Menu

CON/2008/12

  1. Udtalelse om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande (CON/2008/12), EUT C 70 af 15.3.2008, s. 1.

      Læs mere

       
      Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (KOM(2007) 653)