CON/2008/19

  1. Stanovisko k zavedeniu regulačného postupu s kontrolou s ohľadom na niektoré právne akty z oblasti štatistiky (CON/2008/19), Ú. v. EÚ C 117, 14. 5. 2008, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou (KOM(2007) 741)
       
      Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou (KOM(2008) 71)