Menu

CON/2008/19

 1. Lausunto valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn voimaansaattamisesta eräiden tilastoja koskevien säädösten osalta (CON/2008/19), EUVL C 117, 14.5.2008, s. 1.

   Lisätietoja

    
   Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta (KOM(2007) 741)
    
   Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta (KOM(2008) 71)