CON/2008/12

  1. Lausunto ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista (CON/2008/12), EUVL C 70, 15.3.2008, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (KOM(2007) 653)