на национална база данни за застрахователните искове (CON/2018/43), 28.9.2018.
 2. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 3. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (CON/2018/1), OВ C 77, 1.3.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 5. Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Становище относно отчитането на данни за кредитите (CON/2017/33), 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), 8.6.2017.
 8. Становище относно разширяването на обхвата на данните в кредитния регистър (CON/2017/13), 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Становище относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент (CON/2017/5), 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
 11. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Становище относно отчитането за целите на платежния баланс и трансграничното предоставяне на услуги (CON/2015/58), 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище относно използването на интегриран модел за отчитането на данни към Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Становище относно изменения на закона за гръцката статистическа система и за Гръцката статистическа служба (CON/2015/24), 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2015/20), 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Становище относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени (CON/2015/18), OВ C 209, 25.6.2015 г., стр. 3..
 20. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (CON/2015/10), OВ C 175, 29.5.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
 21. Становище относно нова правна рамка за изготвянето на официална статистика в Литва (CON/2015/5), 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Становище относно публикуването на документи и използването на пенсионния резерв (CON/2014/91), 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции във връзка с даването на делегирани и изпълнителни пълномощия на Комисията за вземането на определени мерки (CON/2014/84), OВ C 31, 30.1.2015 г., стр. 3..
 24. Становище относно изисквания за статистическа отчетност в областта на статистиката на плащанията (CON/2014/47), 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Становище относно комитет за системен риск (CON/2014/46), 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Становище относно оценката на кредитния риск и риска на държавата на банкови групи (CON/2014/23), 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Становище относно макропруденциалния мандат и инструменти на NBB (CON/2014/16), 13.2.2014.
 28. Становище относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика (CON/2014/11), 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Становище относно задълженията за отчетност на данни, подпомагащи надзорните задачи на Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (CON/2013/72), OВ C 14, 16.10.2013 г., стр. 5..Допълнителна информация
 31. Становище относно нова стратегическа задача на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. Становище относно отчитане на платежния баланс (CON/2013/22), 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (CON/2012/84), OВ C 374, 4.12.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
 34. Становище относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ): предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ по отношение на съставянето на хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците, и относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (CON/2012/77), OВ C 73, 13.3.2013 г., стр. 5..
 35. Становище относно изисквания за отчeтност за презгранични транзакции за услуги (CON/2012/67), 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Становище относно изисквания за външнотърговска отчетност (CON/2012/66), 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Становище относно статистиката, междубанковия паричен пазар и пазара за ценни книжа управлявани от Banca Naţională a României, както и относно валутния режим и режима на минималните резерви (CON/2011/73), Румъния, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Становище относно презгранични операции (CON/2011/54), 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз  (CON/2011/44), OВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 3..Допълнителна информация
 40. Становище относно някои изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), 18.5.2011.
 41. Становище относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минималните стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2454/97 на Комисията (CON/2010/67), OВ C 252, 18.9.2010 г., стр. 1..
 42. Становище относно изменения на законодателството за официалната статистика (CON/2010/66), Румъния, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Становище относно прехвърлянето на задачи, свързани с пруденциалния надзор, на Austrian Financial Market Authority (CON/2010/57), 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Становище относно правото на Sveriges Riksbank да събира информация от шведски емитенти на ценни книжа (CON/2010/49), 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Становище относно статистиката, презграничното движение на парични средства и правомощията на Българска народна банка (CON/2010/43), България, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 46. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (CON/2010/28), OВ C 103, 22.4.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
 47. Становище относно изменение на Закона за Danmarks Nationalbank по отношение на правомощието за събиране на информация за съставянето на статистика (CON/2010/24), 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Становище относно създаването на гръцка статистическа система и независим статистически орган (CON/2010/17), 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Становище относно нова правна рамка за изготвянето на национална статистика (CON/2010/2), 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Становище относно изискванията за отчетност, свързани с външната търговия (CON/2009/97), 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Становище относно организацията и функционирането на официалната статистика в Румъния (CON/2009/42), Румъния, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Становище относно стандартите, отнасящи се за сезонни продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) (CON/2009/14), OВ C 58, 12.3.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 53. Становище относно ролята на Banque centrale du Luxembourg при съставянето на определени статистически данни (CON/2009/7), 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Становище относно нов регламент относно трансграничните плащания в рамките на Общността (CON/2009/1), OВ C 21, 28.1.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 55. Становище относно привеждането на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank в съответствие с правото на Общността  (CON/2008/83), 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Становище относно разширяване на правната рамка за събирането на статистическа информация от Narodowy Bank Polski  (CON/2008/53), 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Становище относно измененията на Закона за статистиката (CON/2008/29), България, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 58. Становище относно прилагането на Регламента относно статистическите данни за свободните работни места, което късае процедурите за сезонни изглаждания, докладите за качество, събирането на данни, спецификациите за предаване на данни и проучванията за осъществимост  (CON/2008/22), OВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 10..
 59. Становище относно законопроекта за Česká národní banka  (CON/2008/21), 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Становище относно въвеждане на процедурата по регулиране с контрол за някои актове в областта на статистиката  (CON/2008/19), OВ C 117, 14.5.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 61. Становище относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни  (CON/2008/12), OВ C 70, 15.3.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 62. Становище относно принципите, правилата и структурата на Националната статистическа система и ролята на Banco de Portugal  (CON/2008/6), 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Становище относно разпоредбите за отчитане на плащания и директни инвестиции в местни и чужди икономически територии във връзка със създаването на Единната зона за плащания в евро  (CON/2007/41), 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Становище относно изменението на правната рамка, уреждаща изготвянето на европейската статистика, и на ролята на Европейската статистическа система (ЕСС) (CON/2007/35), OВ C 291, 5.12.2007 г., стр. 1..Допълнителна информация
 65. Становище относно реформата на финансовия надзор (CON/2007/33), 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Становище относно извадките, заместванията и коригирането с цел отразяване на качеството, които се отнасят до хармонизираните индекси на потребителските цени (CON/2007/30), OВ C 248, 23.10.2007 г., стр. 1..
 67. Становище относно статистическото отчитане на активите и пасивите, записани в балансите на небанковите финансови институции (CON/2007/24), Румъния, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Становище относно регламент за статистически данни за свободните работните места в Общността (CON/2007/9), OВ C 86, 20.4.2007 г., стр. 1..
 69. Становище относно създаването на система за отчитане на статистика на платежния баланс (CON/2007/2), 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Становище относно измененията в устройствения закон на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/58), 15.12.2006.
 71. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2006/56), 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Становище относно измененията в устройствения закон на Banque de France (CON/2006/32), 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Становище относно въвеждането на система за пряко отчитане на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2006/25), 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Становище относно изисквания за статистическа отчетност на Magyar Nemzeti Bank във връзка с нови видове данни (CON/2005/52), 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Становище относно изисквания за статистическа отчетност за банки и клонове на чуждестранни банки (CON/2005/49), 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Становище относно обмена на индивидуални статистически данни между Česká národní banka и Český statistický úřad (Статистическа служба) за статистически цели (CON/2005/46), 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Становище относно изисквания за статистическа отчетност за някои финансови институции, включително застрахователни дружества и пенсионни фондове (CON/2005/45), 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Становище относно изменения на отчетните задължения за трансгранични плащания (CON/2005/37), 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Становище относно изисквания за статистическа отчетност на Lietuvos bankas по отношение на платежни инструменти (CON/2005/32), 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Становище относно въвеждането на система за пряко отчитане на статистика на платежния баланс и международна инвестиционна позиция (CON/2005/31), 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Становище относно сътрудничество между De Nederlandsche Bank и Centraal Bureau voor de Statistiek относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ (CON/2005/27), 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Становище относно отчитането на трансгранични услуги за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2005/23), 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Становище относно отчитането от парично-финансови институции на техните месечни баланси  (CON/2005/13), 30.5.2005.
 84. Становище относно изисквания на Magyar Nemzeti Bank за изисквания за статистическа отчетност на транзакционните кодове за плащания (CON/2005/10), 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Становище относно изискванията на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta за статистическа отчетност за кредитни институции (CON/2005/5), 28.2.2005.
 86. Становище относно програма за статистически изследвания за 2005 г. (CON/2004/36), 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Становище относно изискванията за статистическа отчетност за информационната система на централната банка (CON/2004/33), 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Становище относно отчитане на платежния баланс с изключение на услуги и трансфери (CON/2004/26), 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Становище относно събирането на статистика за вноса и износа на услуги (CON/2004/24), 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Становище относно регламент, изменящ Регламента за външна търговия и плащания (CON/2004/23), 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Становище относно прехвърлими дългови ценни книжа (CON/2004/15), 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Становище относно отчитането на парична и банкова статистика от парично-финансовите институции (CON/2004/2), 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Становище относно Закона за чуждестранната валута от 2003 г. и изменението на Закона за трансграничните преводи (CON/2003/8), 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Становище относно изменение на правилата за отчитане на данни за платежния баланс (CON/2003/1), 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Становище относно въвеждането на нова система за събиране на статистика на платежния баланс, основана на проучвания  (CON/2002/29), 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Становище относно изменения по отношение на събирането на статистика на платежния баланс и критерия за ликвидност на ценни книжа, използвани в операции на паричната политика и предложеното външно изпълнение на някои етапи от този процес (CON/2002/21), 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Становище относно изменение на Декрет за финансовите отношения с чужди страни, засягащи статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2002/9), 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Становище относно съставянето на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2002/3), 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Становище относно изменение на Регламента за външна търговия и плащания по отношение на събирането, съставянето и разпространението на парична, финансова и банкова статистика и на статистика на платежните системи и платежиния баланс (CON/2002/2), 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Становище относно декрет-закон за изменение на валутната правна рамка  (CON/2001/39), 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Становище относно Закон за изготвянето на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и за изменение на Декрет-закон от 6 октомври 1944 г. (CON/2001/23), 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Становище относно събирането на статистика на платежния баланс в Германия (CON/2000/28), 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Становище относно въвеждането на правно основание за събирането и съставянето на финансова статистика от Danmarks Nationalbank в Закона за датската статистика (CON/2000/3), 7.2.2000.
 104. Становище относно статистиката на платежния баланс (CON/1999/22), 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Становище относно записването на чуждестранни плащания и създаването на платежен баланс (CON/1998/45), 5.11.1998.
 106. Становище относно решение на Съвета за парична политика на Banque de France по отношение на събирането на статистическа информация от ПКИПЦК (CON/1998/30), 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Становище относно чуждестранни плащания на Икономическия съюз на Белгия и Люксембург и текущата сметка на Кралство Белгия (CON/1998/28), 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language