CON/2008/12

  1. Nuomonė dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (CON/2008/12), OL C 70, 2008 3 15, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/95 (KOM(2007) 653)