Menu

CON/2008/12

  1. Становище относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни  (CON/2008/12), OВ C 70, 15.3.2008 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Регламент на Eвропейския парламент и на Cъвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 (COM(2007) 653)